СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р

Основна:

1. Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254 К / 96-ВР

2. Господарський кодекс України : закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

3. Бюджетний кодекс України : закон України від 21 червня 2001 р. № 2542-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua.

5. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р. із наст. змін. і доп. // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 23.

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99р. № 996.

7. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування: наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №892 //Бухгалтерський облік і аудит.-2000.-№1.-С.2.

8. Міжнардні стандарти аудиторської діяльності// Тематичний СD-довідник. Всеукраїнська мережа розповсюдження правової інформації Ліга-Закон.-2006.- № 5 (63).

9. Адамс Р. Основы аудита. – М.: Аудит. – ЮНИТИ, 1995.

10. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит./Є.А. Аренс – М: Финансы и статистика, 2001.

11. Аудит: застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навч. посіб. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ» СТАТУС» – 2005. – 172 с.

12. Аудит Монтгомери. /Монтгомери – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

13. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / В.П.Бондар.-Житомир: ЖДГУ, 2008.-456с.

14. Бутинець Ф.Ф. Моделі і методи прийняття рйшень в аналізі та аудиті. Навч. Посібник., 2004.

15. Великий словник бухгалтера [Уклад. В. Кузнєцов, О. Михайленко]. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Х.: Фактор, 2005. – 232 с.

16. Давидов Г.М. Аудит : теорія і практика : монографія /Г.М. Давидов.- Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД».-2006.-324с.

17. Деревянко С. І. Основи аудиту : навч. посіб. / С. І. Деревянко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.

18. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація: монографія /Н.І. Дорош. -Київ, 2004

19. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю: монографія /С.В. Івахненков.- Житомир: ПП «Рута», 2010.-432с.

20. Кулаковська Л.П, Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Посібник. /Л.П. Кулаковська- Київ: «Каравелла», 2005. – 558 с.

21. Мельник М.В. Экономический анализ в аудите: учебн.пособие для студентов вузов /М.В. Мельник.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-543с.

22. Никонович М.О., редько К.О., Юрєва О.А. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник / М.О.Никонович.-К.: КНТЕУ, 2008.-472с.

23. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

24. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.В. Панкова. -М. , 2005.

25. Петрик О.А., Савченко В. Я., Свідерський Д. Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : Навч. посіб. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2008. — 472 с.

26. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса: учебник / В.В. Пугачев.-М.: Дело и Сервис, 2010.-224с.

27. Рудницький В.С., Лозовицький С.П. Аудит: робочі документи аудитора: навч.-наочний посіб. / В.С. Рудницький.-Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : ЛКА, 2007. — 216с.

28. Сопко В.В., Шило В.П. та ін. Організація і методика проведення аудиту. Навч. посібник / В.В. Сопко.- Київ: 2006. – 575 с.

29. Труш В. Е. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. / В. Е. Труш. – К.: Ліра – К, 2009. – 124с.

30. Усач Л.П. Аудит за міжнародними стандартами. Навч. Посібник / Л.П. Усач, Київ, 2005

31. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. /Б.Ф. Усач. — К.: Знання, 2007. — 232с.

32. Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К. : Хай - Тек Прес, 2008. – 560 с.

33. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник /А.Д.Шеремет.-М.: “ИНФРА-М, 2005.-448 с.

Internet-ресурси:

34. Верховна Рада України – //www.rada.gov.ua/

35. Президент України – //www.president.gov.ua/

36. Кабінет Міністрів України – //www.kmu.gov.ua/

37. Міністерство економіки України – //www.me.gov.ua/

38. Міністерство фінансів України – //www.minfm.gov.ua/

39. Національний банк України – //www.bank.gov.ua/

40. Аудиторська палата України – //www. sau-apu.org.ua/

41. Державна податкова адміністрація України – //www.sta.gov.ua/

42. Державна митна служба України – //www.customs.gov.ua/

43. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – //www.ssmsc.gov.ua/

44. Газета «Дебет-кредит» – //www.dtkt.com.ua/

45. Газета «Урядовий кур’єр» – //www.uamedia.visti.net/uk/

46. Газета «Галицькі контракти» – //www.gc.lviv.ua/

47. Газета «Голос України» – //uamedia.visti.net/golos/

48. Український фінансовий сервер – //www.ufs.kiev.ua/

49. Міжнародна федерація бухгалтерів – //www.ifac.org

Наши рекомендации