Варіанти практичних завдань 1 страница

Вступ

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни „Маркетинг” складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Згідно з робочою програмою передбачається проведення 3 практичних занять.

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання містять: тематику практичних занять, перелік основних теоретичних питань, що мають бути розглядані на практичних заняттях згідно робочої програми дисципліни; задачі та методичні вказівки до їх рішення; список літератури.

Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі:

У сучасних умовах становлення ринкових відносин, для яких характерні нестабільність та змінність зовнішнього оточення, демонополізація виробництва та лібералізація економіки, порівнювання в правах різноманітних форм та відносин власності, зростання насиченості ринку та підсилення конкуренції між товаровиробниками рівень та якість маркетингу стають одним із найважливіших факторів ефективного функціонування підприємства на ринку товарів та послуг.

Як навчальна дисципліна “Маркетинг” має на меті теоретичну та практичну підготовку студентів по всім напрямкам маркетингової діяльності:

- формування знань, навичок та прогнозуванню, та наукового дослідження ринку; розробка стратегії маркетингу; інструментів реалізації товарної, цінової, комунікаційної політики та інше;

- ознайомлення студентів з особливостями розвитку і перспективами у цій галузі знань.

Основні завдання курсу:

- ознайомлення з основними поняттями, категоріями та термінами курсу;

- вивчення сучасних прийомів, принципів та методів маркетингових досліджень;

- вивчення засобів збору інформації та методів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища фірми;

- ознайомлення зі змістом та інструментами реалізації стратегії маркетингу;

- вивчення впливу ризиків на вибір стратегічних рішень;

- вивчення змісту та методів ефективної конкурентної боротьби, тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- місце маркетингу структур управління та функціонування маркетингового середовища;

- процес управління маркетингом;

- елементи комплексу маркетингу;маркетингові стратегії фірми та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації і позиціювання.

Студенти повинні вміти:

- вибирати сучасні, ефективні засоби збору, обробки та аналізу

маркетингової інформації;

- розробляти план проведення маркетингових досліджень;

- формувати цілі та задачі досліджень;

- розробляти різні форми анкетування, проводити експертні оцінки попиту

та пропозиції товару;

- виконувати різноманітні розрахунки по конкурентоспроможності товару,

прогнозуванню попиту, ємкості ринку, позиціюванню товарів.

Дисципліна "Маркетинг" є базовою для вивчення ряду комплексних та спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін.

Структура дисципліни

Шифр спеціальності Форма навчання Курс Семестр Всього годин В тому числі Контроль
Академічних годин Кредитів ECTS Лекційних занять Практичних занять Самостійної роботи Залік Іспит
6.030504 6.030509 6.030508 заочна III V 3,0 - +

Теми оглядових лекцій дисципліни

№ п/п Найменування лекцій, їх короткий зміст Обсяг, годин Форми контролю
лек. сам.
Лекція 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція Сутність та основні поняття маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Функції маркетингу. Основні елементи та комплекс маркетингу. Концепції розвитку маркетингу. Види маркетингу та їх застосування. Експрес-опитування
Лекція 2. Маркетингова товарна політика Зміст маркетингової товарної політики. Сутність та класифікація товарів. Асортимент та номенклатура товарі.в Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ.) Якість та конкурентоспроможність товару. Ринкова атрибутика товарів. Функції упаковки. Експрес-опитування
Лекція 3. Маркетингова цінова політика Сутність маркетингової цінової політики. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни Класифікація цін. Модифікація ціни Експрес-опитування
  Разом:  

Теми практичних занять дисципліни

№ п/п Найменування практичних занять, їх короткий зміст Обсяг, годин Форми контролю
лек. сам.
Практичне заняття 1. Маркетингова товарна політика Життєвий цикл товару: визначення його етапів. Розрахунок конкурентоспроможності товару. Експрес-опитування
Практичне заняття 2. Маркетингова цінова політика Вибір методу ціноутворення і утворення остаточної ціни Експрес-опитування
Практичне заняття 3. Маркетингова політика комунікацій Визначення ефективності рекламного звернення. Розробка бюджету маркетингу Експрес-опитування
  Разом:  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання

Для самостійного вивчення студентам заочної форми навчання пропонуються такі теми:

№ п/п Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення Обсяг, годин Рекомен-дована література
1. Система і характеристики сучасного маркетингу   [1, с.13-30] [2, с.24-37] [3, с.11-29]
2. Маркетингові дослідження [1, с.30-50] [2, с.37-65] [3, с.29-41]
3. Планування нових товарів [1, с.118-141] [2, с.88-112] [3, с.60-81]
4. Методи маркетингового ціноутворення [4, с.120-145] [5, с.85-107]
5. Маркетингова політика комунікацій [1, с.141-187] [2, с.130-155] [3, с.100-121]
6. Комплекс маркетингових комунікацій [1, с.222-245] [2, с.167-178] [3, с.126-139]
7. Маркетингова політика розподілу [1, с.268-298] [2, с.112-130] [3, с.81-100]
8. Управління каналами розподілу [1, с.50-82] [5, с.36-55]
9. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства [3, с.100-122] [5, с.96-105]
  Разом:  

Порядок виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни „Маркетинг”

Структура контрольної роботивключає:

ü відповідь на два теоретичних питання у вигляді доповіді (есе) обсягом 10 - 15 стор. тексту;

ü розв’язання задач, які собою представляють типові ситуації в галузі маркетингу.

