ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 2.1. Порівняйте інформаційні потреби керівників та учених

2.1. Порівняйте інформаційні потреби керівників та учених. Чим вони відрізняються?

2.2. Порівняйте інформаційні потреби керівників та інженерів-конструкторів. Чим вони відрізняються?

2.3. Порівняйте інформаційні потреби керівників нижчої, середньої та вищої ланки управління. Чим вони відрізняються?

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

3.1. Визначте поняття інформаційної потреби. Чим воно відрізняється від простої цікавості?

3.2. Як ви розумієте суб’єктивні інформаційні потреби? Від чого вони залежать?

3.3. Як ви розумієте об’єктивні інформаційні потреби? Від чого вони залежать?

3.4. Як можна вивчати суб’єктивні інформаційні потреби?

3.5. Як можна вивчати об’єктивні інформаційні потреби?

3.6. Як би ви охарактеризували інформаційні потреби керівників підприємств, виробничих об’єднань?

3.7. Як би ви охарактеризували інформаційні потреби науковців?

3.8. Як би ви охарактеризували інформаційні потреби інженерів?

3.9. Охарактеризуйте сферу застосування анкетування та інтерв’ювання як засоби вивчення інформаційних потреб

ЛІТЕРАТУРА

4.1. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. - Л.: Наука, 1989. - 102 с.

4.2. Бониц М. Научное исследование и научная информация. - М.: Наука, 1987. - 160 с.

4.3. Ващекин Н.П. Научно-информационная деятельность: (филос.-методол. проблемы). - М.: Мысль, 1984. - 204 с.

4.4. Гольдгамер Г.И. Научно-информационная деятельность: Практика и проблемы. – М.: Радио и связь, 1987. – 280 с.

4.5. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе /Ю.М.Арский, Р.С.Гиляревский, И.С.Туров, А.И.Черный. - М.: ВИНИТИ, 1996 . - 489 с.

4.6. Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. - М.: Наука, 1985.

4.7. Кочергин А.Н., Коган В.З. Проблемы информационного взаимодействия в обществе. Философско-социологический анализ. - М.: Наука, 1980. - 276 с.

4.8. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 768 с.

4.9. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. - М.: Наука, 1976. - 436 с.

4.10. Современная информатика: наука, технология, деятельность/Р.С. Гиляревский, Г.З. Залаев И.И. Родионов, В.А. Цветкова Современная информатика: наука, технология, деятельность.Под. ред. Ю.М. Арского. - М.: ВИНИТИ, 1998.-220 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАННЯТТЯ 14

ТЕМА:Засвоєння ресурсних уявлень щодо інформації. Виробництво, управління та інформація

МЕТА ЗАНЯТТЯ:Засвоєння ролі інформації у праці людини, існування двох складових праці – енергії та інформації. Визначення ролі останньої у підвищенні виробничої сили праці. Усвідомлення інформації, що втілена у продукті, як кількісної характеристики його мінової вартості. Засвоєння механізму дії інформації як невичерпного джерела підвищення продуктивності праці. Вивчення ролі інформації в управлінні сучасним виробництвом та у науковій діяльності.

ПИТАННЯ ДО САМОПІДГОТОВКИ

1.1. Поняття інформації як ресурсу.

1.2. Роль інформації у процесі праці людини. Співвідношення енергетичної та інформаційної складових у процесі праці.

1.3. Характеристики та особливості інформації як ресурсу.

1.4. Проблема оптимізації використання інформації як ресурсу.

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Охарактеризуйте роль інформації у підвищенні продуктивної сили праці.

2.2. Спробуйте пояснити, чому інформація є специфічним об’єктом обміну, а звідси – торгівлі.

2.3. Наведіть приклади і поясніть механізм втрати інформацією певної частини своєї цінності як ресурсу.

2.4. Охарактеризуйте, якими шляхами інформація потрапляє у кінцевий продукт виробництва. Від чого залежить мінова вартість продукту?

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

3.1. Що таке ресурс?

3.2. Чому інформація має право називатися ресурсом?

3.3. Чому інформація вважається невичерпним ресурсом? Чи це є дійсно так?

3.4. Чи змінюється з часом цінність певної інформації? Наведіть приклади і поясніть свою позицію у цьому питанні.

3.5. Чим інформація відрізняється від, наприклад, матеріальних або енергетичних ресурсів?

3.6. Що мають на увазі, коли говорять про альтернативність інформації іншим видам ресурсів?

3.7. Чому можна стверджувати, що інформація є „одвічним двигуном” науково-технічного та економічного поступу?

3.8. Чи може статися, що подальший інформаційний пошук є економічно невигідним? У якому випадку таке може статися?

3.9. Який зміст вкладається в поняття оптимізації використання інформаційних ресурсів?

ЛІТЕРАТУРА

4.1. Информационные ресурсы для принятия решений. Учебное пособие /А.П. Веревченко, В.В.Горчаков, И.В.Иванов, О.В.Голубева. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 560 с.

4.2. Хейне Пол. Экономический образ мышления. - Пер. с англ. Издание второе, стереотипное. - М.: Изд-во "Дело" при участии изд-ва "Catallaxy", 1992. - 704 с.

4.3. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учебное пособие для вузов. - Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 350 с.

4.4. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. - Л.: Наука, 1989. 102 с.

4.5. Веревченко А.П. Информационные ресурсы: определение и краткая характеристика // Прикладная информатика. - Вып. 17. - 1991. - С. 5-32.

4.6. Николов И. Кибернетика и экономика. Пер. с болг. М.: Экономика, 1974. – 184 с.

Наши рекомендации