Формули для розв’язання задач. Формула для розрахунку впливу операційного важеля: Вплив операційного важеля = Маржинальний дохід/Прибуток

Формула для розрахунку впливу операційного важеля: Вплив операційного важеля = Маржинальний дохід/Прибуток

Формула для розрахунку точки беззбитковості:

у штуках: Точка беззбитковості=постійні затрати/маржинальний дохід на одиницю продукції

у грошовому виразі: Точка беззбитковості=постійні затрати/коефіцієнт маржинального доходу

Формула для розрахунку прибутку:

Прибуток = (обсяг реалізації * КМД) – постійні затрати

Коефіцієнт маржинального доходу (КМД)=маржинальний доход/виручка від реалізації.

Маржинальний доход = виручка від реалізації – змінні затрати.

.

Запас фінансової міцності - це перевищення фактичної чистої виручки над безприбутковим обігом, її сума показує, до якої межі може впасти виручка, щоб не було збитку:

Формула для розрахунку точки беззбитковості:

Точка беззбитковості=постійні затрати/ціна одиниці виробу-змінні затрати на одиницю виробу

або

Точка беззбитковості=постійні затрати/маржинальний дохід на одиницю виробу

Маржинальний дохід = постійні затрати + прибуток

Лекція 6. Управління активами

Прості

1. Активи – це (одна вірна відповідь):

а. джерела утворення коштів підприємства, його фінансування, які згруповані по їх приналежності та призначенню;

б.ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигід у майбутньому.

2. Оборотні активи – це (одна вірна відповідь):

а. активи, що перетворюються в готівку протягом виробничо-фінансового циклу;

б.вартість основних фондів;

в. нематеріальні активи фірми;

г. малоцінні й швидкозношувані предмети.

3. За формами функціонування, активи підприємства поділяють на (одна вірна відповідь):

а. оборотні і необоротні активи;

б.матеріальні, нематеріальні і фінансові;

в. валові і чисті активи;

г. операційні і інвестиційні активи.

4. За характером фінансових джерел формування, активи підприємства поділяють на (одна вірна відповідь):

а. оборотні і необоротні активи;

б.матеріальні, нематеріальні і фінансові;

в. валові і чисті активи;

г. операційні і інвестиційні активи.

5. Необоротні активи – це (одна вірна відповідь):

а. сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію свою вартість частинами, з метою отримання економічної вигоди;

б.сукупність матеріальних і грошових цінностей, що обслуговують поточний господарський процес підприємства, які знаходяться в постійному кругообігу і в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізуються протягом одного виробничо-комерційного циклу, з метою отримання економічної вигоди.

6. Оборотні активи – це (одна вірна відповідь):

а. сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію свою вартість частинами, з метою отримання економічної вигоди;

б.сукупність матеріальних і грошових цінностей, що обслуговують поточний господарський процес підприємства, які знаходяться в постійному кругообігу і в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізуються протягом одного виробничо-комерційного циклу, з метою отримання економічної вигоди.

7. Виробничий цикл підприємства це (одна вірна відповідь):

а. період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів;

б. період повного обороту коштів, інвестованих в оборотні активи;

в. немає вірної відповіді.

8. Фінансовий цикл підприємства це (одна вірна відповідь):

а. період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів;

б. період повного обороту коштів, інвестованих в оборотні активи;

в. немає вірної відповіді.

9. Амортизація – це (одна вірна відповідь):

а. втрачання об’єктами необоротних активів своїх фізичних якостей;

б. перенесення вартості необоротних активів на вартість готової продукції;

в. накопичення коштів з метою оновлення необоротних активів підприємства.

10. До умов кредитування в процесі управління дебіторською заборгованістю включають (одна вірна відповідь):

а. тривалість строку кредиту і надані знижки;

б. надані знижки;

в. тривалість строку кредиту;

г. обсяг продажу і надані знижки.

11. Метод, згідно з яким всю номенклатуру запасів, використовуваних на виробництві, залежно від їх цінностей поділяють на три категорії (одна вірна відповідь):

а. метод CVP;

б. метод NVP;

в. метод АВС;

г. метод XYZ.

12. Що з наведеного не являється етапом політики управління необоротними активами (одна вірна відповідь):

а. оптимізація структури джерел фінансування необоротних активів;

б. забезпечення ефективного використання необоротних активів підприємства;

в. забезпечення оптимізації загального обсягу та складу грошових коштів підприємства;

г. забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів;

д. здійснення аналізу необоротних активів.

