Склад, елементи та якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності

Тема 11. Аудит фінансової звітності

1. Склад, елементи та якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності.

2. Аудит правильності складання балансу, достовірності відображення в ньому необоротних, оборотних активів та фінансових інвестицій.

3. Аудит правильності відображення в балансі залишків незавершеного виробництва, готової продукції,грошових коштів, дебіторської заборгованості і поточних зобов’язань.

4. Перевірка правильності відображення в балансі власного капіталу.

5. Аудит Звіту про фінансові результати.

Запитання для самоперевірки знань

1. Дати загальну характеристику звітів, що відносяться до фінансової звітності.

2. Охарактеризувати принципи підготовки фінансової звітності.

3. Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінансова звітність?

4. З якою метою аудитор проводить порівняння однойменних показників, відображених в різних формах фінансової звітності (взаємозв’язок)?

5. Які особливості організації аудиту правильності відображення в балансі необоротних активів та фінансових інвестицій ?

6. В якій організаційній послідовності необхідно проводити аудит правильності відображення в балансі запасів?

7. Як організовується аудит правильності відображення в балансі грошових коштів і дебіторської заборгованості.?

8. Які особливості організації аудиту правильності відображення в балансі власного капіталу та зобов’язань?

9. Яка організаційна послідовність аудиту правильності відображення показників у звіті про фінансові результати?

Рекомендовані нормативні та літературні джерела

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 - ХІV зі змінами і доповненнями.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 ”Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.00 р. № 20.

7. Бутинець Ф.Ф. Аудит . Підручник – Житомир: ПП “Рута”, 2002, с. 324 – 336.

8. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Житомир: ПП “Рута”, 2001, с. 265 – 308.

Склад, елементи та якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства — це система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік).

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначено чинним законодавством.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

• придбання, продажу і володіння цінними паперами;

• участі в капіталі підприємства;

• оцінки якості управління;

• забезпеченості зобов'язань підприємства;

• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

• регулювання діяльності підприємства тощо.

Основні вимоги до фінансової звітності — реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими.

Фінансова звітність підприємства повинна формуватися з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності його діяльності, періодичності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Складові річної фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Квартальна звітність складається тільки з балансу і звіту про фінансові результати.

Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом кварталу і за рік складають лише спрощену форму звітності з двох форм — балансу і звіту про фінансові результати.

Кожна стаття фінансової звітності може наводитись тоді, коли:

• існує достовірність надходження і вибуття майбутніх економічних вигод;

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

Якісні характеристики фінансової звітності:

1. Зрозумілість — доступність для розуміння користувачів, які мають достатні знання у сфері бухгалтерського обліку.

2. Доречність — прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова звітність має містити тільки доречну інформацію, що дає змогу впливати на прийняття рішень, оцінку минулих і майбутніх подій.

3. Надійність — у інформації, представленій у звітності, не повинно бути суттєвих помилок і викривлень.

4. Нейтральність, тобто відображення інформації без мети здійснення впливу на рішення для досягнення бажаного результату.

5. Обачливість (обережність під час розрахунків) — повнота (без пропусків).

Обов'язкові реквізити звітності: дата, на яку приведені основні показники діяльності підприємства; охоплюваний період; валюта. Усі звіти підписуються керівником і головним бухгалтером.

Наши рекомендации