Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від їх вогнегасної спроможності, граничної захищуваної площі, категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класу пожежі, горючих речовин і матеріалів у приміщенні або на об¢єкті. Відповідно до міжнародного стандарту (ISO № 3941-77) всі пожежі поділяються на 5 класів (табл. 4.2).

Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння виконується на підставі рекомендацій, наведених у табл. 4.3. Вид вогнегасника (переносний або пересувний) приймається залежно від розмірів можливих осередків пожеж.

Таблиця 4.2 - Класифікація пожеж

Клас пожежі Характеристика горючих речовин та матеріалів або об¢єкта, що горить
А Тверді речовини, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір)
В Горючі рідини або тверді речовини, які розтоплюються під час нагрівання (нафтопродукти, спирти, каучук, стеарин, деякі синтетичні матеріали)
С Горючі гази
D Метали та їх сплави (алюміній, магній, лужні метали)
(Е) Устаткування під напругою

При збільшених розмірах останніх рекомендується використовувати пересувні вогнегасники. Якщо на об¢єкті можливі комбіновані осередки пожеж, то перевага у виборі вогнегасника віддається більш універсальному щодо застосування.

Обираючи вогнегасники необхідно враховувати відповідність його температурних меж використання кліматичним умовам експлуатації приміщень, будівель та споруд.

Приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, музеїв, архівів тощо рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками, які не допускають псування обладнання під час їх застосування. Визначення кількості таких вогнегасників та їх місткості необхідно виконувати з урахуванням гранично - допустимої концентрації СО2 в приміщенні.

Виробничі приміщення категорії Д, а також такі, що містять негорючі речовини й матеріали, можуть не оснащуватися вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100 м2. Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50% від їх розрахункової кількості.

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м для громадських будівель та споруд; 30 м – для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м – для приміщень категорій В, Г; 70 м – для приміщень категорій Д.

Приклад розв'язання задачі

Задача

Завдання. Визначити необхідну кількість і типи вогнегасників для оснащення ними виробничого приміщення, привести відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника, визначити необхідну кількість пожежних щитів (стендів) для оснащення приоб¢єктної території, вказати що входить до комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на протипожежному щиті (стенді).

Розв'язання:

1 Із таблиці варіантів (табл. 4.5) наводимо вихідні дані:

- площа приоб¢єктної території – 10000 м2;

- площа захищуваного виробничого приміщення – 3600 м2;

- можлива пожежа в приміщенні – устаткування під напругою;

- характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні – негорючі матеріали в холодному стані.

2 Визначаємо категорію даного виробничого приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою, користуючись табл.4.4

У даному прикладі - це категорія Д, оскільки в приміщенні знаходяться негорючі матеріали в холодному стані.

3 Знаходимо клас можливої пожежі відповідно до табл.4.2 міжнародного стандарту (ISO № 3941-77).

У даному випадку - це клас (Е), оскільки в виробничому приміщенні розміщено устаткування під напругою.

4 Визначаємо типи і кількість вогнегасників для оснащення виробничого приміщення, користуючись «Рекомендаціями Правил пожежної безпеки в Україні» (табл. 4.3).

У даному випадку нам потрібні порошкові і вуглекислотні вогнегасники (позначені знаком “плюс”) і не можна використовувати пінні та водні вогнегасники (позначені знаком “мінус”).

Оскільки площа захищуваного приміщення складає 3600 м2, а гранична захищувана площа рекомендованих вогнегасників складає 1800 м2, кількість вогнегасників слід збільшити вдвічі.

Таким чином, для захисту даного приміщення потрібно:

- чотири порошкових вогнегасники ємністю 5 л і чотири вуглекислотних вогнегасники ємністю 5(8) л, позначені в табл. 8 двома знаками плюс, а в разі відсутності вогнегасників такої ємності можна використати для заміни вогнегасники, позначені одним знаком плюс;

- порошкові вогнегасники: чотири вогнегасники ємністю 2 л і два – ємністю 10л;

- вуглекислотні: вісім вогнегасників ємністю 2(3) л, а також додати чотири хладонових вогнегасники, ємністю 2(3) л.

