Розрахунок рівня операційного, фінансового, комбінованого левериджу та їх впливу на рівень фінансової рентабельності підприємства

Задача 1.

На основі фінансової звітності підприємства, що наведена нижче проаналізуйте фінансовий стан підприємства та надайте пропозиції щодо його покращення. В зв’язку з цим необхідно:

1. За допомогою системи спеціальних коефіцієнтів оцінити рівень платоспроможності підприємства в звітному періоді;

2. За допомогою системи спеціальних коефіцієнтів оцінити рівень фінансової стійкості підприємства в звітному періоді;

3. Оцінити рівень ділової активності підприємства в звітному періоді;

4. Проаналізувати рівень рентабельності діяльності підприємства в звітному періоді;

5. Оцінити вплив рентабельності обороту та коефіцієнта оборотності активів на рівень їх рентабельності за допомогою моделі Дюпон.

6. На основі проведених розрахунків зробити висновки та надати пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства.

Задача 2.

Перед керівництвом підприємства стоїть задача оцінити перспективи формування фінансових ресурсів в наступному році. В зв’язку з цим, фінансовій службі доручено розробити план доходів і витрат та балансовий план підприємства (виходячи з інформаційного забезпечення задачі 1 та інформації про планові операції підприємства).

Задача 3

Виходячи з інформації про стан оборотних активів та джерела їх фінансування оцініть політику управління оборотними активами та шляхи її влосконалення. З цією метою необхідно:

1. Оцінити склад та структуру оборотних активів в динаміці.

2. Оцінити основні показники ефективності управління оборотними активами.

3. Оцінити склад та структуру джерел фінансування оборотних активів.

4. Оцінити рівень достатності джерел фінансування оборотних активів.

5. Визначити тип поточної фінансової стійкості підприємства за моделлю Ковальова.

Інформація про обсяг і склад оборотних активів та джерела їх фінансування.

Тис.грн.

Показники 1.01.09 1.01.10 1.01.11
Необоротні активи
Запаси
Поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Довгостроковий позиковий капітал
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками

Задача 4

Альтернативні витрати використання грошових коштів становлять 12%. Компанія реалізує товари на умовах «нетто /10, кінець місяця». Виручка від реалізації – 10 млн.грн., 80% продажу здійснюється в кредит. Середній період інкасації дебіторської заборгованості становить 60 днів.

Якщо підприємство запропонує нові кредитні умови «2/10, нетто 30», 60% його покупців, що користуються кредитом, захочуть отримати знижку і середній період інкасації ДЗ скоротиться до 40 днів.

Чи доцільно підприємству змінювати умови кредитування?

Задача 5

На підприємстві протягом звітного року інколи виникали проблеми з інкасацією поточної дебіторської заборгованості, що призводило до погіршення рівня платоспроможності підприємства. В зв’язку з цим фінансовій службі підприємства доручено проаналізувати доцільність проведення факторингової операції. Для вирішення поставленої задачі на основі нижченаведеної інформації необхідно:

1. Проаналізувати вікову структуру поточної дебіторської заборгованості підприємства;

2. Обґрунтувати обсяг поточної дебіторської заборгованості, що підлягає рефінансуванню;

3. Оцінити вартість факторингової операції;

4. Обґрунтувати доцільність (недоцільність) проведення факторингової операції на основі оцінки рівня її ефективності.

А) Інформація про обсяги та періоди обороту поточної дебіторської заборгованості.

Період інкасації Обсяг дебіторської заборгованості, тис.грн.
10 днів
20 днів
30 днів
40 днів
Всього

Для підтримки нормального фінансового стану середній період інкасації дебіторської заборгованості повинен становити 17 днів.

Б)Умови проведення факторингової операції:

Комісійна плата за здійснення факторингової операції – 2% від суми боргу. Банк надає підприємству-продавцю кредит в формі попередньої оплати його боргових зобов’язань – 75% від суми боргу. Середньоринкова ставка відсотка за кредит – 20% річних.

Задача 6

Компанія щорічно витрачає 220 тис.грн. на роботу відділу по стягненню дебіторської заборгованості.

Виручка від реалізації в кредит становить 12 млн.грн., середній період інкасації дебіторської заборгованості 2,5 місяців, безнадійні борги становлять 4% від ВР.

Компанія вважає, що якщо подвоїти штат відділу, то період інкасації дебіторської заборгованості скоротиться до 2 місяців, а втрати від безнадійних боргів до 3%.

Додаткові витрати по утриманню штату становитимуть 180 тис.грн.

