Список рекомендованої літератури. 1. конституція україни // голос україни

Основна:

1. Конституція України // Голос України. - 1996. - 13 липня

2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 8.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51.3. Податковий кодекс України. Ухвалений Верховою Радою України 2.12.2010 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14.

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР// Відомості ВРУ. - 1997. - №24

5. Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996.-№18

6. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV // Відомості ВРУ. - 2006. – № 31.

7. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996 р. №315/96-ВР// Відомості ВРУ.-1996.-№43

8. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні " від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості ВРУ.-1998.- №29

9. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993р. // Відомості ВРУ.-1993. №13

10. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. // Відомості ВРУ.- 1993.-№23

11. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2001 р. №2063 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2000.- № 51-52

12. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№37

13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.200р. №1533 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000.- №22

14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р.№1105 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №46-47

15. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. №2272 - ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - №12

16. Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р. № 2240 - ІІІ // Урядовий кур'єр від 28.02.2001 р. - №38

17. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. - 1995 р. - № 43.

ПІДРУЧНИКИ (ПОСІБНИКИ)

18. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: НІОС, 2003

19. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. – 671 с.

20. Податкова ситсема України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я.Азарова. – К.:Мінісредство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с.

21. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001

22. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної літератури, 2006

23. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 326 с.

24. Суторміна В,М, Фінанси зарубіжних корпорацій.: Підручник. – КНЕУ, 2004

25. Теорія фінансів: Підручник / За ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія – К.:Центр учбової літератури, 2010.

26. Фінанси: Підручник (за ред.С.І.Юрія, В.М. Федосова) - К: Знання, 2008. – 611 с.

27. Фінанси (для студентів нефінансових спеціальностей): навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц./ О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2009.

28. Финансы. Учебник. Под.ред М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. - М.: Перспектива, Юрайт. - 2001

Додаткова:

29. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн. - К.: Компютерпрес, 2006

30. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. пособие. - М.:Издательский дом "Вильямс", 2000

31. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009. – 283 с.

32. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - К.: Знання, 2000

33. Льовочкін С.В. Фінансова думка України. Енциклопедія / С.В.Льовочкін, В.М.Федосов, С.І.Юрій, П.І.Юхименко; авт. передм. А.А.Чухно; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. В.М.Федосова – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка 2010. – У 3- т.

34. Луніна І.О. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія]. - К.:2010. – 320 с.

35. Мітіліно М.І. Елементи фінансової науки / Мітіліно М.І. – Держ. Вид-во України, 1926 – 196 с.

36. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К,:ЦНЛ, 2003

37. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997

38. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.:Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002

39. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: Навч.посіб. – Харків: ВД «Інжек», 2010. – 488 с.

40. Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003 – 256 с.

41. Страхування: Підручник. / керівник авт. кол.і наук. ред. С.С.Осадець. – вид.3-тє, без змін.- К.: КНЕУ, 2006

42. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992

43. Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / Тимченко О.М. – К.:КНЕУ, 2009. – 228 с.

44. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002

45. Фінанси: Оксвордский словарь: Англо-русский / Б.Батлер, Б.Джонсон, Г.Сидуєл и др. – М.:Весь Мир, 1997. – 493 с.

46. Фінансовий менеджмент: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005

47. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003

48. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3-х т. /За ред.. А.І.Даниленка. – К.:Фенікс, 2008.

49. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000.

50. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації: / Н.С.Рязанова, М.А.Гапонюк, А.А.Максименко. – К.:КНЕУ, 2010. – 230 с.


Наши рекомендации