Формування показників фінансової звітності наведено на рисунках

ТЕМА 8 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

1 Завдання, інформаційні джерела, об’єкти аналізу

2 Етапи аналізу

3 Зовнішній фінансовий аналіз фінансових результатів

4 Методика проведення внутрішньогосподарського аналізу фінансових результатів

5 Факторний аналіз валового прибутку

6 Факторний аналіз прибутку від випуску товарної продукції та маржинального доходу

7 Аналіз критичного обсягу виробництва, критичної виручки та запасу фінансової міцності

8 Аналіз резервів зростання прибутку від операційної та звичайної діяльності підприємства

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ

1 Оцінити виконання плану з прибутку у цілому, за окремими видами діяльності та за важливішими виробами.

2 Вивчити динаміку фінансових результатів та критичних співвідношень за ряд років.

3 Визначити вплив факторів на зміну валового, чистого прибутку, прибутку від товарної продукції, маржинального доходу.

4 Знайти шляхи та обчислити резерви зростання прибутку від операційної та звичайної діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ

Аналіз фінансових результатів може проводитись тільки у межах зовнішнього аналізу, тоді для аналізу використовують такі джерела, як:

форма №2 “Звіт про фінансові результати” та додатки до неї основне джерело для аналізу, форма №1-П “Звіт промислового підприємства по продукції”, форма “6-Р “Рентабельність окремих виробів”.

Для більш докладного внутрішнього аналізу застосовують усі джерела, які використовують при аналізі обсягу виробництва та собівартості.

ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ

Показники, які формуються у фінансовій звітності

валовий прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) - Пвал

фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток чи збиток) Поп- фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток чи збиток) - Пзв

чистий прибуток – ЧП

Показники, які формуються в управлінському обліку

маржинальний доход на випуск – МД

маржинальний доход окремих виробів - мді

прибуток від випуску товарної продукції - Птп

валовий прибуток від випуску товарної продукції - ПQвал

Формування показників фінансової звітності наведено на рисунках

 
 

Рис. 8.1. Формування валового прибутку підприємства

Адміністративні витрати
Інші операційні доходи
Валовий прибуток
Інші операційні витрати
Витрати на збут

Рис.8.2. Формування фінансового результату від операційної діяльності

 
 

Рис.8.3. Формування фінансового результату від звичайної діяльності

підприємства

Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

       
   
 
 

Рис. 8.4 Формування чистого прибутку підприємства

Для аналізу стійкості підприємства до ринкових змін застосовують також такі показники як критичний виторг та запас фінансової міцності.

Такий показник як прибуток від випуску товарної продукціїтп) був прийнятий для аналізу та планування до переходу на нові стандарти бухгалтерського обліку, але і зараз може формуватись за бажанням підприємства. Він являє собою різницю між обсягом товарного випуску та повною собівартістю товарного випуску (С):

Птп=Q-С (8.1)

а якщо розрахувати виходячи з повної собівартості (сі) та ціни (ці) окремих виробів:

(8.2)

Але, як ми відмічали у попередній темі усі витрати підприємства відповідно до їх реагування на зміну обсягу виробництва поділяються на змінні та постійні. І для більш вірного аналізу та планування це необхідно враховувати у показниках фінансових результатів. Тому у більш закордонній практиці прийнято аналізувати і планувати такий показник як маржинальний доход.

Маржинальний доход (МД) – це різниця між виручкою від реалізації(В) продукції, робіт, послуг (за вирахуванням ПДВ, акцизу) та змінними витратами

МД=В-Сзм (8.3)

Маржинальний доход на випуск також можливо розрахувати як суму постійних витрат та прибутку від випуску

МД=Птппост (8.4)

Якщо обсяг випуску (V) дорівнює обсягу реалізації (Vр) то у вартісному виразі обсяг товарного випуску (Q) дорівнює сумі виторгу (В), тоді:

МД =Q-Сзм (8.5)

Для обчислення маржинального доходу на одиницю виробу (мді) необхідно порівняти оптову ціну (Ц) та змінну собівартість Сзм виробу:

мдіізм і (8.6)

Розрахунок маржинального доходу на вироб виходячи з постійних витрат та прибутку на одиницю виробу не має сенсу.

В аналізі і плануванні показник маржинального доходу є дуже корисним і має переваги порівняно з показником прибутку. Це пояснюється тим, що величина маржинального доходу на одиницю виробу не залежить від зміни обсягу виробництва бо ні ціна, ні змінна собівартість виробу від обсягу виробництва не залежать. А показник прибутку від випуску продукції на одиницю виробу птп і який формується як різниця між ціною та повною собівартістю виробу:

птпі= ціі (8.7)

буде залежити від обсягу виробництва, оскільки від зміни обсягу залежить повна собівартість виробу.

За новими стандартами бухгалтерського обліку зараз замість прибутку від випуску товарної продукції формується показник валового прибутку, який на одиницю виробу розраховується як різниця між ціною вироба та виробничою собівартістю виробу ( ):

пваліві (8.8)

Цей показник також дещо буде залежати від зміни обсягу виробництва, оскільки до складу виробничої собівартості входять загальновиробничі витрати, які в свою чергу діляться на постійні та змінні. І, як правило, питома вага постійних витрат у складі загальновиробничих витрат велика, так для машинобудівних підприємств вона може складати 70% - 95% від загальної величини загальновиробничих витрат. Але порівняно з повною собівартістю до складу виробничої не входять адміністративні витрат, які теж в основному

(90% - 95%) не залежать від обсягу виробництва. Тому показник валового прибутку на одиницю виробу менш реагує на зміну обсягу чим повна собівартість одиниці виробу.


ЕТАПИ АНАЛІЗУ

1 Зовнішній фінансовий аналіз фінансових результатів

1.1 Порівняльний аналіз показників, які характерізують фінансові

результати

1.2 Факторний аналіз валового прибутку від реалізації та чистого прибутку

2 Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз фінансових результатів

2.1 Порівняльний аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності

2.2 Факторний аналіз валового прибутку

2.2.1 Аналіз валового прибутку від товарного випуску

2.2.2 Аналіз валового прибутку від окремих виробів

2.3 Факторний аналіз прибутку від випуску товарної продукції та

маржинального доходу

2.3.1 Аналіз прибутку та маржинального доходу від товарного випуску

2.3.2 Аналіз маржинального доходу окремих виробів

3 Аналіз критичного виторгу та запасу фінансової міцності

4 Аналіз використання прибутку

5 Пошук та розрахунок резервів зростання прибутку від операційної та звичайної діяльності


Наши рекомендации