Чи доцільно компанії зробити такі зміни, якщо альтернативні витрати становлять:

А) 20%;

Б) 10%.

Задача 7

На стадії створення підприємства планується залучити наступні джерела фінансування його діяльності:

Показники Значення, тис.грн.
1. Капітал, сформований за рахунок емісії звичайних акцій
2. Капітал, сформований за рахунок привілейованих акцій
3. Капітал сформований за рахунок довгострокових банківських позик
ВСЬОГО

а) Ринкова вартість привілейованої акції становить – 30 грн., щорічний дивіденд – 7 грн. на акцію.

б) Ринкова ціна простої акції – 40 грн., дивіденд –10 грн. на рік; темп приросту дивідендів – 2% річних.

в) Відсоток банку по довгостроковому кредиту становить 10% річних.

г) Середньогалузевий рівень рентабельності активів становить 30%.

Виходячи з інформації, що вище представлена оцініть доцільність формування зазначеної структури капіталу. В зв’язку з цим необхідно:

1. Оцінити вартість окремих видів капіталу, що передбачається залучати;

2. Оцінити середньозважену вартість капіталу;

3. Зробити висновки щодо доцільності формування запропонованої структури капіталу.

Рішення задачі оформити у вигляді таблиць, що наводяться нижче.

Таблиця 1

Оцінка вартості окремих статей капіталу:

Показники Розрахунок ціни
1. Капітал, сформований за рахунок емісії звичайних акцій  
2. Капітал, сформований за рахунок привілейованих акцій  
3. Капітал сформований за рахунок довгострокових банківських позик  
ВСЬОГО  

Таблиця 2

Оцінка середньозваженої вартості капіталу:

Показники Обсяг, тис.грн. Питома вага, % Вартість,%
1. Капітал, сформований за рахунок емісії звичайних акцій      
2. Капітал, сформований за рахунок привілейованих акцій      
3. Капітал сформований за рахунок довгострокових банківських позик      
Середньозважена вартість капіталу      

Задача 8

Виходячи з інформації, що наведена нижче оберіть оптимальну структуру капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності підприємства:

1. Обсяг власного капіталу підприємства – 220 тис.грн.

2. Коефіцієнт валової рентабельності активів (без врахування витрат на сплату відсотків) – 12%

3. Мінімальна ставка відсотка за кредит – 9%

4. Премія за кредитний ризик, що нараховується банком залежить від коефіцієнта фінансового левериджа підприємства наступним чином:

Коефіцієнт фінансового левериджу 0,3-0,8 0,9-1,3 1,4-2
Премія за кредитний ризик, % 0,5 1,0 1,5

5. У підприємства є можливість залучити банківський кредит на суму:

А) 120 тис.грн.;

Б) 220 тис.грн.;

В) 280 тис.грн.

Рішення задачі оформити у вигляді таблиці, що наведена нижче.

Таблиця 1

Оцінка рівня фінансової рентабельності підприємства при різних варіантах формування структури капіталу

Показники Варіанти розрахунку
№1 №2 №3 №4
1. Обсяг власного капіталу, тис.грн.        
2. Можливий обсяг позикового капіталу, тис.грн.        
3. Загальний обсяг капіталу, тис.грн.        
4. Коефіцієнт фінансового левериджу        
5. Коефіцієнт валової рентабельності, %        
6. Мінімальна ставка відсотка за кредит, %        
7. Премія за ризик, %        
8. Ставка за кредит з врахуванням премії за ризик, %        
9. Сума валового прибутку до вирахування відсотків за кредит, тис.грн.        
10. Сума відсотків за кредит, тис.грн.        
11. Сума валового прибутку, тис.грн.        
12.Ставка податку на прибуток, %        
13. Сума податку на прибуток, тис.грн        
14. Сума чистого прибуток, тис.грн.        
15. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, %        

Задача 9

Виходячи з інформації, що наведена нижче, визначіть оптимальну структуру капіталу за критерієм мінімізації її середньозваженої вартості.

Вихідна інформація

Показники Варіанти розрахунку
№1 №2 №3
1. Загальна потреба в капіталі, тис.грн.
2.Структура капіталу, %: 1.1. Власний (акціонерний) капітал 1.2. Позиковий капітал      
3. Рівень запланованих дивідендних виплат, % 10,0 10,2 10,5
4. Рівень ставки відсотка за кредит, % 13,0 12,5 12,0

Рішення задачі оформити у вигляді таблиці, що наведена нижче.

Таблиця1.

