Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 40, 41.

2. Закон України «Про міліцію».

3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

4. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджена наказом МВС України від 09.08.2012 р. № 686.

5. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС України від 14.08.2012р. №700

6. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией. М., 1981.

7. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Взаимодействие при раскрытии и расследовании корыстно-насильственных и половых преступлений. Одесса - Симферополь, 1995.

8. Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация роботы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. Х., 1983.

9. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органов дознания. М., 1983.

10. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной грцппы. Киев, 1981.

11. Гаркуша Е.Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами. М.1997.

12. Тертышник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. Харьков, 1995.

13. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органов дознания. Омск, 1976.

14. Марценюк А.В. Криминалистические аспекты взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с международной террористической деятельностью // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - Донецьк, 2002. - С.100-103.

15. Старченко О.В. Взаємодія слідчого з правоохоронними структурами в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень// Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - №1. - С.197-204.

16. Семенов В.В. Взаємодія працівників правоохоронних органів при розслідуванні кримінальних правопорушень// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 3. - С.121-126.

17. Тарасевич Л.А. Организационно-тактические особенности взаимодействия сотрудников экспертных подразделений МВД Украины со следователем при проведении следственных действий // Криміналістичний вісник. - 2005. - № 2. - С.101-106.

Теми рефератів:

1. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ.

2. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів безпеки.

3. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

4. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів Державної пенітенціарної служби України.

5. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів Державної прикордонної служби України.

6. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів Державної митної служби України.

Матеріальне забезпечення: доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу; протоколи слідчих дій, проведених співробітниками оперативних підрозділів (10 комплектів на групу).

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Розглядаючи питання теми необхідно зазначити, що розслідування кримінальних правопорушень - це багатогранна і дуже трудомістка діяльність. Тому законом передбачено можливість слідчого залучати допомогу оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, а також використовувати допомогу засобів масової інформації та представників громадськості.

В ході заняття необхідно розглянути сутність процесуальної та непроцесуальної форм взаємодії слідчого із оперативним підрозділами. Необхідно визначити завдання, що можуть бути вирішенні спільно, та особливості процесуального оформлення такої роботи.

Окрему увагу слід звернути на види слідчо-оперативних груп, особливості їх утворення, структуру, порядок формування та виконання покладених завдань. Характеризується детально місце та повноваження слідчого у складі слідчо-оперативної групи, а також повноваження інших її учасників.

У другій половині заняття розглядаються форми використання засобів масової інформації та представників громадськості у вирішенні окремих завдань розслідування кримінальних правопорушень. Зазначаються принципи такої взаємодії.

Після контрольного опитування курсанти під керівництвом викладача знайомляться з протоколами слідчих дій, що проводились співробітниками оперативних підрозділів; дорученнями слідчого на проведення гласних та негласних слідчих дій.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Тема №6: Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (криміналістичні облiки )

Практичне заняття:Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (криміналістичні облiки)

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури та відомчих нормативних актів уяснити можливості використання слідчим інформаційно-довідкового забезпечення у вирішенні завдань розслідування кримінальних правопорушень.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття і задачі криміналістичного обліку (реєстрації). Об’єкти реєстрації.

2. Види обліків, що ведуться підрозділами органів внутрішніх справ. Їх відомчо-правова регламентація.

3. Взаємодія слідчого з підрозділами, що ведуть обліки. Використання облікової інформації.

4. Міждержавні обліки і можливості їх використання при розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.

Наши рекомендации