СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Конституція України. Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // http://zakon1.Rada.Gov.Ua/cgi-bin/laws/main.Cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

1. Конституція України. Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

2. Господарський Кодекс України. Закон України, Кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

3. Податковий Кодекс України. Закон України, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (Форма № 1). Положення Міністерства фінансів України вiд 31.03.1999 № 87 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (Форма № 2). Положення Міністерства фінансів України вiд 31.03.1999 № 87 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" (Форма № 3). Положення Міністерства фінансів України вiд 31.03.1999 № 87 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" (Форма № 4). Положення Міністерства фінансів України вiд 31.03.1999 № 87 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0399-99.

8. Про банки і банківську діяльність. Закон України вiд 07.12.2000 № 2121-III // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

9. Про питання складання фінансової звітності. Наказ Міністерства фінансів України, Перелік вiд 24.02.2000 № 37 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0162-00 .

10. Антонов В. М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навч. л-ри, 2005 . - 432с.

11. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Ельга, 2008 . - 724 с.

12. Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Хай-Тек Прес, 2010 . - 320 с.

13. Коваленко Л. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. . - К.:Знання, 2008 . - 483 с.

14. Краснова В.В. Фінансовий менеджмент підприємства . - Донецьк:Альфа-прес, 2005 . – 208 с.

15. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. за освіт.-проф. прогр. спеціаліста, магістра з напряму "Економіка і п-во" . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 520с.

16. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр учбової літератури, 2009 . - 520 с.

17. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. . - Херсон, 2009 . - 255 с.

18. Любкіна О.В., Петленко Ю.В.Фінансовий менеджмент / Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. — К., 2008. — 96с.

19. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. . - Л.:"Магнолія 2006", 2008 . – 216 с.

20. Омелянович Л. О. Фінансовий менеджмент : збірник завдань для проведення семінарських і практичних занять з курсу. Для студентів спеціальностей 8.050104, денної форми навчання / Л.О. Омелянович, В.С. Левченко, О.В. Чайковська, Г.М. Александрова. – ДонДУЕТ ім.. М. Туган-Барановського, 2004. – 72 с.

21. Омелянович Л.О., Хістєва О.В., Чайковська О.В., Зєрова О.М. Фінансовий менеджмент: Інтегрований навчальний комплекс (підручник, електронна навчальна система на компакт-диску) – Донецьк: ДонДУЕТ – 2006. – 285 с.

22. Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. — Т.: Підручники і посібники, 2008. — 576с.

23. Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2011 . ─ 408 с. ─ 978-611-01-0163-9.

24. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2007 . - 298с.

25. Руденок, О. Ю. Фінансовий менеджмент [ Електронний ресурс ] : конспект лекцій для студ. ден. форми навч. Ін-ту обліку і фінансів спец. 7.050104 "Фінанси" ОКР "спеціаліст" / О. Ю. Руденок ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . ─ 1 дискета.

26. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 352с.

27. Финансовый менеджмент. Методические указания для самостоятельного изучения курса для студентов экономических спеціальностей дневной и заочноъ форм обучения. В.С. Левченко, Е.Я. Костышина, ДонГУЭТ, 2004. - 49 с.

28. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 274с.

29. Фінансовий менеджмент: структурно-логічні схеми з курсу : для студ. днев. і заоч. від-ня спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050105 "Банків. справа", 7.050106 "Облік і аудіт" . - Донецьк, 2006 . - 71с.

30. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. / А.М.Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – С.262-277.

31. Хомякова Н. E.Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Національний аерокосмічний ун- т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х. : ХАІ, 2009. — 72с.

32. Чайковська О. В. Фінансовий менеджмент : зб. тест. завдань для провед. семінар. і практ. занять з курсу для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" ден. від-ня . - Донецьк, 2005.

33. Школьник І.О., Боярко І.М., Сюркало Б.І.Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2009. — 301с.

Наши рекомендации