5 Для оснащення приоб¢єктної території площею 10000 м2 необхідно встановити два пожежних щити (стенди), оскільки один стенд забезпечує захист згідно з нормами 5000м2.

До двох комплектів засобів пожежогасіння, які розміщуються на двох пожежних щитах (стендах), слід включити: вогнегасників – 6 шт., ящиків з піском – 2 шт., пожежних покривал розміром 2´2 м – 2 шт., гаків – 6 шт., лопат- 4 шт., ломів – 4 шт., сокир – 4 шт.

6 Відстань від осередку можливої пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 70 м (категорія Д).

Література:[1]; [21-31].

Таблиця 4.3 - Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками (витяг з “Правил пожежної безпеки в Україні”)

Категорія прим. Гранична захищ. площа, м2 Клас пожежі Пінні та водні вогнег. (10 л) Порошкові вогнегасники, місткістю, л Хладонові вогнег, 2 (3)л Вуглекислотні вогнегасники місткістю
2 (3) 5 (8)
А, Б, В (гор гази і рідини) А 2++ - 2+ 1++ - - -
В 4+ - 2+ 1++ 4+ - -
С - - 2+ 1++ 4+ - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2+ 1++ - - 2++
В А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Г В 2+ - 2++ 1+ - - -
С - 4+ 2++ 1+ - - -
Г, Д А 2++ 4+ 2++ 1+ - - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Громад ські споруди та будівлі А 4++ 8+ 4++ 2+ - - -
(Е) - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++

Таблиця 4.4 - Характеристика категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
А Вибухопожежо- небезпечна Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху, не більшою за 280С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші, під час спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти у разі взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПА
Б Вибухопожежо- небезпечна Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху, більшою за 280С, горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, під час спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа
В Пожежонебезпечна Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (у тому числі пил та волокна), речовини та матеріали, здатні в разі взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (використовуються), не належать до категорій А і Б
Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум¢я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утримуються як паливо
Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться ГР у системах машин, охолодження та гідроприводу устаткування, в яких міститься не більше 60 кг в одиниці устаткування при тиску не більше 0,2 мПа, кабелі електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на місцях

Таблиця 4.5 - Варіанти вихідних даних до завдання

Номер варіанта Площа приоб¢єктної території, м2 Площа приміщення, м2 Можлива пожежа в приміщенні Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
деревини тверді горючі матеріали
текстилю тверді горючі матеріали
паперу тверді горючі матеріали
нафтопродуктів горючі, не легкозаймисті рідини
спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
каучуку тверді горючі матеріали
10 000 стеарину тверді горючі матеріали
12 000 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
15 000 горючих газів горючі гази (вибухонебезпечні)
16 000 алюмінію негорючі речовини в розплавленому стані
18 000 магнію негорючі речовини в розплавленому стані
20 000 лужних металів негорючі речовини в холодному стані  
Продовження таблиці 4.5
19 000 устаткування під напругою негорючі речовини в холодному стані
18 000 деревини тверді горючі матеріали
17 000 текстилю тверді горючі матеріали
16 000 паперу тверді горючі матеріали
15 000 нафтопродуктів горючі, не легкозаймисті рідини  
14 000 спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
13 000 каучуку тверді горючі матеріали
12 000 стеарину тверді горючі матеріали
11 000 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
10 000 горючих газів горючі гази, які спалюються
9 000 1 500 алюмінію негорючі матеріали в холодному стані
8 000 1 700 магнію негорючі матеріали в холодному стані
7 000 1 900 лужних металів негорючі матеріали в розплавленому стані
6 000 устаткування під напругою горючий пил та волокна
Продовження таблиці 4.5
5 000 деревини тверді горючі матеріали
4 500 текстилю тверді горючі матеріали
5 500 паперу тверді горючі матеріали
6 500 нафтопродуктів важкогорючі рідини
7 500 спиртів горючі, не вибухонебезпечні рідини
8 500 каучуку тверді горючі матеріали
9 500 стеарину тверді горючі матеріали
10 500 синтетичних матеріалів тверді горючі матеріали
11 500 горючих газів горючі гази, які утилізуються як паливо
12 500 алюмінію негорючі матеріали в розжареному стані
13 500 магнію негорючі матеріали в розжареному стані
14 500 лужних металів негорючі матеріали в холодному стані
15 500 устаткування під напругою важкогорючі рідини
16 500 деревини тверді горючі матеріали
             

