Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року// Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року// Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 104,105,106, 223, 237, 238, 239, 241.

2. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. К., 1994.

3. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Харків, 1994.

4. Винницкий Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986.

5. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969.

6. Виницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда., 1993.

7. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организация, процессуальные и тактические вопросы. Караганда. 1986.

8. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993.

9. Фиксация результатов осмотра места происшествия. Справочное пособие для следователей. Киев, 1981.

10. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М., 1982.

11. Порубов Н.И., Солонец С.А. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1989.

12. Коновалов Е.Ф. Осмотр места происшествия. Минск, 1987.

13. Медведев Е.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград, 1973.

14. Ільченко С. Проникнення та входження за згодою як передумови проведенняя слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підпрємництво, господарство і право. - 2002. - №9. - с.95-97.

15. Тактика попереднього дослідження криміналістичних об'єктів при проведенні слідчого огляду. – Чернівці, 2003.

16. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. - Дніпропетровськ, 2004.

17. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. - СПб., 2004.

18. Татьянина Л.Г. Освидетельствование как следственное действие // Российский следователь. - 2004. - № 1. - С.7-9.

19. Ищенко А.В. Анализ проблем следственной тактики в фундаментальных криминалистических исследованиях в Украине // Криміналістичний вісник. - 2004. - № 2. - С.17-26.

20. Бертовский Л.В. Понятие и технология следственного осмотра // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2004. - № 4. - С.243-245.

Теми рефератів:

1. Місце події - важливе джерело інформації про злочин і злочинця.

2. Організація роботи слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події.

3. Тактичні особливості проведення ексгумації.

4. Поняття «негативних обставин» та їх роль у викритті інсценувань злочинів.

5. Тактика освідування.

Матеріальне забезпечення: слідча валіза, лінійки, бланки протоколу огляду місця події.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Курсанти повинні засвоїти, що кожний злочин залишає в навколишньому середовищі певні сліди. Вони є носіями інформації, на основі якої можна встановити обставини злочину і осіб, що його скоїли. Огляд є слідчою дією, за допомогою якої виявляються і збираються докази на основі безпосереднього сприйняття обстановки скоєння злочину, відшукання і вилучення його слідів.

Необхідно розглянути види огляду, виходячи з особливостей об’єктів, що оглядаються, послідовності його проведення. Особливу увагу приділити найбільш поширеному виду огляду – огляду місця події.

Готуючись до заняття, слід зрозуміти в чому складається сутність кожного з етапів проведення огляду місця події: підготовчого, робочого і заключного. З'ясувати особливості загального і детального огляду місця події, що проводяться на робочому етапі. Розглянути види оглядів: концентричний, ексцентричний, фронтальний. Проаналізувати стадії огляду.

Окремо необхідно розглянути особливості проведення оглядів трупу, предметів і документів (речових доказів), а також освідування. Розглядаючи кожен вид огляду, необхідно уясняти порядок і стадії проведення, тактичні задачі и рекомендації щодо їх вирішення.

Варто звернути увагу на той факт, що при огляді місця події можуть бути виявлені такі обставини, що суперечать загальній обстановці вчинення злочину, данним про механізм його вчинення тощо. Такі обставини отримали назву – негативних обставин. Виявлення і дослідження слідчим цих обставин при огляді має велике значення у викритті осіб, що можливо інсценували злочин, фальсифікували його сліди чи іншим чином вносили зміни на місці події.

Після контрольного опитування курсанти під керівництвом викладача знайомляться з технічними засобами, інструментами, що знаходяться в слідчій валізі. На матеріалах кримінальних справ ознайомлюються з структурою протоколу огляду.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Практичне заняття №2:Тактика огляду.

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення слідчого огляду.

Час проведення 2 год. Місце проведення криміналістичний полігон.

Навчальні питання:

1. Особливості огляду ділянки місцевості та огляду приміщення.

2. Фіксація результатів огляду місця події. Допоміжні способи фіксації.

3. Заключна стадія огляду місця події.

4. Додатки до протоколу огляду та їх доказове значення.

Матеріальне забезпечення: слідча валіза, макети будівель, предмети для інсценування місця події, лінійки, бланки протоколу огляду місця події.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Заняття проводиться на криміналістичному полігоні, де інсценоване місце події (в приміщенні або на відкритій місцевості). Після короткого контрольного опитування курсанти по фабулі, яку запропонує викладач, фіксують обстановку місця події у фрагменті протоколу огляду і складають його схематичний план в робочих зошитах.

Необхідно звернути увагу на основні (протоколювання) і додаткові (фото-, відеозйомка, складання схем, планів і ін.) способи фіксації обстановки і результатів огляду місця події. Розглянути загальні принципи опису місця події, окремих предметів і слідів злочину в протоколі.

Курсанти повинні дати загальну характеристику місця події (місцезнаходження, його оточення, розміри та інші дані будівлі, наявність і кількість дверей, вікон, їх стан та ін.), а також об`єктів, що знаходяться на місці. Занесення відповідних даних в протокол додатково супроводжується складанням схематичного плану.

Заняття є підсумковим, мета якого полягає у формуванні в курсантів цілісного уявлення про структуру такої складної слідчої дії, як огляд місця події та відпрацювання практичних умінь по його проведенню і складанню протоколу та додатків до нього.

Заняття проводиться на інсценованому місці події. Під керівництвом викладача з курсантів формується слідчо-оперативна група, яка проводить завершальну частину огляду місця події за фабулою визначеної кримінальної справи.

Завдання курсантів полягає у складанні повного протоколу огляду місця події з усіма додатками до нього, для чого використовуються фрагменти, виконані на попередніх заняттях. В часи самостійної підготовки курсанти по даній темі, використовуючи виконані на аудиторних заняттях завдання, оформляють і здають викладачу для перевірки контрольну (лабораторну) роботу №3. Лабораторна робота повинна містити протокол огляду міста події.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Тема №15. Тактика допиту

Практичне заняття №1:Тактика допиту.

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення допитів різних категорій осіб у конфліктних і безконфліктних ситуаціях.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття допиту і його види у досудовому розслідуванні.

2. Основні положення підготовки і проведення допиту.

3. Тактичні прийоми допиту у конфліктній ситуації.

4. Тактичні прийоми допиту у безконфліктній ситуації.

5. Особливості заключної стадії допиту, фіксація результатів проведення.

Наши рекомендации