13. Що з наведеного не являється етапом політики управління оборотними активами (одна вірна відповідь):

а. пошук напрямків прискорення оборотності оборотних активів;

б. моделювання величини оборотних активів і факторів, що її визначають;

в. визначення політики комплексного оперативного управління оборотними активами і поточними зобов’язаннями;

г. розрахунок планової потреби в необоротних активів;

д. здійснення аналізу оборотних активів у попередньому періоді.

14. До абсолютно ліквідних активів належать (одна вірна відповідь):

а. активи, які швидко можуть бути конвертовані в грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної ринкової вартості з метою своєчасного забезпечення платежів;

б. активи, які можуть бути конвертовані в грошову форму без втрат своєї поточної ринкової вартості лише після закінчення значного періоду часу;

в. активи, що не потребують реалізації і є готовими засобами платежу;

г. активи, що самостійно реалізовані бути не можуть.

15. До малоліквідних активів належать (одна вірна відповідь):

а. активи, які швидко можуть бути конвертовані в грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної ринкової вартості з метою своєчасного забезпечення платежів;

б. активи, які можуть бути конвертовані в грошову форму без втрат своєї поточної ринкової вартості лише після закінчення значного періоду часу;

в. активи, що не потребують реалізації і є готовими засобами платежу;

г. активи, що самостійно реалізовані бути не можуть

16. Мета процесу управління товарно-матеріальними запасами підприємства (одна вірна відповідь):

а. оптимізація сукупного розміру залишків грошових активів для забезпечення постійної платоспроможності та ефективного їх використання у процесі зберігання;

б. визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасної інкасації боргу ;

в. забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції при мінімальних поточних витратах по обслуговуванню запасів.

17. Мета процесу управління грошовими активами підприємства (одна вірна відповідь):

а. оптимізація сукупного розміру залишків грошових активів для забезпечення постійної платоспроможності та ефективного їх використання у процесі зберігання;

б. визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасної інкасації боргу ;

в. забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції при мінімальних поточних витратах по обслуговуванню запасів.

18. Мета процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства - (одна вірна відповідь):

а. оптимізація сукупного розміру залишків грошових активів для забезпечення постійної платоспроможності та ефективного їх використання у процесі зберігання;

б. визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасної інкасації боргу ;

в. забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції при мінімальних поточних витратах по обслуговуванню запасів.

19. Метод обліку та оцінки запасів ФІФО передбачає (одна вірна відповідь):

а. що оцінка запасів відбувається на базі індивідуального обліку витрат по кожній одиниці продукції;

б. що запаси споживаються в тій же послідовності, в якій вони надходять на підприємство;

в. що запаси використовуються у послідовності, яка є протилежною їх надходженню на підприємство;

г. визначення середньозваженої ціни одиниці запасу, на основі якої потім проводиться розрахунок собівартості реалізованої продукції.

20. Метод обліку та оцінки запасів ЛІФО передбачає (одна вірна відповідь):

а. що оцінка запасів відбувається на базі індивідуального обліку витрат по кожній одиниці продукції;

б. що запаси споживаються в тій же послідовності, в якій вони надходять на підприємство;

в. що запаси використовуються у послідовності, яка є протилежною їх надходженню на підприємство;

г. визначення середньозваженої ціни одиниці запасу, на основі якої потім проводиться розрахунок собівартості реалізованої продукції.

21. Підприємство може вдатися до факторингу у випадку (одна вірна відповідь):

а. покупки основних засобів;

б.низької рентабельності продажів;

в. недостатності джерел фінансування оборотного капіталу.

22. До складу нематеріальних активів належать (одна вірна відповідь):

а. патентні права на використання винаходів;

б.дебіторська заборгованість у всіх її формах;

в. основні засоби;

г. обсяг незавершеного виробництва.

23. До складу фінансових активів належать (одна вірна відповідь):

а. патентні права на використання винаходів;

б.дебіторська заборгованість у всіх її формах;

в. основні засоби;

г. обсяг незавершеного виробництва.

24. Метод, який поділяє сировину (матеріали) на три класи залежно від рівномірності їх споживання у виробництві (одна вірна відповідь):

а. метод CVP;

б. метод NVP;

в. метод АВС;

г. метод XYZ.

