Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. Наказ МВС України № 160 від 20 лютого 2006 року «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України»

1. Наказ МВС України № 160 від 20 лютого 2006 року «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України»

2. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989.

3. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: планирование и организация. М., 1970.

4. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. Волгоград, 1976.

5. Антипов В.П. Планирование следствия в проблемных ситуациях. М. , 1983.

6. Бахин В.П., Кириченко А.А. Как раскрываются преступления. Днепропетровск, 1995.

7. Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений. Киев, 1981.

8. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1977.

9. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. М., 1995.

10. Кузьмин С.В. Принцип уникальности планирования расследования // Вестник криминалистики. - 2004. - № 4. - С.48-54.

11. Лозинский Т. Применение криминалистических средств для выдвижения версий // Профессионал. - 2004. - № 6. - С. 24-28.

12. Кузьмин С.В. История развития научных представлений о планировании расследования преступлений в российской, советской и зарубежной криминалистике // Вестник криминалистики. - 2005. - № 2. - с.65-77.

13. Клепа Є. Слідчі версії та планування при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 9. - С.154-157.

14. Романюк Б.В. Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинених організованними злочинними об'єднаннями // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2005. - № 12. - С.91-103.

Теми рефератів:

1. Версії та їх місце в плануванні розслідування злочину.

2.Особливості планування і організації розслідування злочину слідчо-оперативною групою.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Розкриваючи сутність і значення планування розслідування злочинів, необхідно визнати його обов`язковою умовою цілеспрямованої діяльності слідчого по встановленню істини у кримінальній справі. Складання письмового плану розслідування - це зовнішня сторона планування. Зміст же його складає розумова діяльність слідчого, спрямована на побудову версій, визначення обставин, що підлягають встановленню, а також визначення необхідних для цього слідчих та інших дій, термінів їх проведення. Обговорюючи це питання, необхідно розглянути всі елементи планування.

Називаючи види планування, необхідно коротко схарактеризувати: 1) планування розслідування по окремій кримінальній справі; 2) планування роботи слідчого по групі кримінальних справ; 3) планування проведення окремої слідчої дії.

Питання про поняття версій та їх використання як методу пізнання події минулого в розслідуванні злочинів слухачі вивчали в минулому семестрі (в зокрема, для використання при відшуканні слідів злочину). Тепер версії розглядаються як елемент планування розслідування злочину, що необхідно для засвоєння учбового матеріалу, виконання завдань на практичних заняттях по методиці розслідування злочинів окремих видів.

Обговорючи це питання, необхідно розглянути стадії побудови версій та їх зв`язок з плануванням слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Треба назвати і схарактеризувати елементи письмового плану розслідування та його форми, що використовуються в органах внутрішніх справ.

Розглядаючи питання про планування роботи слідчого по групі кримінальних справ, треба схарактеризувати календарне планування як метод наукової організації праці слідчого, та вказати його зміст. При цьому треба звернути увагу на принципи, якими керується слідчий при плануванні роботи по днях тижня (однорідність роботи, місце її виконання та ін.).

Відповідь на питання про організаційні засади взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів внутрішніх справ повинна грунтуватися на знанні наказів Наказ МВС України № 1600 від 25 грудня 2003 року „Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України” та № 701 від 18.10.1993 р., якими регламентовано цю сторону діяльності названих підрозділів. При цьому необхідно назвати і розкрити зміст принципів взаємодії, розглянути порядок реалізації оперативних матеріалів з порушенням кримінальної справи, порядок формування слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця події, порядок формування слідчо-оперативної групи для розслідування складних кримінальних справ, а також порядок взаємовідносин слідчого та оперативних працівників, їх права і обов`язки.

Окремо треба обговорити особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою. Необхідно дати характеристику видів письмових планів, що складаються в даному випадку (загальні та індивідуальні), принципів розподілу слідчої і оперативно-розшукової роботи між членами слідчо-оперативної групи та форми контролю її виконання.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации