Узгодженість показників фінансової звітності «Шпанівського» Приватного сільськогосподарського підприємства Рівненської області Рівненського району за 2008р.

№ з/п Стаття звітності Значення за даними звітності, тис. грн.. Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм Значення за даними перевірки, тис. грн.. Відхилення, тис. грн..
на поч. року на кін. року на поч. року на кін. року на поч. року на кін. року
 
Форма №1 «Баланс»
Залишкова вартість оновних засобів (030) 4053,6 4622,3 рядок 031-рядок 032, графи 3 і 4 На поч. року 14691,4-10637,8=4053,6 На кін. року 15208,4-10586,1=4622,3 4053,6 4622,3 - -
Усього за розділом І - активів (р. 080) 5347,3 5687,9 Сума рядків р.020, 030,035 На поч. року 73,8+4053,6+1219,9=5347,3 На кін. року 73,8+4622,3+991,8=5687,9 5347,3 5687,9 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість (р.160) 206,3 275,3 р.161 мінус р.162 На поч. року 206,3-0=206,3 На кін. року 275,3-0=275,3 206,3 275,3 - -
Усього за розділом ІІ - активів (р.260) 3245,4 4943,0 Сума рядків 100,110,120,130,140,160,170,210,230 На поч.року 1279,1+1280,9+310,5+9,2+5,1+206,3+138,5+7,6+8,2=3245,4 На кін.року 2190,3+1722,3+318,1+139,2+2,9+275,3+131,0+0,5+163,4= =4943,0 3245,4 4943,0 - -
Баланс по активах (р.280) 8592,7 10630,9 Сумаусього за розділом І - активів (р.080); усього за розділом ІІ - активів (р.260); На поч. року 5347,3+3245,4=8592,7 На кін. року 5687,9+4943,0=10630,9 8592,7 10630,9 - -
Усього за розділом І - пасив (р.380) 7460,7 9470,8 Сума рядків 300,310,330,340 На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року 1200,0+1828,8+5425,1+1016,9=9470,8 7460,7 9470,8 - -
Усього за розділом ІІІ (Довгострокові зобов’язання) (р.480) 553,2 352,0 Рядок 440 На поч. року 553,2 На кін. року 352,0 553,2 352,0    
Усього за розділом IV – пасив (р.620) 578,8 808,1 Сума рядків 500,530,570,580,590,610 На поч. року 86,4+256,1+20,2+102,9+80,7+32,5=578,8 На кін. року 386,9+166,6+31,8+102,1+101,0+19,7=808,1 578,8 808,1 - -
Баланс по пасиву (р.640) 8592,7 10630,9 Сумарядків 380,480,620 На поч. року 7460,7+553,2+578,8=8592,7 На кін. року 9470,8+352,0+808,1=10630,9 8592,7 10630,9 - -
Форма №2 «Звіт про фінансові результати»
Стаття звітності за звітний період за попередній період Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (р.035) 6830,0 4660,6 Рядок 010 мінус рядок 015 На поч. року 7457,6-627,6=6830,0 На кін. року 5075,7-415,1=4660,6 6830,0 4660,6 - -
Валовий прибуток (р.050) 1917,2 614,4 Рядок 035 мінус рядок 040 На поч. року 6830,0-4858,8=1971,2 На кін. року 4660,6-4046,2=614,4 1917,2 614,4   -
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (р.100) 2204,5 1001,4 Сума рядків 050,060 мінус рядки 070,080,090 На поч. року 1971,2+1126,0-595,3-51,0-246,4=2204,5 На кін. року 614,4+1065,3-340,6-50,5-287,2=1001,4 2204,5 1001,4    
фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (р.170) 2201,7 967,9 Сума рядків 100,120,130 мінус рядки 140,160 На поч. року 2204,5+78,0+45,3-125,6-0,5=2201,7 На кін. року 1001,4+50,4+35,2-63,0-56,1=967,9 2201,7 967,9   -
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (р.190) 2201,7 967,9 Рядок 170 мінус рядок 180 На поч. року 2201,7-0=2201,7 На кін. року 967,9-0=967,9 2201,7 967,9    
Чистий прибуток (р.220) 2201,7 967,9 Сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 На поч. року 2201,7 На кін. року 967,9 2201,7 267,9   -
Разом по елементах операційних витрат (р.280) 8921,4 6123,3 Сума рядків 230,240,250,260,270 На поч. року 6210,8+1729,7+396,5+114,0+470,4=8921,4 На кін. року 3635,2+1192,7+254,5+577,2+463,7=6123,3 8921,4 6123,3   -
  Форма №3 Звіт про рух грошових коштів  
Стаття звітності за звітний період за попередній період Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (р.010) 2201,7 967,9 Форма №2, рядок 170   2201,7 967,9 - -
Коригування на амортизацію необоротних активів (р.020) 114,0 577,2 Форма № 2, рядок 260 114,0 577,2   -
Збиток від не операційної діяльності (р.050) 122,8 29,5 Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160 Звітний 0+78,0+45,3-0,5=122,8 Попередній 0+50,4+35,2-56,1=29,5 122,8 29,5 - -
Витрати на сплату відсотків (р.060) 125,6 63,0 Форма № 2, рядок 140 графа3 плюс Форма №5 рядок 633 Звітний 125,6+0=125,6 Попередній 63,0+0=63,0 125,6 63,0 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності графа 3(р.170) 579,3 - Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4 Звітний 579,3+0=579,3 Попередній 579,3 - - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій (р.280) -688,5 - Форма N 3, сума рядків 180 - 230, графа 3, мінус сума рядків 240 - 270, графа 3 Звітний 13,9-(626,3+76,1)=-688,5 Попередній -688,5 - - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р.300) -688,5 - Форма N 3, рядок 280, графа 3, плюс або мінус рядок 290, графа 3 Звітний -688,5 Попередній -688,5 - - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій (р.370) 264,4 - Форма N 3, сума рядків 310 - 330, графа 3, мінус сума рядків 340 - 360, графа 3 Звітний 386,9+78,7-201,2=264,4 Попередній 264,4 - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (р.390) 264,4 - Форма N 3, рядок 370, графа 3, плюс або мінус рядок 380, графа 3 На поч. року 264,4 На кін. року 264,4 - - -
