Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці

Індивідуально-пс. – мало змінюються у праці і є найстабільнішими. Індивідуальний стиль діяльності — не тільки зовнішні практичні способи дій, а й способи та прийоми організації психічної діяльності, наприклад, розумових дій, організації уваги тощо. Природні властивості: сенсорні функції різних модальностей у порогових величинах, які становлять сенсорну організацію людини. У трудовій діяльності можна практично використовувати всі види чутливості — зорову, слухову, смакову, нюхову. Як основну характеристику сенсорики людини розглядається загальний спосіб чутливості, який є властивістю сенсорної організації людини загалом. Загальна властивість у психології називається сенситивністю, яка входить до структури темпераменту. Тип нервової системи конкретної людини впливає на загальний характер чутливості всіх аналізаторів. Швидкість відчуття і розрізнення залежить від рухливості нервових процесів і рівноваги. Стійкість рівня чутливості залежить від сили нервових процесів, рухливості, рівноваги..Друга категорія властивостей — психологічні параметри, які характеризують людину як суб'єкт дії та пізнання. Індивідуальні особливості психічного регулювання моторики різних органів руху. Важлива мовна характеристика людини (висота голосу, тембр, спектр). Увага. Професійно значимі властивості уваги — інтенсивність, стійкість, швидкість, широта розподілу — є різними у різних видах діяльності. Уся характеристика уваги визначається типологічними особливостями нервової системи і тому мало змінюється. Сила нервової системи є основним фактором, який зумовлює можливість довготривалої зосередженості. Із формуванням атенційних навичок відбувається й інтелектуалізація уваги, опосередкування її актів мисленєвими і мнемонічними властивостями, введення уваги в систему професійного досвіду та взаємин особистості. Мнемічні властивості: обсяг пам'яті, швидкість запам'ятовування, міцність збереження засвоєного матеріалу, точність і швидкість відтворення, готовність пам'яті до швидкого відтворення матеріалу в потрібний момент. Суттєва роль у розвитку професійної пам'яті в міцності збереження, у точності відтворення матеріалу належить мотивації. Йдеться про мнемічну спрямованість (мотивація у вузькому значенні), ставлення до праці. Вивчення творчого мислення поєднано з аналізом прийому творчої (продуктивної) уяви. Дослідження факторів, які впливають на розвиток професійної уяви, взаємодія образів уяви та пам'яті, вивчення взаємозв'язку образів різних модальностей — актуальні завдання психології праці. Мислення у процесі трудової діяльності досліджував Б. М. Теплов, назвав його практичним. Особливості практичного мислення: 1) його безпосередня функція у практичній діяльності; 2) створення плану операції, що належить не до символів і знаків, а до реальних об'єктів або процесів; 3) майже завжди е жорсткий ліміт часу, який не дає змоги пропонувати багато гіпотез. Важливу роль у визначенні успішності роботи відіграють особистісні цінності та риси характеру. У трудовій діяльності значення волі, вольових властивостей особистості дуже важливе, оскільки в процесі праці часто виникають різні труднощі, які визначаються, передусім, типовими, досить стійкими об'єктивними умовами діяльності. Стабільність або рухливість структури вольових властивостей залежить від стійких умов діяльності. Основні характеристики нервових процесів впливають на професійну діяльність у будь-якій галузі, хоча різні професії мають вимоги до різних властивостей і їх категоричність різна. Індивідуально-типологічні особливості мало змінюються протягом професійного шляху і належать до найстабільніших властивостей. Та сама типологічна властивість може мати як позитивне, так і негативне (з погляду професійної успішності) виявлення: слабість нервових процесів визначає низьку межу працездатності й водночас високу чутливість; інертні нервові процеси виявляються малими показниками швидкості нервової діяльності й міцності тимчасових зв'язків. Отже, природна недостатність у галузі одної функції компенсується перевагою іншої не менш важливої.


Наши рекомендации