Винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

має розв’язок, якщо виконується умова винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Якщо ж ця умова не виконується, то задану другу змішану задачу слід інтеґрувати як задачу типу 2 при винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru , або як загальну змішану задачу у випадку неоднорідних крайових умов.

- 9 -

ПРИКЛАД 1. Проінтеґрувати змішану задачу та дати фізичну інтерпретацію:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (3)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (4)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (5)

Фізична інтерпретація:знайти закон зміни температури в однорідному ізотропному стержні одиничної довжини з теплоізольованою бічною поверхнею, якщо початкова температура точок стержня рівна винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru , на правому кінці підтримується нульова температура, а на лівому відбувається теплообмін по закону Ньютона з навколишнім середовищем нульової температури.

Розв’язання. Рівняння та крайові умови однорідні (задача типу 1). Початкова та крайові умови узгоджені, отже, можемо застосувати метод відокремлення змінних. Розв’язок шукаємо у вигляді добутку:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (6)

Підставивши (6) у рівняння (3) та крайові умови (5), одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (7)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (8)

Дослідимо задачу Штурма-Ліувілля (8).

1. Нехай винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Тоді загальний розв’язок рівняння з (8) запишеться у вигляді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Підставивши цей розв’язок у крайові умови, одержимо лінійну однорідну систему відносно невідомих сталих С1 і С2:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Детермінант цієї системи винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru поскільки винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Отже, винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru а тому винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru не є власним значенням.

2. Нехай винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Тоді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і з крайових умов одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

звідки винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru а тому винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru також не є власним значенням.

3. При винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru загальний розв’язок рівняння з (8) запишеться у вигляді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Із крайових умов одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

- 10 -

звідки винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Отже, нетривіальний розв’язок задачі (8) існує тільки для тих значень параметру λ, які є розв’язками трансцендентного рівняння винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru або

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (9)

Рівняння (9) має счисленну множину коренів винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru причому всі корені є дійсними. Введемо позначення винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Тоді відповідні власні функції матимуть вигляд (беремо для визначеності С6=1)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

де винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru – додатні корені рівняння винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Підставивши знайдені власні значення винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru у рівняння (7) та проінтеґрувавши його, одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

де винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru – довільні сталі. Тоді згідно (6) будь-який частинний розв’язок рівняння (3), який справджує крайові умови (5), запишеться у вигляді

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

В силу лінійності й однорідності рівняння (3) сума частинних розв’язків

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (10)

також буде розв’язком рівняння (3) і справджуватиме крайові умови (5). Сталі винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru визначаємо підстановкою ряду (10) у початкову умову (4). Маємо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Домножимо на винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru ліву і праву частини останньої рівності і проінтеґруємо по змінній х на проміжку [0;1]. Тоді, врахувавши властивість ортоґональності власних функцій, які відповідають різним власним значенням, одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Підставивши знайдені коефіцієнти в ряд (10), одержимо розв’язок змішаної задачі (3)-(5).

ПРИКЛАД 2. Знайти закон зміни температури всередині однорідного ізотропного стержня довжини винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru з теплоізольованою бічною поверхнею, якщо в лівому кінці стержня температура змінюється згідно закону винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru де винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru задані сталі, а в правому підтримується нульова температура. Всередині

- 11 -

стержня є джерела та поглиначі тепла: їх інтенсивність (в розрахунку на одиницю маси стержня) рівна винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Початкова температура точок стержня задана функцією винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru .

Розв’язання. Математична модель задачі:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Крайові умови неоднорідні (задача типу 3), тому для застосування методу Фур’є спершу слід звести вихідну задачу до задачі з однорідними крайовими умовами. Покладемо винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru де винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru – нова невідома функція, а винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru – допоміжна функція, котра справджує неоднорідні крайові умови. Згідно викладеного вище

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Тоді для знаходження функції винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru одержимо змішану задачу

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Початкова та крайові умови є узгодженими, отже, до одержаної задачі застосовний метод Фур’є. Шукаючи розв’язок аналоґічно до прикладу 1, знаходимо

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

де

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Отже,

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

ПРИКЛАД 3.Знайти розподіл температури в однорідній ізотропній кулі радіуса винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru із центром у початку координат, якщо в початковий момент часу температура кулі була рівна винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru на поверхні кулі підтримується температура винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru а всередині кулі діють поглиначі тепла інтенсивності винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru , винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru .

