Тема № 8 Індивідуально-психологічні особливості особистості

Ключові поняття: темперамент, характер, акцентуації характеру, класифікації акцентуацій, здібності, спадкові та сформовані здібності.

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Чому в однакових ситуаціях різні люди поводяться по–різному

2. Як виробляються риси характеру

3. У кого більше шансів стати космонавтом – у сангвініка або меланхоліка

4. Чому говорять: “посієш характер – збереш долю”

Питання для самостійного вивчення:

1. Типи соціальних характерів за Є Фроммом

2. Акцентуації характеру Лічко

Теми рефератів:

1. Конституційна типологія Е. Кречмера

2. «τ-типи» в дослідженні Б, Цуканова

ІІ семестр

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЗАГАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема №9. Загально-психологічна теорія діяльності

Ключові поняття:“діяльність”, “імпульсивні поведінка”, “атрибути діяльності”.

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Поняття про діяльність.

2. Загальні властивості діяльності.

3. Взаємозв’язок діяльності і свідомості.

4. Діяльність та імпульсивна поведінка.

5. Ді­яльність як зовнішня (фізична) і внутрішня (психічна) активність.

Питання для самостійного вивчення:

1. Воля та увага в діяльності.

2. Специфіка людської діяльності та атрибути діяльності.

3. Діяльність та розвиток людини.

Теми рефератів:

1. Ігрова діяльність, значення в розвитку дитини

2. Учбова діяльність, її специфіка та значення

Тема №10. Операціонально-технічні аспекти діяльності.

Ключові поняття:“потреби”, “мотиви”, “мотиви – стимули”, „мотивація”

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Природа потреб людини.

2. Потреби та мотиви діяльності.

3. Мотивація в структурі вчинку.

4. Види потреб: природні, матеріальні та духовні, соціальні та індивідуальні.

5. Формування потреб.

6. Поняття потреб в теорії К.Левіна.

7. Мотив як «опредмечена» потреба в діяльнісному підході О.М.Леонтьєва.

Питання для самостійного вивчення:

1. Неусвідомлювані мотиви: емоції та особистісний смисл.

2. Механізми виникнення мотивів.

Теми рефератів:

1. Вивчення координаційних характеристик людини

2. Поняття латеризації в психології

Тема №11 Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

Ключові поняття:“дії”, “навички”, “рух”, “операції”, „автоматизовані дії”, “звички”

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Структура діяльності людини: мета, мотиви, дії.

2. Дія як процес, спрямований на досягнення поставленої мети.

3. Дія і рух. Види дій. Інтеріоризація й екстеріоризація дій.

4. Опанування діяльністю. Навички і вміння.

5. Етапи і чинники про­дуктивності формування навичок.

6. Перенесення й інтерференція навичок.

7. Уміння як використання знань і навичок для досягнення мети діяльності.

8. Навички як дія, виконання якої ста­ло потребою.

9. Звички.

10. Формування діяльності.

Питання для самостійного вивчення:

1. Розробка та розвиток діяльності в трудах російських вчених.

2. Умови діяльності.

3. Психофізіологічні функції діяльності.

4. Автоматизовані дії та навички.

Теми рефератів:

1. Індивідуальний стиль діяльності

2. Смислова сфера особистості

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ПСИХОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ Й ДІЯЛЬНОСТІ

Тема №12. Основні поняття та проблеми психології мотивації

Ключові поняття: бажання, екстернальність, мотив, мотиватор, мотиваційна установка, мотиваційне, відношення, мотивація, мотивування

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Що спонукає людину до активності

2. Як співвідносяться поняття “потреба”, “мотивація”, “мотив”

3. За яких умов предмети стають мотивами поведінки

4. Що таке мотиваційні утворення та мотиваційні властивості особистості

Питання для самостійного вивчення:

1. Проблема мотивації в теорії Херцберга та Адамса

Теми рефератів:

1. Мотиви в структурі діяльності

2. Мотив та мотивація

Наши рекомендации