Зміст дисципліни за темами

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)

Кафедра економіки та управління персоналом

(назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни економіка праці та соціально-трудові відносини

(назва дисципліни)

для спеціальності управління персоналом та економіка праці

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри економіки та управління персоналом

(назва кафедри)

Протокол № 1 від 31 серпня 2010 року

Завідувач кафедри ___________________ (підпис)

ЛЬВІВ 2010

Автор ___СЕМІВ Л.К._________________

(прізвище, ініціали)

Програма навчальної дисципліни

Економіка праці та соціально-трудові відносини

(назва дисципліни)

Спеціальності управління персоналом та економіка праці

(назва спеціальності)

Для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківські технології та процеси» та «Фінанси»; 6.030509 «Облік і аудит» галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво»

УБС НБУ (м. Київ), 2010. - 40 с.

Рецензент

Садова У.Я.,доктор економічних наук, заввідділом Інституту регіональних досліджень НАН України

Шевчук Л.Т., доктор економічних наук, професор, заввідділом Інституту регіональних досліджень НАН України

(прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, посада)

Перезатвердження робочої навчальної програми

Навчальний рік      
Дата засідання кафедри      
Номер протоколу      
Підпис завідувача кафедри      

Тематичний план дисципліни «ЕП та СТВ» (360 год.)

Тема Кількість годин ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ Кількість годин ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Всього Лекції Практичні, семінарські заняття Самостийна робота Індивідуальна робота Лекції Практичні, семінарські заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
1.Об’єкт, предмет і завдання дисципліни - -        
2.Відтворення населення, демографічна криза в Україні        
3. Трудові ресурси. Трудовий потенціал суспільства        
4. Формування і використання людського капіталу        
5. Людський розвиток у світі та в Україні        
6. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник розвитку суспільства        
7.Соціально-трудові відносини як система        
8.Еволюція відносин у соціально-трудовій сфері        
9.Механізм функціонування соціально-трудових відносин: організаційні аспекти        
10. Соціальне партнерство        
11. Ринок праці: тенденції формування та розвитку        
12. Механізми регулювання ринку праці        
13.Молодіжний ринок праці        
14.Соціально-трудові відносини зайнятості        
15. Регулювання соціально-трудових відносин зайнятості        
16. Безробіття в Україні        
17.Соціальна політика та соціальний захист населення в Україні        
18. Трансформація інституту зайнятості в умовах глобальних змін в соціально-трудовій сфері        
ВСЬОГО за І півріччя        
19.Планування праці        
20. Організація праці -        
21. Організація управлінської праці        
22.Організація праці в економіці знань -        
23.Раціоналізація трудових процесів -        
24.Трудова діяльність та ефективність праці -        
25.Продуктивність праці        
26.Політика доходів в Україні        
27.Заробітна плата -        
28.Планування та аналіз трудових показників        
29.Аудит і консалтинг у сфері праці -        
30.Інформаційне забезпечення у сфері праці        
31.Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин -        
32.Міжнародна організація праці та її вилив на розвиток соціально-трудових відносин        
33.Діяльність МОП в Україні -        
34. Корпоративна культура і корпоративна соціальна відповідальність в системі соціально-трудових відносин        
35. Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкого розвитку соціально-трудової сфери        
36. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість -        
ІІ півріччя        
Всього        

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. План лекцій

5. План семінарських, практичних занять

6. Самостійна робота

7. Індивідуальна робота

8. Система поточного і підсумкового контролю знань

9. Методи активізації навчального процесу

10. Список літератури

Вступ

Праця як специфічний феномен є об’єктом вивчення багатьох дисциплін. Але дисципліна “Економіка праці й соціально-трудові відносини” покликана сформувати систему теоретичних і практичних знань про: категорії, закони й закономірності праці як цілеспрямованої діяльності людини, механізми забезпечення зайнятості та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні. В контексті такої мети ця дисципліна розкриває механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб: дати навички комплексного аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях, викликати інтерес до наукових досліджень у цій сфері; сформувати у студентів науково обґрунтовані знання про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері (трудовий потенціал, людський капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові відносини, організаційні, економічні, соціальні аспекти процесу праці); навчити студентів використовувати набуті знання в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці; сформувати усвідомлене ставлення студентів до власного трудового потенціалу, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну конкурентоспроможність на ринку праці, досягати реалізації своїх інтересів у соціально-трудових відносинах.

Засвоєння знань, набуття вмів сфері праці дасть можливість свідомо визначити кожному спеціалісту найбільш оптимальні форми власної організації праці та діяльності всього колективу. Оволодіння навиками моніторингу соціально-трудових відносин покликане сформувати усвідомлену мотивацію праці, забезпечити ефективне використання ресурсів праці. Освоєння методів аналізу соціально-трудових відносин дасть студентам розуміння складних процесів соціальної взаємодії, які визначають згуртованість первинних виробничих колективів. Вивчення дисципліни покликане сприяти засвоєнню студентами основ системного підходу як загальнометодологічного методу дослідження соціально-трудової сфери. Цьому сприяє логічний зв'язок даної дисципліни з іншими дисциплінами, а саме: економічна теорія, соціологія, управління трудовим потенціалом, менеджмент управління, економіка підприємства. Загалом, опанування тем дисципліни дасть можливість студентам усвідомлено формувати і продуктивно використовувати ресурси праці з врахуванням соціально- економічного середовища в Україні.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1.

Наши рекомендации