Оформлення контрольної роботи. До контрольних робіт з дисципліни “Маркетинг” виставляються такі вимоги:

1) Контрольна робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом питань, що входять до її предмету. Текст роботи має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Romal, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — 20 мм, правим — 10 мм, верхнім — 20 мм, нижнім — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15–20 мм.

2) Практична частина контрольної роботи повинна містити обґрунтовані висновки до кожної вправи.

Порядок зарахування контрольної роботи.Контрольна робота оцінюється викладачем з урахуванням повноти відповіді на теоретичне питання і кількості вірно розв’язаних задач.

Форма закріплення варіанта. Номер теоретичного питання і варіанти до практичних завдань (якщо задача передбачає різні варіанти) обираються студентом виходячи з цифри його порядкового номеру у навчальному журналі групи.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант Теоретичні питання
1, 34 1. Розкрити сутність, значення та функції маркетингу, визначити його основні поняття. 2. Проаналізувати переваги та недоліки основних стратегій ціноутворення.
2, 35 1. Охарактеризувати основні елементи та комплекс маркетингу. 2. Проаналізувати переваги та недоліки основних методів ціноутворення.
3, 36 1. Охарактеризувати основні концепції маркетингу. 2. Визначити сутність і основні завдання політики розподілу. Характеристика каналів розподілу.
4, 37 1. Охарактеризувати види маркетингу та їх застосування. 2. Охарактеризувати процес вибору комплексу товаропросування.
5, 38 1. Охарактеризувати внутрішні фактори маркетингового середовища фірми. 2. Охарактеризувати процес вибору каналів розподілу товарів.
6, 39 1. Охарактеризувати зовнішні фактори маркетингового середовища фірми. 2. Охарактеризувати форми організації оптової торгівлі.
7, 40 1. Охарактеризувати концепцію маркетингової інформаційної системи. 2. Охарактеризувати види та особливості роздрібної торгівлі.
8, 41 1. Охарактеризувати основні складові маркетингової інформаційної системи. 2. Охарактеризувати сутність, мету і завдання комунікаційної політики фірми.
9, 42 1. Проаналізувати переваги та недоліки первинної та вторинної маркетингової інформації. 2. Охарактеризувати основні види реклами.
10, 43 1. Охарактеризувати методи збору первинної маркетингової інформації. 2. Охарактеризувати етапи планування реклами.
11, 44 1. Визначити сутність і завдання маркетингового дослідження. 2. Проаналізувати методи формування рекламного бюджету.
12, 45 1. Охарактеризувати процес маркетингового дослідження. 2. Охарактеризувати персональний продаж як елемент комплексу маркетингових комунікацій.
13, 46 1. Охарактеризувати основні напрями комплексного дослідження ринку. 2. Проаналізувати напрями формування позитивного іміджу фірми.
14, 47 1. Проаналізувати підходи до оцінки ринкових можливостей підприємства. 2. Охарактеризувати процес стратегічного маркетингового планування.
15, 48 1. Охарактеризувати показники попиту на товари (місткість ринку, частка ринку, насиченість ринку). 2. Визначити сутність і функції маркетингових планів.
16, 49 1. Охарактеризувати сутність та основні принципи сегментації ринку. 2. Охарактеризувати підходи до формування стратегічних цілей розвитку фірми.
17, 50 1. Проаналізувати історію виникнення та розвиток маркетингу. 2. Здійснити порівняльну характеристику процесів прийняття рішеня щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення.
18, 51 1. Охарактеризувати основні правила розробки опитувальних листків. Основні типи питань. 2. Охарактеризувати інноваційну політику маркетингу, стратегії інноваційних процесів.
19, 52 1. Визначити основні тенденції розвитку маркетингового менеджменту в сучасних умовах. 2. Охарактеризувати види знижок та націнок, проаналізувати їх переваги та недоліки.
20, 53 1. Охарактеризувати процес вибору цільових сегментів й розробки комплексу маркетингу. 2. Проаналізувати сучасний ринок послуг, визначити його особливості.
21, 54 1. Охарактеризувати сутність процесу позиціювання товарів на ринку. 2. Охарактеризувати логістичні системи розповсюдження: складові, функції, фактори, що впливають на їхнє формування.
22, 55 1. Охарактеризувати сутність і види товарів. 2. Охарактеризувати особливості тактичного планування маркетингу.
23, 56 1. Охарактеризувати асортимент та номенклатуру товарів, їх показники. 2. Проаналізувати сучасні тенденції маркетингу послуг та некомерційної діяльності.
24, 57 1. Охарактеризувати етапи процесу розробки нових товарів. 2. Проаналізувати фактори цінової чутливості покупців.
25, 58 1. Проаналізувати основні підходи до оцінки ризику при впровадженні нового товару. 2. Охарактеризувати маркетингові стратегії фірми на етапах життєвого циклу товару.
26, 59 1. Охарактеризувати якість і конкурентоспроможність товару на ринку. 2. Охарактеризувати критерії вибору збутового каналу.
27, 60 1. Охарактеризувати процес розробки та реєстрації товарного знаку. 2. Охарактеризувати підходи до організації та стратегії служби збуту.
28, 61 1. Проаналізувати методи оцінки конкурентоспроможності товарів на ринку. 2. Охарактеризувати фактори, які визначають поведінку споживача на ринку підприємств.
29, 62 1. Охарактеризувати етапи життєвого циклу товару. 2. Охарактеризувати завдання цінової політики фірми. Навести класифікацію цін.
30, 63 1. Визначити сутність поняття “товарні знаки”, їх роль, класифікація, застосування. 2. Розкрити основні цілі та фактори ціноутворення.
31, 64 1. Охарактеризувати ринкову атрибутику товарів (товарні знаки й упаковка). 2. Проаналізувати структуру ціни в умовах ринкової економіки.
32, 65 1. Проаналізувати функції та проблеми використання упаковки. 2. Визначити роль та особливості функціонування служб маркетингу.
33, 66 1. Охарактеризувати елементи фірмового стилю. 2. Охарактеризувати процес контролю маркетингвої діяльності.

