Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року// Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року// Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 223, 224, 225, 226, 232.

2. Васильев А.Н., Карнеева А.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970.

3. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

4. Волобуєв А.Ф. Тактика допиту. Лекція. Харків: Ун-т внутр. справ, 1996.

5. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту. Київ., 1997.

6. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения. Киев, 1993.

7. Шепітько В.Ю. Тактика допиту. Харків, 1992.

8. Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989.

9. Якубов М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. М., 1968.

10. Гончаренко В.Г, Сокіран Ф.М. Тактичні основи психологічного впливу на попередньому слідстві. К., 1994.

11. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. Киев, 1978.

12. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981

13. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988.

14. Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград, 1978.

15. Комарков В.С. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.

16. Доспулов Т.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.

17. Бахарев Н.В. Очная ставка. М., 1982.

18. Максимов В.С. Теория и практика очной ставки на предварительном следствии. Свердловск, 1975.

19. Лозова С.М. Практичне застосування тактичних прийомів під час проведенн очної ставки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - №18. - С.77-82.

20. Кожевникова Н.И. Принятие решения о целесообразности проведения очной ставки и выбор момента ее проведения // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - Донецьк, 2002. - С.206-210.

21. Титов А.М. Особливості допиту за участю захисника // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - Донецьк, 2002. - С.37-41.

22. Терехин Д.Г. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - Донецьк, 2002. - С.100-106.

23. Образцов В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. - М., 2003.

24. Лапта С.П. Тактичні прийоми використання висновків експерта для подолання протидії розслідуванню при допиті // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві. - Х., 2003 . - С.125-129.

25. Коваленко О.О. Специфіка тактики проведення допиту на предмет встановлення суб'єктивної сторони злочину // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. - 2004. - С.128-129.

26. Рибак Б.М. Правомірність та допустимість психологічних пасток ("хитрощів") при допиті // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. - 2004. - С.122-123.

27. Богунов В. До питання про порядок застосування звукозапису при проведенні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С.113-117.

28. Матюшкова Т.П. Допит неповнолітньої потерпілої від сексуальних злочинів: деякі питання підготовки та проведення // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2004. – №1. – С. 143-150.

29. Юсупов В.В. Тактика допиту при перевірці алібі підозрюваного або обвинуваченого // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 6. - С.320-325.

Теми рефератів:

1. Тактика допиту підозрюваного.

2. Тактика допиту потерпілого і свідків.

3. Особливості допиту неповнолітніх і малолітніх дітей.

4. Особливості допиту іноземних громадян.

5. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Курсанти повинні засвоїти, що допит – одна з найбільш складних слідчих дій, зміст якої полягає у отриманні і фіксації вербальної інформації. В залежності від особи, що допитується (її процесуального положення, віку), послідовності допитів, кількості присутніх і допитуваних осіб, місця проведення існують різні види допитів. При допитах можуть бути використані різноманітні прийоми, але їхнє застосування обмежене визначеними принципами: процесуальними, етичними, науковими й ін.

Допит, як і інші слідчі дії, складається з підготовчого, робочого і заключного етапів. Ретельна підготовка до допиту забезпечує його ефективність. Курсантам необхідно засвоїти зміст кожного з етапів проведення допиту. Робочий етап допиту складається з наступних стадій: попередньої (вступної), вільної розповіді, поставлення питань. На заключному етапі складається протокол допиту. Додатковими способами фіксації показань є аудио-, відеозапис.

Окремо аналізуються ситуації допиту – конфліктна і безконфліктна. Уясняються можливі причини, що можуть обумовити виникнення конфлікту на допиті, та тактичні прийоми їх подолання та запобігання. У залежності від позиції і поведінки допитуваного використовуються тактичні прийоми викриття неправдивих (помилкових) свідчень; прийоми, спрямовані на подолання відмови від свідчень.

Роглядаються такі проблеми на допиті, як зайве емоційне напруження або хвилювання допитуваної особи, забування нею окремих фактів, що мають важливе значення, та аналізуються прийоми вирішенні цих проблем слідчим.

Для самостійної підготовки курсанти одержують завдання за наведеною фабулою, або за фабулою кримінальної справи, визначеною викладачем.

Фабула. За заявою гр. Глущенко О.О. було розпочато досудове розслідування розбійного нападу, вчиненого невстановленою особою. Як повідомив потерпілий Глущенко, невідомий чоловік під загрозою ножа відібрав в нього золотий перстень і гроші в сумі 200 грн.

Потерпілий Глущенко на допиті дав показання про те, що на кінцевій зупинці автобуса №30 до нього підійшов знайомий Попов, з яким вчився в одній школі в паралельних класах, і попросив дати йому в борг 50 грн. Після відмови дати в борг гроші, Попов вийняв з кишені ніж, приставив його у живіт Глущенко і наказав віддати всі гроші і ціні речі. Обшукавши кишені, Попов забрав гроші у суммі 200 гривень і зняв з руки Глущенко золотий перстень, після чого сів в автобус і скрився у невідомому напрямку.

Працівниками карного розшуку було встановлено місце проживання Попова і він був затриманий.

Завдання:

1) скласти письмовий план допиту підозрюваного;

2) підготуватися до проведення допиту підозрюваного на занятті (з складанням протоколу допиту).

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи. До наступного заняття викладачем визначається 1-2 курсанти на роль «підозрюваного» та «потерпілого».

Практичне заняття №2:Тактика допиту.

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення допитів.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1.Особливості допиту підозрюваних.

2.Особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх осіб.

3.Особливості проведення допиту у режимі відео конференції під час досудовоо розлідування.

4.Тактичні особливості одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Матеріальне забезпечення: кримінальні справи з протоколами допитів свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

На початку заняття проводиться допит за наданою вище фабулою у формі ділової гри. Викладач визначає курсантів на роль «слідчих», «потерпілого» та «підозрюваного», розігрується допит підозрюваного та очна ставкі між потерпілим і підозрюваним. Звертається увага на тактичні задачі в цій ситуації та засоби їх вирішення – тактичні прийоми. Хід та результати учбового допиту обговорюються. Обговорюються інші варіанти дій слідчого у данній ситуації. Підводяться підсумки.

Розглядаються особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх осіб, аналізуються проблеми, що можуть виникати в зв’язку із особливим психічним станом допитуваних, і тактичні прийоми, за допомогою яких проблеми можуть бути вирішеними.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации