Зміст дисципліни за темами

Модуль 1

Тема 1:Культурологія як наукова дисципліна та її категорії.

(лекція – 2 години)

Історичне формування культурологічного знання та виникнення поняття “культурологія”. Культурологія як комплекс наукових дисциплін, як міждисциплінарне утворення і як окрема наукова дисципліна. Об’єкт та предмет культурології. Історія і логіка виникнення поняття “культура”.

Структура культурологічного знання. Культурологія і культурознавство. Фундаментальна і прикладна культурологія. Соціальна та гуманітарна культурологія. Методологія культурологічного пізнання. Місце культурології в системі економічної освіти. Основні категорії культурології.

Тема 2:Сутність культури та її генеза.

(лекція – 2 години)

Проблема культурогенеза. Первісна культура. Табу. Тотемізм. Анімізм. Фетишизм. Теорії щодо генезис культури: оруді йно – трудова, натуралістична, теорія магічного походження, ігрова концепція, символічна, космічна, пассіонарності.

Визначення культури, його дискусійний характер. Культура як спосіб життєдіяльності, як світ цінностей, як соціальна інформація, що зберігається, транслюється, накопичується. Культура як творчість і особлива сфера діяльності і засіб соціальної регуляції.

Структура культури. Духовна і матеріальна культура. Міфологія, релігія, ідеологія, художня культура і наука як структурні компоненти духовної діяльності. Функції культури.

Тема 3:Культура як знаково – семіотична система.

Структурна лінгвістика (Ф. де Сосюр, Р.Якобсон, Е.Бенвеніст) і структурна антропологія (К. Леві – Строс). Структуралізм як методологія.

Поняття мови культури. Мова як елемент соціалізації та аккультурації. Елементи семіотики культури. Семантика, син тактика, прагматика. Знак і значення. Предметне, смислове та експресивне значення знаку.

Види знаків. Поділ системних знаків: вербальні, жестові, іконічні, графічні, образні. Поділ знаків за Ч. Пірсом на іконічні знаки, індекси і символи. Проблема символу в культурі. Культура як текст. Проблема розуміння та інтерпретації. Міф і ритуал.

Тема 4:Соціокультурна динаміка. Культура і цивілізація

(лекція – 2 години)

Поняття соціокультурної динаміки. Типи культурних змін. Джерела і фактори культурної динаміки. Цивілізація і культура. Багатозначність поняття “цивілізація” Культура як соціогенетичний код цивілізації.

Циклічна парадигма розвитку культури. Вчення М.Я. Данилевського про культурно – історичні типи. Теорія Освальда Шпенглера. Некласична цивілізаційна концепція Арнольда Дж. Тойнбі. Дослідження економічних циклів М.Д. Кондрат’євим та Й. Шумпетером.

Еволюціоністська парадигма щодо розвитку культури (Л. Морган, Е.Тейлор). Ідеї неоеволюціонізму (Дж. Стюарт, М.Салінс). Глобальний еволюціонізм (В.І. Вернадський, К.Е. Ціолковський, М.М. Моісеєв).

Передумови синергетичного підходу до динаміки культури. Основні поняття синергетичної парадигми.

Захід – Схід. Цивілізаційна інтеграція та проблеми переходу до глобальної макроцивілізаціонної системи. Плюралізм культур у сучасному світі. Майбутнє за гіпотезою С.Хантінгтона.

Космізм та антропокосмізм в культурі. С.А.Подолинський, В.І. Вернадський, Тойар де Шарден, А.Я. Чижевський, М.Д. Руденко, О.О. Кришталь. Основні ідеї космічної культури. Основні ідеї нової космічної культури, і її синергетичність. Ортега-і-Гассет про сучасну епоху. Правила екологічної поведінки.

Тема 5:Типологія та різновиди культур.

(лекція – 2 години)

Актуальність і складність проблеми типології культур. Класифікація і типологізація. Різноманітність типологій культур як віддзеркалення їх багатофункціональності.

Формаційний типи культур. Соціокультурна стратифікація: субкультура, контркультура і функціональні культури. Етнонаціональні культури. Цивілізаційний поділ культур. Поняття метакультури.

Типологія культур М.Я. Данилевського, О. Шпенглера, П. Сороіна, К.Ясперса.

Історичні типи культур як змінюючи одна одну епохи в розвитку суспільства. Культура первісного суспільства, антична культура, культура Середньовіччя, культура Відродження, культура Нового часу, сучасна культура.

Географічне розташування. Хронологічні рамки української культури. Природні чинники формування культури: ліси, ріки, степи, гори, клімат. Особливості менталітету.

Давня дохристиянська культура. Трипільська, скіфська, слов’янська культури.

Культура Київської Русі, середньовічна українська культура, візантійський, романський виливи, західні виливи (готика, ренесанс, бароко) напрями мистецтва ХІХ-ХХ ст. Авангард. Сучасні стилі.

Тема 6:Особистість в світі культури.

Співвідношення культурології і культурної антропології. Соціальна сутність особистості, детермінація особистості соціокультурною системою. Особистість як об’єкт і суб’єкт культурної діяльності. Норми і цінності в системі мотивації діяльності.

