Зміст дисципліни за темами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет юридичний

Кафедра конституційного та адміністративного права

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.

Голова НМР ______________ А. М. Колот

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з науки (дисципліни)

Організація судових і правоохоронних органів

для студентів ІІ курсу

галузі знань «Правознавство»,

напрям підготовки «__________________________»

спеціалізація «________________________________________»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри _______________________

протокол № _______ від _______

Завідувач кафедри ___________О. Д. Крупчан

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________ А. Д. Жданович

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т. В. Гуть

Київ КНЕУ 2014

ЗМІСТ

1. Вступ. 3

2. Тематичний план науки (дисципліни) 4

3. Зміст дисципліни за темами. 5

4. Плани лекцій. 8

5. Плани навчальних занять. 10

5.1. Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання. 10

5.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання. 21

5.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 32

6. Самостійна робота студентів. 34

7. Індивідуально-консультативна робота. 41

8. Методика активізації процесу навчання. 41

9. Система поточного і підсумкового контролю знань. 43

9.1. Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми науки (дисципліни) 43

9.2. Карта самостійної роботи студента для студентів денної форми навчання. 48

9.3. Карта самостійної роботи студента для студентів заочної форми навчання. 49

10. Рекомендована література (основна і додаткова) 58

Вступ

Курс “Організація судових та правоохоронних органів» є юридичною дисципліною. Цей предмет читається на другому курсі та має на меті закріпити знання щодо структури правоохоронних органів, їх системи, знання про їх завдання, функції та повноваження.

Мета навчальної дисципліни – ознайомити з будовою правоохоронних та правозахисних органів України, їх функціями, завданнями з питань правозастосовчої практики, захисту прав та свобод громадян, з їх структурою, з’ясування їх місця і ролі в механізмі держави, а також визначити напрями діяльності у вирішенні завдань формування правової соціальної держави в Україні.

Завданням дисципліни є вивчення нормативно-правової бази, що визначає юридичний статус, повноваження та функції правоохоронних та правозахисних органів України.

Предметом дисципліни є система знань про структуру, напрями діяльності, завдання судів, державних органів та служб з діяльності у сфері правоохорони та правозахисту, взаємодію між ними та з іншими державними органами.

Після опанування курсу студенти повинні:

Знати: структуру, організацію діяльності кожного із функціонуючих в державі правоохоронних та правозахисних органів, чітко визначати місце і роль цих органів у системі органів державної влади України, їх значення для захисту законних прав людини і громадянина, захисту конституційного устрою, цілісності суверенної України;

Уміти: працювати з нормативними актами, аналізувати зміст законів та інших нормативно-правових актів, логічно викладати матеріал, аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки, на основі отриманих знань вільно орієнтуватись в реаліях сьогодення.

2. Тематичний план науки (дисципліни)

“Організація судових та правоохоронних органів”

Назва теми Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції С (П) ІКР СРС Контактні заняття ІКР СРС
1. Предмет, завдання, система та основні поняття курсу “Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші нормативні акти про судові та правоохоронні органи
2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя
3. Суди загальної юрисдикції
4. Конституційний Суд України
5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних
6. Вища рада юстиції - - -
7. Прокуратура України
8. Органи внутрішніх справ
9. Служба безпеки України - - -
10. Податкова міліція та інші правоохоронні органи
11. Органи досудового слідства і дізнання
12. Органи юстиції України. Нотаріат в Україні
13. Адвокатура в Україні
Разом годин
                 

Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Предмет, завдання, система та основні поняття курсу “Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші нормативні акти про судові та правоохоронні органи.

Предмет і система дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів", її завдання та значення; місце в системі юридичних дисциплін. Основні поняття дисципліни. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки. Поняття судової та правозахисної діяльності.

Поняття та види правоохоронних органів України. Загальна характеристика судів, прокуратури, органів дізнання і попереднього слідства та інших правоохоронних органів. Завдання цих органів в умовах формування правової держави в Україні.

Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність правоохоронних органів. Роль міжнародно-правових актів з питань правоохорони та правозахисту. Конституція України, законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують організацію та діяльність судових і правоохоронних органів.

Правоохоронні органи зарубіжних країн. Законодавче забезпечення діяльності правоохоронних органів за кордоном.

Наши рекомендации