Зміст дисципліни за модулями і темами

“Інформаційні системи і технології в обліку”

Модуль І Інформаційні системи та економічна інформація

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Переваги автоматизованого бухгалтерського обліку. Можливості автоматизованих систем обліку. Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку.

Нормативна база автоматизованої форми обліку. Правове забезпечення автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Відносини між власником автоматизованої системи і власником інформації.

Література: 2-5, 15

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ.

Основні положення методології автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Автоматизація первинного обліку. Облікові регістри при автоматизованій формі бухгалтерського обліку. Використання штрихових кодів. Технологія обліку ТМЦ з використанням штрихових кодів.

Література: 2,4,5,8, 15,20

Модуль ІІ Організаційні основи створення та функціонування інформаційних технологій

ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Системний підхід до проблем автоматизації бухгалтерського обліку. Передумови створення АСБО. Системний підхід до створення АСБО. Принципи проектування АСБО. Послідовність створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку (АСБО). Етапи створення АСБО. Формування інформаційної основи АСБО. Функціональні обов’язки персоналу АСБО. Організація документообігу в умовах використання АСБО. Захист інформації від несанкціонованого втручання.

Література: 2,4,5,8, 15,20,22

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поняття економічної інформації. Стадії обробки економічної інформації. Характерні особливості економічної інформації. Класифікація економічної інформації на підприємстві. Особливості облікової інформації. Вимоги до облікової інформації. Етапи розвитку інформаційних технологій. Комп’ютерна інформаційна система підприємства. Особливості організації бухгалтерського обліку при застосуванні комп’ютерної системи бухгалтерського обліку. Можливості комп’ютерної системи підприємства.

Література: 4,5,15,18,21

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКУ

Загальна побудова облікового процесу із застосуванням сучасної обчислювальної техніки. Організація облікових номенклатур. Організація носіїв облікової інформації. Організація технології облікового процесу.

Література: 4,5,8,9,12,15,19,20

Модуль ІІІ Автоматизація окремих ділянок обліку

ТЕМА 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Організація обліку надходження необоротних активів. Організація зарахування на баланс підприємства необоротних активів. Організація обліку введення в експлуатацію. Облік та нарахування амортизації (зносу) необоротних активів. Організація обліку переоцінки необоротних активів. Організація обліку переміщення необоротних активів. Організація обліку списання та реалізації необоротних активів.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Організація аналітичного обліку запасів. Організація обліку надходження запасів. Організація обліку реалізації товарів. Організація обліку переоцінки запасів. Організація переміщення запасів. Організація резервування товарів. Організація обліку списання запасів. Облік повернення запасів.

Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

ТЕМА 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Організація обліку праці. Організація введення списку працівників. Організація обліку виплати заробітної плати. Організація документування. Організація формування звітів по праці.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Введення списку продукції. Організація документообігу по обліку готової продукції. Організація обліку руху готової продукції на складі. Облік відвантаженої продукції. Організація обліку послуг сторонніх організацій. Організація управлінського (внутрішньогосподарського) обліку. Отримання звітів по результатах реалізації готової продукції. Формування звітів по залишкам готової продукції.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

ТЕМА 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Організація грошових коштів в касі підприємства. Організація обліку грошових коштів на рахунках в банку. Облік розрахунків з підзвітними особами. Організація аналітичного обліку. Організація обліку фінансових результатів підприємства. Організація складання звітів.

ТЕМА 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Організація обліку витрат. Організація витрат на основне виробництво. Організація обліку витрат допоміжних виробництв.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

ТЕМА 12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Організація складання зведеної звітності. Організація складання податкової звітності. Організація складання фінансової звітності. Організація складання статистичної звітності.

Література: 1,5,9,17,18,27-29

Модуль ІV роль глобальних комп’ютерних мереж в обліку

ТЕМА 13. ГЛОБАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Історія створення та виникнення Інтернет. Структура глобальної мережі. Принцип роботи глобальної мережі. Адресація в Інтернет. Підключення в Інтернет. Послуги Інтернет. Українські мережі інформаційних телекомунікацій. Можливості використання мережі для обробки передавання інформації для обліку. Система безготівкових розрахунків за допомогою системи “Клієнт банку – банк”.

Література: 2,4,5,8,13,19,24,26

Плани лекцій

Наши рекомендации