Зміст дисципліни за темами

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

для напрямів підготовки

6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Дисципліни ЕКОЛОГІЯ

для напрямів підготовки

6.030601 „Менеджмент”

6.030508 „Фінанси і кредит”

6.030509 „Облік і аудит”

6.030304 „Економіка підприємства”

6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

“УХВАЛЕНО”

на засіданні кафедри управління муніципальним розвитком

протокол № 1 від 2014 р.

Завідувач кафедри ________

(підпис)

„Погоджено”

Зав. навчально-

методичним відділом __________ Л.Ю. Бородінова

Київ - 2014

Укладачі:Іванова Т.В., д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою управління муніципальним розвитком, проректор з науково - педагогічної роботи

Мариненко В.О., к.держ.упр., доцент кафедри управління муніципальним розвитком

Рецензенти:доктор економічних наук, професор Невелєв О.М.

У робочій навчальній програмі дисципліни „Основи екології”, („Екологія”) містяться тематичний план дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні роботи для студентів заочної форми навчання, система поточного і підсумкового контролю, тематична підбірка літератури.

ЗМІСТ

Вступ
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни за темами
Плани лекцій
Плани семінарських занять
Самостійна робота студентів
Методики активізації процесу навчання
Система поточного і підсумкового контролю
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Перелік питань для складання іспиту (заліку)
Рекомендована література
Тести

Вступ

Одним з основних завдань сучасної освіти є формування екологічного способу мислення. Вихідним принципом екологічного мислення є ідея органічної єдності природи та людини. Для того, щоб людина виконувала свої соціальні обов’язки, у тому числі додержувалася правил охорони природи, вона повинна не тільки їх визнавати й виконувати, але й вважати своїми. Вони повинні бути особистою духовною потребою. Це досягається налагодженою системою виховання й навчання.

Метою викладання дисципліни „Основи екології”, („Екологія”) є формування у студентів екологічної етики, наукового світогляду та придбання екологічних знань, які будуть сприяти дбайливому ставленню до природи. У цілому курс побудований таким чином, щоб запровадити необхідні базові природничі поняття з метою створення уявлень про природне середовище, біосферу, місце в ній людини, про проблеми, які пов’язані з взаємодією суспільства й природи та шляхи їх вирішення. Відповідно до цього курс поділений на дві частини: у першій, теоретичній частині, розкриваються сутність, структура, завдання екології, найголовніші екологічні терміни, поняття й закони. У другій частині розглядаються питання практичної екології, тобто форми господарської діяльності людини щодо природного середовища, правові, економічні, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища.

Завдання курсу „Основи екології”, („Екологія”) полягають у вивченні:

− структури сучасної екології;

− закономірностей взаємодії суспільства й природи;

− основних екологічних проблем сучасності;

− структури природного середовища та особливостей функціонування біосфери;

− основних джерел і видів забруднення навколишнього природного середовища;

− впливу змін довкілля на людину, тваринний та рослинний світ;

− методів, способів і засобів захисту, відновлення і раціонального використання природних ресурсів;

− тактики та стратегії виживання людства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

ü основні теоретичні положення сучасної екології;

ü закономірності взаємодії людини з навколишнім природним середовищем;

ü структуру природного середовища, загальну характеристику складових та особливості функціонування;

ü класифікацію природних ресурсів, їх роль і значення;

ü головні екологічні закони, терміни й поняття;

ü основні джерела й види забруднень;

ü організаційну, міжнародну та правову основу управління природоохоронною діяльністю, етапи контролю екологічного стану природних та антропогенних об’єктів, основи економічного стимулювання природоохоронної діяльності;

ü основні шляхи виходу людства з екологічної кризи.

уміти:

Ø застосовувати екологічні знання при формуванні особистого відношення до навколишнього природного середовища;

Ø виконувати нескладні екологічні узагальнення й робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій, які склались на території міста, області, країни в цілому;

Ø проводити роз’яснювальну природоохоронну роботу серед суспільства;

Ø поширювати роль і значення екологічної освіти.

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
лекції семінарські заняття І, КР СРС лекції семінарські заняття   СРС
Модуль 1 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища                        
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування                        
Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища              
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість                    
Тема 7. Основи економіки природокористування              
Модуль 2 Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища              
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                      
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного й рослинного світу                        
Тема 13. Енергетика та екологія          
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища              
Тема 15.Новітні галузі екології          
Разом годин

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Документознавство та інформаційна діяльність”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
лекції семінарські заняття І, КР СРС лекції семінарські заняття СРС
Модуль 1 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища                        
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування                          
Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища              
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість                        
Тема 7. Основи економіки природокористування                
Модуль 2 Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища                
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                        
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного й рослинного світу                        
Тема 13. Енергетика та екологія        
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища              
Тема 15.Новітні галузі екології        
Разом годин

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Фінанси і кредит”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
лекції семінарські заняття І, КР СРС лекції семінарські заняття СРС
Модуль 1 Модуль 2 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища                 0,5      
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища                
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість                    
Тема 7. Основи економіки природокористування                
Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища                 0,5    
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                      
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного і рослинного світу                      
Тема 13. Енергетика та екологія        
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища                  
Тема 15.Новітні галузі екології        
Разом годин

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Облік і аудит”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
лекції семінарські заняття І, КР СРС лекції семінарські заняття   СРС
Модуль 1 Модуль 2 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища                      
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища                
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість                    
Тема 7. Основи економіки природокористування                
Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища                    
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                    
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного і рослинного світу                    
Тема 13. Енергетика та екологія        
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища                        
Тема 15.Новітні галузі екології        
Разом годин

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Економіка підприємства”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання
  лекції   семінарські заняття   І, КР   СРС
Модуль 1 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища              
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування              
Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища        
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість              
Тема 7. Основи економіки природокористування        
Модуль 2 Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища        
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного й рослинного світу                
Тема 13. Енергетика та екологія    
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища          
Тема 15.Новітні галузі екології    
Разом годин

Тематичний план дисципліни

для напряму підготовки

„Менеджмент”

Модуль Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
лекції семінарські заняття І, КР СРС лекції семінарські заняття СРС
Модуль 1 Тема 1. Структура сучасної екології. Предмет екології Тема 2.Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища                        
Тема 3.Структура природного середовища. Загальна характеристика компонентних складових та особливості функціонування                          
Тема 4.Природні ресурси Землі як особливий компонент природного середовища              
Тема 5. Основні екологічні поняття й терміни Тема 6. Основні екологічні закони, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість                      
Тема 7. Основи економіки природокористування                
Модуль 2 Тема 8. Забруднення навколишнього природного середовища                
Тема 9. Охорона повітряного середовища Тема 10. Охорона водного середовища                        
Тема 11.Екологічні проблеми охорони літосфери Тема 12. Охорона тваринного й рослинного світу                        
Тема 13. Енергетика та екологія        
Тема 14. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища                
Тема 15.Новітні галузі екології        
Разом годин

Зміст дисципліни за темами

Наши рекомендации