Чистий рух коштів за звітний період (р.400) 155,2 - Форма No3, рядок 170, графа 3, плюс або мінус рядок 300, графа 3, плюс або мінус рядок 390, графа 3. На поч. року 579,3-688,5+264,4=155,2 На кін. року 155,2 - - -
Залишок коштів на початок року (р.410) 8,2 - Форма No1, сума рядків 230, 240, графа 3 На поч. року 8,2 На кін. року 8,2 - - -
Залишок коштів на кінець року (р.430) - 166,4 Форма No1, сума рядків 230 і 240, графа 4 На поч. року 163,4+3,0=166,4 На кін. року - 166,4 - -
Форма №4 «Звіт про власний капітал»
Залишок на початок року графи 3-11 (р.010) 7460,7 - Форма N 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 - 380, графа 4, відповідно На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року 7460,7 - - -
Залишок на початок року графи 3-11 (р.010) 7460,7 - Форма №4 (за попередній рік), рядок 300 графи 3 -11 На поч. року1200 ,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року 7460,7 - - -
Скоригований залишок на початок року (р.050) графи 3-11 7460,7 - Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року 7460,7 - - -
Скоригований залишок на початок року (р.050) графи 3-11 7460,7 - Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 - 11 відповідно 7460,7 7460,7 - - -
Чистий збиток за звітний період (р.130) - 2201,7 Форма N 2, рядок 220 або 225, графа 3 На поч. року На кін. року 2201,7 - 2201,7 -   -
Разом змін в капіталі (р.290) графи 3-11 - -191,6 Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 060 - 280, графи 3 - 11 відповідно На поч. року На кін. року 2201,7-191,6=2010,1 - 2010,1 - 1818,5
Залишок на кінець року (р.300) графи 3-11 - 9470,8 Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 - 11 відповідно На поч. року На кін. року 7460,7+(-191,6)=7269,1 - 7269,1 - 2201,7
Залишок на кінець року (р.300) графи 3-11 - 9470,8 Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 4 відповідно На поч. року На кін. року 1200,0+1828,8+5425,1+1016,9=9470,8 - 9470,8 - -
Форма N 5 «Примітки до річної фінансової звітності»
Рядок 260 «Разом», графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14 Форма N 1, рядок 031, графи 3 і 4 - -
Рядок 260 «Разом», графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15 Форма N 1, рядок 032, графи 3 і 4 - -
Рядок 260 «Разом», графи 3 - 19 Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 100 - 250, графи 3 - 19 відповідно - -
Рядок 340 «Разом», графи 3 і 4 - Форма N 5, сума рядків 280 - 330, графи 3 і 4 - - -
Сума рядків 440 - 490, графа 3 - Форма N 2, рядок 060, графа 3 - - -
Сума рядків 440 - 490, графа 4 - Форма N 2, рядок 090, графа 3 - - -
Рядок 690 «Разом», графа 3 - Форма N 5, сума рядків 640 - 680, графа 3 - - -
Рядок 690 «Разом», графа 3 - Форма N 3, рядок 430, графа 3 - - -
Рядок 690 «Разом», графа 3 - Форма N 1, сума рядків 230, 240, графа 4 - - -
Сума рядків 800 - 860, 880, графа 3 - Форма N 1, рядок 100, графа 4 - - -
Рядок 870 «Поточні біологічні активи», графа 3 - Форма N 1, рядок 110, графа 4 - - -
Рядок 890 «Незавершене виробництво», графа 3 - Форма N 1, рядок 120, графа 4 - - -
Рядок 900 «Готова продукція», графа 3 - Форма N 1, рядок 130, графа 4 - - -
Рядок 920 «Разом», графи 3, 4, 5 - Форма N 5, сума рядків 800 - 910, графи 3, 4, 5 - - -
Рядок 940 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», графа 3 - Форма N 1, рядок 161, графа 4 - - -
Рядок 1300 «Нараховано за звітний рік» - Форма N 5, сума рядків 080 і 260, графа 10, плюс рядок 1430, графа 8 - - -
Рядок 1310 «Використано за рік – усього» - Форма N 5, сума рядків 1311, 1312, 1314 - 1317 - - -
Рядок 1410, графа 13 і 17 Форма N 1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4 - -
Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13 - Форма N 1, рядок 035, графа 3 - - -
Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17 - Форма N 1, рядок 035, графа 4 - - -
Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 і 11 Форма N 1, рядок 036, графа 3 і 4 - -
Рядки 1410 - 1415, графа 11 - Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 - - -
Рядки 1410 - 1415, графа 17 - Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 - - -
Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 Форма N 1, рядок 035 плюс рядок 037, графа 3 і 4 відповідно - -
Рядки 1420 - 1424, графа 11 - Форма N 5, рядки 1420 - 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 - - -
Рядки 1420 - 1424, графа 17 - Форма N 5, рядки 1420 - 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 - - -
Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13 - Форма N 1, рядок 110 графа 3 - - -
Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 Форма N 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно - -
Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 11 плюс графа 17 - Форма N 1, рядок 110 графа 4 - - -
                                                         

Наши рекомендации