Типи соціалізації особистості і поняття інкультрації. Особистість в різних культурах. Статус особистості в східних культурах і класичній європейській культурі.

Духовність та душевність. Шляхи подолання бездуховності. Інтелектуальна, психологічна і моральна складова культури особистості. Поняття професійної культури.

Поняття і роль культурної еліти.

“Надлюдини” як ніцшеанський ідеал природи людини. Соціальна і культурна еліта. Пассіонарії в концепції Л.М. Гумільова.

Психологічна інтерпретація культури в концепції З. Фрейда і К. Юнга.

Тема 7:Художня культура.

(лекція – 2 години)

Співвідношення мистецтва, мистецтвознавства та художньої культури. Функції мистецтва в суспільстві. Творчість і мімесіс. Два способи віддзеркалення дійсності в мистецтві. Класифікація мистецтва.

Естетика як наука про сутність і закони мистецтва. Напрями, течії, і стильв мистецтві. Краса і катарсис в різних культурах. Твір мистецтва як текст.

Мистецтво ХХІ століття. Основні принципи естетики постмодернізму. Особливості розвитку сучасного українського мистецтва: постконцептуалізм, психодимічне мистецтво, гіперреалізм.

Сутність художньої культури, її структура, функції. Українська художня культура в системі сучасної культурної реальності. Структура художньої культури та її суб’єкти. Роль художніх потреб. Художньо - естетичне виховання як складова частина художньої культури. Особливості формування художньої культури українців. Особливості українського ренесансу, бароко. Стильові напрями української художньої культури. Український художній авангард як явище європейської і світової культури.

Тема 8:Модернізаційні і постмодернізаційні процеси в сучасній культурі.

(лекція – 2 години)

Зародження теорії модернізації і її місце в культурології.Етапи модернізації і їх типологія. Еволюціоністський характер теорії модернізації. Основні риси та процеси модернізації. Перший період теорії модернізації і її криза. Оновлена модель теорії модернізації. Айзеншбадт Турен. Модернізм.

Постмодернізм, як нова парадигма соціокультурної трансформації і його характеристика.

Основні складові соціокультурної трансформації в Україні. Формування нової соціокультурної реальності в Україні і її риси

Тема 9:Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури.

(лекція – 2 години)

Сутність та основні поняття української культури, її національні вияви та історичне становлення. Виникнення української мови. Мова як людська сутність. І. Огієнко про національну мову. Українська національна свідомість, національний характер. Знання української історії як засіб формування культури. Культура як історична пам’ять. Минуле, сучасне і майбутнє культури. Світогляд. Духовність. Спосіб мислення, віра, істина, краса, добро, благо як ознаки культури.

Опанування природи, природними силами, творення “другої природи” (світу зроблених речей, процес окультурення, удосконалення умов життя , становлення і розвиток технологічної практики, діяльнісної свідомості. Фізичне удосконалення особистості і її гармонійний розвиток.

Характеристика соціокультурної ситуації в Україні постоталітаричної доби. Загальнолюдське і національне в цінностях культури. Постмодерн в сучасній українській культурі. Сучасний гуманізм в українській культурі. Інтелігенція та інтелектуальна еліта і їх роль у розвитку української культури. Елементи тоталітарної, масової, елітарної культури. Постіндустріальна цивілізація. Культурний сенс посттоталітарного суспільства. Загальнолюдське і національне в українській культурі.

Модуль 2

Тема 10:Предмет етики. Основні етичні вчення.

(лекція - 2 години)

Етика як філософська наука про мораль. Етимологія терміна “етика”. Етика як моральна філософія. Мета етики. Структура етики як науки. Зв’язок етики з іншими гуманітарними науками. Сутність та функції моралі. Основні концепції щодо природи, сутності та розвитку моралі. Сутність моралі. Соціальні функції моралі. Історичний розвиток етичної моралі. Етичні ідеї стародавнього світу: даосизм, конфуціанство, джайнізм, буддизм, іудаїзм, філософсько – етичні вчення Давньої Греції і Риму. Етична думка Середньовіччя. Етика Відродження. Етична думка ХХ ст. Історія етичної думки в Україні.

Тема 11:Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації.

Етичний аспект екологічних проблем. Екологія – наука про співіснування. Ставлення людини до живої природи – важлива особливість моралі в сучасному світі. Причини необхідності усвідомлення екологічних проблем. Турбота про здоров’я і вживання – моральний імператив сучасності. Вплив екологічних проблем на стан здоров’я людини. Алкоголізм і наркоманія як причини моральної руйнації особистості. Питання життя і смерті у сучасному світі. Евтаназія. Проблема милосердя. Проблема голоду в світлі загальнолюдських моральних цінностей. Голод - соціальна проблема. Проблема голоду як результат зіткнення культур, збіднення і нераціональне споживання природних ресурсів. Вирішення проблеми голоду. Гуманізм як загальнопланетарне мислення. Проблема війни та миру крізь призму моралі.

Виправдання війн як засобу усунення демографічної напруги й проблеми голоду в культурі першої половини ХХ ст. Цінність кожної окремої людини – провідне положення сучасного типу культури.

Тема 12: Етичні категорії.

(лекція – 2 години)

Наши рекомендации