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Конституція України Прийнята на п’ятій сесії Верховної Радит

від 21.11.2002 р.

2Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.

3 Кодекс законів про працю України. К: Юрінком Інтер, 1998 – 1040 с.

4 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

5 Закон України «Про пожежну безпеку».

6 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

8 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (2801-12) .

9 Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (39/95-ВР) .

10 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) .

11 Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14) .

12 Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) .

13 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2011 N 1232 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків , професійних захворювань і аварій на виробництві".Зміни 2012р.

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. N 994 (994-2003-п) "Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат".

15 НПАОП 0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин". Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. N 65 (z0293-10) .

16 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці з таблицею співставлення сучасних та попередніх позначень НПАОП. Станом на 04.09.2012р.

17 НПАОП 0.00-4.09-07 "Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства". Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. N 55 (z0311-07) .

18 НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці". Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. N 56 (z0316-07) .

19 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 (z0231-05) .

20 НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 р. N 9 (z0226-98) .

21 НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці". Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. N 255 (z1526-04) .

22 НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві". Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. N 132 (z0020-94) .

23 Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (n0002641-08) Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

24 Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (n0001641-08) . Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008.

25 Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник - Львів: УАД, 2010 - 325 с.

26 Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

27 Основи охорони праці: / В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В.Березуцького. - Х.: Факт, 2008. - 480 с.

28 Русаловський А.В.Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. - 4-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет "Україна", 2009. - 295 с.

29 Охорона праці: навч. посіб. / З.М.Яремко, С.В.Тимошук, О.І.Третяк, Р.М.Ковтун; за ред. проф. З.М.Яремка. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 374 с.

30 Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П .Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2009. - 540 с.

31 Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к. т. н., доц. І.П.Пістуна. - Львів: "Тріада плюс", 2010. - 648 с.

32 Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к. т. н., доц. І.П.Пістуна. - Львів: "Тріада плюс", 2011 - 436 с.

33 Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. - Харків, ХНАМГ, 2007. - 227 с.

34 Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2004. - 408 с.

35 Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" / В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Л.А.Васьковець та ін.; За ред. В.В.Березуцького. - Х.: Факт, 2005. - 348 с.

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................3

1 Розділ1. Правові та організаційні основи охорони праці.«Паспортизація санітарно–технічного стану умов і охорони праці»………………………....….7

2 Розділ2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії (ФП, ГП, ВС). Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення…………...13

3 Розділ 3.Техніка безпеки (ТБ)Технічні засоби захисту людей від ураження електричним струмом під час експлуатації будівельних машин та електрифікованого інструменту.……………………………………………….20

4 Розділ 4. Пожежна безпека…..………………….............................................32

Список джерел інформації...................................................................................43

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форми навчання

Укладачі: Юрченко Валентина Олександрівна

Клевцова Лариса Григорівна

Пономарьов Константин Сергійович

Левашова Юлія Станіславівна

Бригада Олена Володимирівна

Косенко Наталія Олексіївна

Самохвалова Ганна Ігорівна

Нестеренко Олена Вікторівна

Лебедєва Олена Сергіївна

Відповідальний за випуск В.О.Юрченко

Редактор Л.І.Христенко

План 2016 р., поз. Формат 60х48 . Папір друк. №.
Підп. до друку Обл.-вид. арк. 2,0. Безкоштовно.
Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 1,8.  
Тираж 50 прим. Зам. №.  
ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40
Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету будівництва та архітектури

Наши рекомендации