Розв’язання. Для запису математичної моделі задачі необхідно перейти до сферичних координат винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Але, поскільки вихідні дані в умові задачі не

- 12 -

залежать від кутів θ та φ, то в силу симетричності кулі будемо мати винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru тобто для довільного фіксованого винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru температура точок кулі залежатиме тільки від відстані до центра кулі (радіальний розподіл). Врахувавши це, запишемо математичну модель задачі:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Перейдемо до нової невідомої функції винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (стандартна підстановка в задачах на радіальний розподіл температури в кулі). Одержимо наступну змішану задачу:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Остання крайова умова є наслідком обмеженості температури в центрі кулі. Справді, поскільки всі вихідні дані в умові задачі є обмеженими функціями в розглядуваній області, то винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Крайові умови неоднорідні, отже, маємо задачу типу 3 (загальна змішана задача). Тому розв’язок шукаємо у вигляді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru причому для винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru крайові умови повинні бути однорідними, отже, допоміжна функція винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru повинна справджувати умови

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Шукаємо допоміжну функцію у вигляді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Із крайових умов одержуємо: винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru звідки винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Підставивши винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru у змішану задачу для винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru одержимо змішану задачу для нової невідомої функції винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru :

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (11)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (12)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Це задача для неоднорідного рівняння з однорідними крайовими умовами (задача типу 2), до якої застосовний метод Фур’є, поскільки вільний член у рівнянні справджує крайові умови по змінній винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru . Розв’язування такої задачі проводиться у два етапи.

Перший етап. Для відповідної однорідної задачі

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

- 13 -

класичним методом відокремлення змінних винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru знаходимо власні функції відповідної задачі Штурма-Ліувілля (початкову умову тут поки що не враховуємо). Одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Другий етап. Функцію винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru шукаємо у вигляді ряду по системі знайдених власних функцій:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (13)

Для визначення функцій винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru підставимо ряд (13) у рівняння (11) та в початкову умову (12). Одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Звідси

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (14)

де коефіцієнт Фур’є

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Розв’язками задач Коші (14) будуть функції

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (15)

Підставивши (15) у ряд (13), одержимо функцію винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru . А тоді

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

ПРИКЛАД 4. Знайти закон зміни температури в однорідному (а=1) ізотропному стержні довжини винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru , лівий кінець якого теплоізольований, а до правого підводиться сталий тепловий потік винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru якщо початкова температура точок стержня задана функцією винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru а через бічну поверхню стержня проходить теплообмін (із коефіцієнтом b=1) з навколишнім середовищем нульової температури.

Розв’язання. винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru отже, маємо задачу типу 4 (задача зі стаціонарними неоднорідностями):

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

- 14 -

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Розв’язок будемо шукати у вигляді винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru де стаціонарна температура винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru визначається з крайової задачі

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Проінтеґрувавши крайову задачу, одержимо винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Тоді після заміни винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru для нової невідомої функції винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru одержимо змішану задачу

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Поскільки крайові умови однорідні, то для спрощення рівняння зручно ввести підстановку винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Тоді для винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru матимемо задачу

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Розв’язок одержаної однорідної змішаної задачі (типу 1) знаходимо методом відокремлення змінних аналоґічно до прикладу 1. Будемо мати

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

де

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

А тоді

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

ПРИКЛАД 5 (двовимірна змішана задача). Знайти розподіл температури в однорідній прямокутній пластинці винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru якщо початкова її температура рівна нулеві, край винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru теплоізольований, а на краях винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru та винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru задані закони зміни температури – відповідно 0, винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Інтенсивність джерел тепла, розміщених усередині пластинки, рівна винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Розв’язання. Схема інтеґрування двовимірної змішаної задачі для рівняння теплопровідності аналоґічна схемі розв’язування змішаної задачі для рівняння коливань прямокутної мембрани (див. [4], розділ ІІ, тема 3, с.146-156).

Відповідна математична модель:

- 15 -

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Перший етап. Крайові умови неоднорідні, тому зводимо їх до однорідних підстановкою винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (допоміжна функція, котра повинна справджувати чотири крайові умови, визначається підбором). Тоді для винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru одержимо змішану задачу:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (16)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (17)

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Поскільки вільний член у рівнянні справджує крайові умови, то для знаходження розв’язку застосовний метод Фур’є.

Другий етап. В одержаній змішаній задачі крайові умови однорідні, але рівняння неоднорідне (задача типу 2). Отже, спершу (див. приклад 2) потрібно знайти власні функції задачі Штурма-Ліувілля для відповідної однорідної задачі:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Поклавши винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru а потім в одержаній двовимірній задачі на власні значення винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru і розв’язавши дві одновимірні задачі Штурма-Ліувілля, знаходимо

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Третій етап. Функцію винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru шукаємо у вигляді ряду по знайденій системі власних функцій:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (18)

Коефіцієнти винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru знаходимо підстановкою ряду (18) у рівняння (16) та початкову умову (17). Поставивши відповідні задачі Коші та проінтеґрувавши їх, одержимо:

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru (19)

де

- 16 -

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru Підставивши (19) у ряд (18), дістанемо функцію винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru . А тоді

винятком тут знову є друга змішана задача. крайова задача - student2.ru

Наши рекомендации