Варіанти практичних завдань

Варіант Задачі Варіант Задачі Варіант Задачі
1 (1); 5 (12); 64; 94 1 (6); 5 (8); 24; 103 1 (11); 5 (4); 32; 85
2 (1); 6 (12); 10; 121 2 (6); 6 (8); 67; 124 2 (11); 6 (4); 13; 98
3 (1); 7 (12); 17; 114 3 (6); 7 (8); 30; 96 3 (11); 7 (4); 50; 132
4 (1); 8 (12); 28; 128 4 (6); 8 (8); 42; 130 4 (11); 8 (4); 26; 105
1 (2); 9 (12); 34; 70 1 (7); 9 (8); 53; 72 1 (12); 9 (4); 21; 74
2 (2); 5 (11); 40; 108 2 (7); 5 (7); 19; 110 2 (12); 5 (3); 44; 118
3 (2); 6 (11); 65; 134 3 (7); 6 (7); 35; 116 3 (12); 6 (3); 37; 99
4 (2); 7 (11); 46; 101 4 (7); 7 (7); 59; 84 4 (12); 7 (3); 14; 126
1 (3); 8 (11); 18; 83 1 (8); 8 (7); 48; 88 1 (13); 8 (3); 55; 113
2 (3); 9 (11); 52; 76 2 (8); 9 (7); 31; 73 2 (13); 9 (3); 61; 80
3 (3); 5 (10); 11; 122 3 (8); 5 (6); 60; 131 3 (13); 5 (2); 33; 133
4 (3); 6 (10); 66; 87 4 (8); 6 (6); 36; 125 4 (13); 6 (2); 62; 106
1 (4); 7 (10); 58; 115 1 (9); 7 (6); 20; 104 1 (14); 7 (2); 27; 112
2 (4); 8 (10); 22; 129 2 (9); 8 (6); 54; 111 2 (14); 8 (2); 63; 119
3 (4); 9 (10); 41; 71 3 (9); 9 (6); 68; 78 3 (14); 9 (2); 15; 75
4 (4); 5 (9); 29; 95 4 (9); 5 (5); 56; 117 4 (14); 5 (1); 45; 127
1 (5); 6 (9); 12; 109 1 (10); 6 (5); 43; 97 1 (15); 6 (1); 38; 100
2 (5); 7 (9); 47; 123 2 (10); 7 (5); 49; 86 2 (15); 7 (1); 51; 120
3 (5); 8 (9); 39; 102 3 (10); 8 (5); 25; 82 1 (16); 8 (1); 16; 107
4 (5); 9 (9); 23; 77 4 (10); 9 (5); 69; 79 2 (16); 9 (1); 57; 81

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

Здійснити прогноз розвитку попиту на окремий товар на регіональному рівні на 2014 рік.

