Склад та принципи формування і подання фінансової звітності

1. Елементи фінансової звітності та якісні характеристики її підготовки. Принципи формування фінансової звітності.

2. Етапи формування фінансової звітності та порядок її представлення

1.

Сукупність однорідної інформації, що відображається у фінансовій звітності, називають її елементами.

Основними елементами фінансових звітів є:

· Активи;

· Зобов’язання;

· Власний капітал;

· Доходи. Витрати, фінансові результати;

· Рух грошових коштів.

Ці елементи поділяються на окремі статті, які можуть об’єднуватися у відповідні групи для їх класифікації.

В першу чергу необхідно визначитися з критеріями визнання того чи іншого елементу. Стаття визнається елементом фінансової звітності, якщо відповідає таким критеріям:

· Є ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних з нею;

· Оцінку (вартість або собівартість статті) можна достовірно визначити. Головна вимога – оцінка повинна відповідати дійсності.

Нині при формуванні звітності використовують наступні види оцінок:

Об’єктивні оцінки – базуються на ринкових цінах, які могли б використовуватися при продажу майна на момент складання балансу. Ці ціни найбільш об’єктивні.

Суб’єктивні оцінки – базуються на тому, що вартість активів залежить від індивідуальних умов, в яких перебуває підприємство. Один і той же предмет може мати різну вартість на різних підприємствах.

Книжні оцінки – оцінка, за якою об’єкт відображений в обліку. Для ТМЦ, ОЗ ними є витрати на придбання або будівництво.

Необхідною умовою правдивого відображення діяльності підприємства є подання інформації у спосіб, який забезпечує якісні характеристики фінансових звітів. Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації.

· Дохідливість;

· Доречність;

· Достовірність;

· Зіставність

Окремо виділяють принципи підготовки фінансової звітності (принципи обліку)

Проведений аналіз прояву принципів фінансової звітності в ПСБО дав змогу класифікувати їх за такими ознаками:

1) основоположнийпринцип превалювання сутності над формою;

2) принципи, які характеризують якісні ознаки формування інформації, -єдиного грошового вимір­ника, історичної (фактичної) собівартості, обачності, нарахування та відповідності доходів і витрат;

3) організаційні принципи – послідовності без­перервності, періодичності, автономності.

2.

Формування та представлення фінансової інформації відбувається у декілька етапів

Перший етапорганізація бухгалтерського обліку на підприємстві (облікова політика, документооборот – самостійно )

Другий етапскладання вступного (початкового) балансу. Він відображає майновий стан підприємства на момент його державної реєстрації.

Третій етаппоточна реєстрація. Всі операції відображаються в первинних документах з подальшим групуванням в облікові регістри.

Четвертий етапінвентаризація та інші додаткові процедури (виправлення помилок, виявлених до дати подання звітності; уточнення оцінки відображених в обліку активів; відображення на дату звітності придбаних цінностей, які перебувають у дорозі; подій після дати балансу).

П’ятий етапскладання пробного балансу (оборотно-сальдової відомості) за даними Головної книги. На цьому етапі визначається попередній фінансовий результат. Вона в подальшому використовується для контролю.

Шостий етап – підготовка фінансової звітності.

Фінансова звітність подається учасникам і засновникам, вищим органам управління, трудовому колективу за його вимогою, статистичним органам, фінансовим органам, іншим органам відповідно до законодавства.

Терміни подання фінансової звітності встановлює міністерство або орган вико­навчої влади, до сфери управління якого належать підприємства; органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств кому­нальної власності.

Термін представлення звітності може бути продовжено за погодженням з Держкомстатом і Мінекономіки.

Сформована звітність підписується керівником і головним бухгалтером. Річна звітність повинна бути затверджена у встановленому установчими документами порядку. При необхідності річна звітність може підтверджуватися аудиторським висновком про її достовірність і повноту.

Датою подання звітності є день її фактичної передачі. У разі , коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день. При потребі фінансова звітність може бути опублікована.

Річна фінансова звітність повинна зберігатися на підприємстві до його ліквідації. Квартальна – 3 роки.

Наши рекомендации