25. При застосуванні методу АВС – контролю запасів найбільша увага приділяється (одна вірна відповідь):

а. групі А;

б.групі В;

в. групі С;

г. всім групам однаково.

26. Ознакою агресивної стратегії фінансування оборотних активів є (одна вірна відповідь):

а. значна питома вага (більше 50 %) короткострокових позичок у загальній сумі джерел засобів;

б. відсутність або низька вага короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства;

в. середній рівень короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства.

27. Ознакою консервативної стратегії фінансування оборотних активів є (одна вірна відповідь) (одна вірна відповідь):

а. значна питома вага (більше 50 %) короткострокових позичок у загальній сумі джерел засобів;

б. відсутність або низька вага короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства;

в. середній рівень короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства.

28. Ознакою помірної стратегії фінансування оборотних активів є (одна вірна відповідь):

а. значна питома вага (більше 50 %) короткострокових позичок у загальній сумі джерел засобів;

б. відсутність або низька вага короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства;

в. середній рівень короткострокових позичок у загальній сумі пасивів підприємства.

29. Агресивний підхід щодо формування оборотних активів підприємства полягає в (одна вірна відповідь):

а. мінімізації усіх форм страхових резервів за окремими видами оборотних активів;

б. повному забезпеченні поточної потреби в усіх видах оборотних активів і створення високих страхових їх розмірів;

в. забезпеченні повного задоволення поточної потреби в усіх видах оборотних активів і створення нормальних страхових їх розмірів.

30. Фінансова операція, за якої підприємство-продавець передає право отримання грошей за платіжними документами за відвантажену продукцію комерційному банку за певну винагороду (одна вірна відповідь):

а. факторинг;

б. облік векселів, виданих покупцями продукції ;

в. лізинг;

г. форфейтинг.

31. Фінансова операція, з експортного товарного кредиту шляхом передавання переказного векселя на користь банку зі сплатою йому комісійної винагороди (одна вірна відповідь):

а. факторинг;

б. облік векселів, виданих покупцями продукції ;

в. лізинг;

г. форфейтинг.

33. До складу матеріальних активів належать (2 вірних відповіді):

а. патентні права на використання винаходів;

б.дебіторська заборгованість у всіх її формах;

в. основні засоби;

г. обсяг незавершеного виробництва.

34. У складі оборотних активів підприємства виділяють такі елементи (2 вірних відповіді):

а. основні засоби;

б.дебіторська заборгованість;

в. нематеріальні активи;

г. довгострокова дебіторська заборгованість;

д. грошові кошти та їх еквіваленти.

35. Вихідними положеннями моделі Міллера-Орра є (2 вірних відповіді):

а. наявність певного розміру страхового запасу та певна нерівномірність у надходженні і витрачанні коштів;

б. постійність потоку витрачання коштів, зберігання всіх резервів грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень;

в. зміна залишку грошових коштів від їхнього максимуму до мінімуму, що дорівнює нулю;

г. прийняття мінімальної межі формування залишку грошових активів на рівні страхового залишку, а максимального - на рівні трикратного розміру страхового залишку.

36. До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості відносяться (3 вірних відповіді):

а. факторинг;

б. облік векселів, виданих покупцями продукції ;

в. лізинг;

г. форфейтинг.

32. Основні методи оптимізації оборотних активів не включають (одна вірна відповідь):

а. метод коефіцієнтів;

б. нормування;

в. метод АВС;

г. оптимізація;

д. програмування.

33. У складі необоротних активів підприємства виділяють такі елементи (3 вірних відповіді):

а. основні засоби;

б.дебіторська заборгованість;

в. нематеріальні активи;

г. довгострокова дебіторська заборгованість;

д. грошові кошти та їх еквіваленти.

Складні

34. Є наступні дані (тис. грн.): необоротні активи – 810; запаси – 100; дебіторська заборгованість – 60; грошові засоби – 30; власний капітал – 630; довгострокові кредити – 260; кредиторська заборгованість – 110. Чистий оборотний капітал підприємства дорівнює:

35. Є наступні дані (тис. грн.): сума запасів сировини і матеріалів – 28644; сума запасів готової продукції – 7185; сума дебіторської заборгованості – 5489; сума грошових активів – 258; сума інших оборотних активів – 3874. Визначити загальний об’єм оборотних активів підприємства:

Наши рекомендации