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу при різних варіантах формування структури капіталу

Показники Варіанти розрахунку
№1 №2 №3
1. Загальна потреба в капіталі, тис.грн.      
2.Структура капіталу, %: 1.3. Власний (акціонерний) капітал 1.4. Позиковий капітал      
3. Рівень запланованих дивідендних виплат, %      
4. Рівень ставки відсотка за кредит, %      
5. Ставка податку на прибуток, %      
6. Податковий коректор      
7. Рівень ставки відсотка за кредит з врахуванням податкового коректора      
8. Вартість капіталу, %: 8.1. власний капітал 8.2. позиковий капітал      
9. Середньозважена вартість капіталу, %      

Задача 10

Підприємство "Альфа" щомісяця реалізує 300 одиниць продукції по ціні 735 грн. за одиницю. Рівень змінних витрат становить 15%, обсяг умовно-постійних витрат –12000 грн. Визначіть:

1. Точку беззбитковості підприємства;

2. Запас фінансової міцності підприємства;

3. Обсяг реалізації продукції, що забезпечить отримання прибутку на суму 70 000 грн.

4. Який обсяг реалізації продукції забезпечить отримання прибутку на суму 70 000 грн. при зростанні ціни одиниці продукції на 5%.

5. За результатами розрахунків зробіть висновки та представте графічну інтерпретацію отриманих результатів.

Задача 11

Виходячи з інформації, що приведена нижче визначіть:

1. Коефіцієнт та рівень операційного левериджу;

2. Рівень фінансового левериджу;

3. Рівень комбінованого левериджу;

4. Як зміниться рівень фінансової рентабельності підприємства, якщо обсяг реалізації продукції зросте на 17%.

Про діяльність підприємства в звітному періоді відомо наступне:

А) Обсяг реалізації продукції становив 50 тис.од. продукції;

Б) ціна одиниці продукції – 45 грн.

В) Собівартість реалізованої продукції становила 350 тис.грн., в тому числі сума відсотків за кредит – 25 тис.грн.; 55% собівартості становили умовно-постійні витрати;

Г) Обсяг власного капіталу становить 2500 тис.грн.

Рішення задачі оформіть у вигляді таблиці, що наведена нижче.

Таблиця 1

Розрахунок рівня операційного, фінансового, комбінованого левериджу та їх впливу на рівень фінансової рентабельності підприємства

Показники Розрахунок Значення
1. Виручка від реалізації продукції, тис.грн.    
2. ПДВ, тис.грн.    
3. Виручка від реалізації без ПДВ, тис.грн.    
1. Собівартість реалізованої продукці, тис.грн., в т.ч. 1.1. Умовно-постійні витрати 1.2. Змінні витрати    
5. Валова маржа (маржинальний прибуток), тис.грн.    
6. Валовий прибуток, тис.грн.    
7. Коефіцієнт операційного левериджу    
8. Рівень операційного левериджу, %    
9. Сума податку на прибуток, тис.грн.    
10. Сума чистого прибутку, тис.грн.    
11. Рівень рентабельності власного капіталу, %    
12. Рівень фінансового левериджу, %    
13. Рівень комбінованого левериджу, %    
14. Рівень фінансової рентабельності після зростання обсягу реалізації продукції на 15%    

Задача 12

У підприємства є потреба в залученні кредиту на суму 200 тис.грн строком на 3 місяці. Підприємство розглядає можливість його залучення в банку А на наступних умовах:

Банк Річна процентна ставка Умови сплати відсотків Умови зміни %-ї ставки Інші фінансові витрати
А 32% Щомісячно Коригується в залежності від темпу інфляції 2,5% від суми кредиту

1. Середньомісячний темп інфляції – 1,5%

2. Середньоринкова процентна ставка становить 42% річних зі сплатою %-в щомісяця: фіксована перші 2 місяці з подальшим коригуванням на темп інфляції. (додаткові фінансові витрати не передбачаються)

3. Середньоринкові умови надання кредиту та запропонований варіант його отримання передбачають повернення основної суми боргу по закінченню терміну кредиту.

Виходячи з наведеної інформації оцініть доцільність залучення кредиту в банку А. В зв’язку з цим необхідно:

1. Оцінити вартість обслуговування кредиту на умовах його залучення в банку А та орієнтуючись на середньоринкові умови;

2. За допомогою грант-елемента оцінити економію (перевитрати) при залученні коштів в банку А;

3. За результатами розрахунків зробити висновки щодо доцільності залучення кредиту в банку А

Рішення задачі оформити у вигляді таблиці, що наведена нижче.

Таблиця 1

Наши рекомендации