Зміст дисципліни за темами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.Гетьмана

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо вивчення дисципліни

“ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА”

для студентів спеціальності 6.107 “Економіка підприємства”

Усіх форм навчання

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри

Економіки підприємств

Протокол № 17 від 16.04.2007 р.

Кривий Ріг – 2007

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Підприємництво і бізнес-культура" для студентів спеціальності 6.107 "Економіка підприємства" денної форми навчання /Укл. Л. В. Качагіна - Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2007. 22 с.

Укладач: Качагіна Людмила Всеволодівна, ст. викладач.

Рецензент: Пан Іван Афанасійович, к. е. н., доцент

Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, доц., к. е. н., завідувач кафедри економіки підприємств.

ВСТУП

Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирішення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері підприємницької діяльності.

У ринковій економіці підприємництво – це основний вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється юридичними та фізичними особами. Ця діяльність спрямована на досягнення наміченого результату шляхом найкращого використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів при повній майновій відповідальності за результати своєї діяльності і одержані свідоцтва про державну реєстрацію.

Підприємець, починаючи свій бізнес часто змушений одночасно виконувати функції виробника, постачальника, збутовика, маркетолога, менеджера, фінансиста, плановика та бухгалтера. Для ефективного виконання цих функцій бізнесмену у підприємництві необхідно одержати базовий комплекс знань з них.

Метою вивчення дисципліни “Підприємництво і бізнес-культура” є ознайомлення студентів економічних спеціальностей з основами підприємницької діяльності, формуванням у майбутніх спеціалістів професійних знань у сфері початкових дій у бізнесі.

Головним завданням даного курсу є формування у студентів:

- розуміння логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді;

- типології підприємництва;

- дослідження середовища підприємницької діяльності;

- соціальної та етичної відповідальності бізнесу;

- створення підприємства;

- аналізу власних можливостей і результатів діяльності;

- знань етики ділових взаємовідносин і природи виникнення трудових конфліктів і суперечок.

Предметом курсу є закони, що управляють відносинами економічної власності між різними суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками з одного боку, а з іншого – діями підприємців у процесі вибору відносно рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ та послуг.

Методологічною основою вивчення дисципліни є діалектичний метод дослідження, основними елементами якого є: системний аналіз, метод абстракцій, аналіз і синтез, принцип суперечності.

Поточний контроль за вивченням курсу здійснюється згідно за графіком індивідуально-консультаційної роботи, який видається студентам на початку семестру для студентів денної форми навчання і в методичних вказівках по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “ Підприємництво і бізнес-культура” є залік по закінченню семестру, який будується на основі завдань теоретичного і практичного характеру. Основними критеріями оцінювання знань студентів денної форми навчання є виконання модульних завдань (максимальна оцінка 50 балів), за систематичність та активність (максимальна оцінка 50 балів), тобто загальна оцінка повинна бути не менш 50 балів і не більше 100 балів. Основними критеріями поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є виконання домашньої письмової контрольної роботи, за яку студент може отримати до 40 балів, результати тестування – максимальна оцінка 50 балів, і за участь у науковій роботі кафедри 10 балів.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Наши рекомендации