Динаміка обсягів продажу товару та чисельності

населення регіону за 10 років

Рік Х, шт.
Чисельність населення, тис. люд. 2150,4 2200,7 2212,6 2235,9 2280,7 2305,4 2340,8 2410,4 2450,5 2500,6
Обсяг продажу за варіантами, тис. шт 56,4 58,5 58,2 61,7 62,1 64,4 68,5 67,8 69,8 74,9
84,8 86,9 87,7 85,6 88,3 89,4 94,1 92,5 93,1 94,6
71,2 72,8 74,8 75,9 77,1 79,2 84,6 86,4 83,2 88,9
60,3 61,5 62,8 64,9 63,7 66,8 68,2 70,1 71,4 73,2
89,2 87,4 89,9 91,3 92,6 94,1 95,8 97,9 99,2 100,0
120,5 122,4 125,6 127,8 126,5 130,8 132,9 140,8 142,6 145,9
38,5 40,1 42,3 44,6 48,6 50,2 49,4 49,8 51,7 55,6
41,2 45,6 43,8 47,9 48,4 49,2 50,7 50,9 53,8 56,9
140,2 145,6 148,7 144,9 149,2 152,3 155,9 154,2 156,7 160,3
180,6 185,9 188,7 192,4 190,2 194,3 196,5 198,4 199,4 201,3
230,4 235,6 240,8 238,9 241,7 245,9 248,6 250,8 252,3 255,6
102,4 105,6 110,8 107,8 108,9 112,7 114,5 116,4 115,8 119,1
162,4 170,5 175,4 182,3 180,6 183,4 185,8 190,2 194,6 205,3
34,9 38,6 39,7 37,2 40,5 42,8 44,9 43,7 48,9 50,1
151,2 155,6 156,4 158,9 157,4 160,5 165,4 167,2 169,2 172,4
59,6 60,1 63,2 64,5 62,8 66,9 68,7 70,1 72,4 73,9

У найближчий час сформована закономірність розвитку не зміниться. За результатами прогнозу визначити, в якому році можливо досягнути обсягу продажу у кількості Х шт. у розрахунку на 1000 люд. населення.

Задача 2

Підприємство здійснює виробництво і продаж товару через мережу фірмових магазинів. Дані про доходи населення регіону та обсяги продажу товару наведені в таблиці.

Необхідно:

1) проаналізувати існуючу залежність обсягу продажів товару від рівня доходу населення регіону;

2) розрахувати на основі моделі коефіцієнт еластичності попиту від доходу;

3) визначити міцність зв’язку між рівнем доходу та обсягом продажу товару.

Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн
Обсяг продажів товару за варіантами, млн. грн.

Задача 3

Фірма планує вивести на ринок нову модифікацію товару короткочасного користування. Здійснюється дегустація та опитування з метою з’ясувати частку потенційних покупців, які виявляють інтерес до купівлі нового товару за заявленою ціною, а також оцінити середньомісячну норму його споживання. У пілотній виборці з 25 опитаних зацікавилися новим товаром k0 осіб, середньомісячна норма споживання становила X0 стандартних упаковок, дисперсія середньої варіанти практичних завдань 1 страница - student2.ru . За статистичними даними в регіоні мешкає N потенційних покупців. Визначити необхідний розмір вибірки, якщо гранична помилка для частки зацікавлених дорівнює 0,05, а для середньомісячної норми споживання – 0,1 упаковки.

Знайти 95-% довірчий інтервал для значень досліджуваних показників у генеральній сукупності, якщо за даними опитування у остаточній виборці із n1 осіб частка зацікавлених становить W1, середньомісячна норма споживання складає X1 упаковок, дисперсія середньої у остаточній виборці – варіанти практичних завдань 1 страница - student2.ru . Вихідні дані по варіантах наведено в таблиці.

Вихідні дані

Показники Позна-чення Варіант
1. Чисельність зацікавлених осіб у пілотній виборці n0
2. Середньомісячна норма споживання у пілотній виборці, упак. Х0 4,20 3,50 4,60 3,80 4,00 4,40 4,70
3. Дисперсія середньої у пілотній виборці варіанти практичних завдань 1 страница - student2.ru 0,82 0,78 0,94 0,86 0,75 1,02 1,12
4. Розмір генеральної сукупності, осіб N
5. Частка зацікавлених у остаточній виборці W1 0,42 0,34 0,50 0,38 0,46 0,54 0,45
6. Середньомісячна норма споживання у остаточній виборці, упак. Х1 4,50 3,80 4,90 4,10 4,30 4,70 5,00
7. Дисперсія середньої у остаточній виборці варіанти практичних завдань 1 страница - student2.ru 0,86 0,82 0,98 0,90 0,79 1,06 1,23

Наши рекомендации