Список рекомендованої літератури. 1. конституція (основний закон) україни

Основна

1. Конституція (Основний закон) України. від 28.06.1996 р. №254 к/96 – ВР. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Господарський кодекс України - прийнятий 16.01.2003 р. К.: Парламентське видавництво, 2003 – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань).

3. Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 108 с. – (Бібліотека офіційних видань).

4. Закон України “Про власність” від 7.02.1991 р. №697 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 1998 – 23 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. №1576 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 2001 – 35 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

6. Законодавство України про приватизацію. Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 96 с. – (Бібліотека офіційних видань).

7. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р. №2343 – ХІІ // Все про бухгалтерський облік, - 1999 - №119.

8. Закон України “Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницької діяльності” від 18.02.1992 р. №2132 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 2000 – 19 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. №1560 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 2000 – 14 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

10. Закон України “Про товарну біржу” від 10.12.1991 р. №1956 – ХІІ. – К.: Парламентське видавництво, 2000 – 27 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 28.12.1994 р. №334/94 – ВРІ. – К.: Парламентське видавництво - 2000 – 102 с. – (додаток до Відомостей Верховної Ради України).

12. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності” – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 172 с. – (Бібліотека офіційних видань).

13. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001 р. №2408-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001 – № 31.

14. “Про державну підтримку малого підприємництва”: Указ Президента України від 12 липня 1998 р. №456/98. // Вісник податкової служби України. – 2000 р. - №9 (березень).

15. “Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” Указ Президента України від 3 липня 1998 р. №727/98. // Вісник податкової служби України. – 2000 р. - №9 (березень).

16. Основні засоби (спецвипуск) // Все про бухгалтерський облік, - 2003 - №50.

17. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473 // Галицькі контракти – 1996 - №36.

18. Положення (стандарт) бух. Обліку №7 “Основні засоби”; №8 “Нематеріальні активи”; №9 “Запаси”; №15 “Дохід” Затверджених Міністерством фінансів України у 2000 р. // Бухгалтерія № 52/2 від 27 грудня 2001 р.

Додаткова

19. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник (рекомендован. Міносвіти) – К.: Атіка, 2004 – 480 с.

20. Боднар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К.: А.С.К., 2005. – 400 с.: іл. – (Унів. б-ка).

21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с., іл.

22. Економіка підприємств: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 338 с.

23. Економіка підприємства. Навч. метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2005 – 323 с.

24. Економіка підприємств. Навчальний посібник. / Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. – К.: Львів: - 2001 – 298 с.

25. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – 3-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

26. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335 с.

27. Економіка підприємства: Підручник (затверджен.. Міносвіти) За заг. ред. Й.М. Петровича – Львів: Новий світ, 2007 – 580 с.

28. Бердинець М.Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. - №2. – с. 96.

29. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування системи планування в Україні // Економіка України. – 2002. - №4. – с. 4-10.

30. Борисенко З.М. Умови економічної конкуренції в Україні // Економіка України. – 2002. - №10. – с. 4-11.

31. Братищенко Ю.К. Підстави банкрутства // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. - №1.

32. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: 2006. – 488 с.

33. Костянтинова А.В. Банкрутство як спосіб оздоровлення підприємств // Економіка АПК. – 2003. - №3.

34. Куліков В.В. Економіка підприємства (теорія і практика) Навч. посіб. – Львів, 2006. – 208 с.

35. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2001. - №11. – с.86.

36. Лук’янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України. – 2000. - №10. – с. 46.

37. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

38. Пономарьова Ю.В. – К.: Цент навчальної літератури, 2003-436 с.

39. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

40. Пасховер О. Перспективи приватного підприємства в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. – 2000. - №4. – с. 31.

41. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Захарчин П.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник. Львів: Магнолія 2006, 2007. 580с.

42. Сергеєв В. Стратегія бізнес-плану розвитку виробництва // Економіка України. – 2001. - №3 – с.21.

43. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

44. Шваб Л.І. Економіка підприємства: рекомендован. Міносвіти як навч. посібник – К.: 2006 – 584 с.

Ресурси

45. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

46. www.bank.gov.ua – Національний банк України

47. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

48. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

49. www.scnm.gov.ua – Державний комітет України у справах національностей та міграцій

50. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

51. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

52. www.niisp.gov.ua – Національний інститут проблем міжнародної безпеки

53. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

54. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

55. www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

56. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

57. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

58. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

59. www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

60. www.eurasia.org/eerc/kiev/ - EERC – консорціум економічних досліджень.

61. www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні.

62. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

63. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

64. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

65. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

66. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

67. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

68. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

69. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

70. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

Наши рекомендации