Варіанти практичних завдань до контрольної роботи

Варіант 1

Завдання 1. На основі наведених даних:

Кількість тістечок, шт.
Сукупна корисність, ютилів

1) визначте граничну корисність третього тістечка;

2) побудуйте графіки сукупної та граничної корисності;

3) за якого значення граничної корисності споживач отримує максимум сукупної корисності?

Завдання 2. Накресліть графік попиту та пропонування курчат за табличними даними.

Ціна 1кг, грн. Попит, тонн за місяць Пропонування, тонн за місяць

Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.

Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події:

а) підвищення цін на свинину та яловичину;

б) підвищення податку на прибуток громадян;

в) зростання цін комбікормів;

г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть.

Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які наслідки матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно.

Завдання 3. Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості.

Проекти Кількість техніки, од. Кількість робітників, чол. Кількість добрив, тонн Кількість землі, га
А
Б
В
Г

1) Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2) Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки – 50 грн., одиниці добрив – 3 грн., одиниця землі – 20 грн.

Завдання 4. Використовуючи діаграму, що характеризує суб’єкта, який виступає одночасно споживачем і робітником, визначте, якою буде тривалість його робочого дня, якщо заробітна плата дорівнює 7 грн. на годину.

варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru

Завдання 5. Фірмі запропоновані три інвестиційних проекти з наступними характеристиками:

Проект А Б В
Виграти (грн.)
Очікуваний прибуток (грн. / рік)

1) Обчисліть норму прибутку для кожного проекту.

2) Визначте доцільність реалізації цих проектів для фірми, якщо ринкова став­ка проценту поступово зростає від 5% до 7%, а потім до 10%.

Варіант 2

Завдання 1. На рисунку показана одна з кривих байдужності споживача і його бюджетна лінія.

варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru   Завдання: а) Якщо ціна товару "Y" 150 грн. за одиницю, то який доход споживача? б) Яка ціна товару "X"? в) Написати рівняння бюджетної лінії. г) Побудувати бюджетну лінію за умови, що ціна товару "Y" складає 300 грн. за одиницю.

Завдання 2. Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 4750 – 350Р, функція пропонування: Qs = 1600 + 100Р.

1) Побудуйте криві попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну та обсяг виробництва;

2) Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн.?

3) Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни.

Завдання 3. Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва

Варіанти технології А В С D
Кількість одиниць праці
Кількість одиниць капіталу

Ціна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

1) Визначте економічно ефективний спосіб виробництва;

2) Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн.? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

Завдання 4. Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС=5 грн.), ферма В – 500 ц (при АТС= 7,5 грн.), ферма С – 400 ц (при АТС=10 грн.).

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

Завдання 5. У містечку є 2 продавці бензину. Фірма А оцінює, що вона може збільшити щомісячний прибуток на 2 тис. грн., якщо знизить ціни на бензин на 5% за умови, збереження конкурентом своєї ціни. З іншого боку, якщо конкурент фірми А відповість зниженням ціни, то вона втратить 1 тис. грн. за місяць. Якщо фірма А збереже свою ціну, то її прибутки не зміняться, доки конкурент буде утримувати таку ж ціну. Якщо ж конкурент знизить ціну, то фірма А втратить 1,5 тис. грн. за місяць.

За умови, що фірма-конкурент робить такі ж самі розрахунки, складіть матрицю результатів і вкажіть стратегію кожної з фірм.

Варіант 3

Завдання 1. Студентка споживає груші та яблука. Представлені в таблиці споживчі кошики є байдужими для неї, вони всі мають однакову корисність.

Споживчі кошики А В С D
Кількість груш, кг
Кількість яблук, кг

1) На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кіль­кість груш на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній.

2) Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо сту­дентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до D.

Завдання 2. З друку вийшов новий навчальний посібник з мікроекономіки. Попит на посіб­ник заданий рівнянням: Qd = 6 – Р, пропонування описується рівнянням: Qs = Р – 2.

1) Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) посіб­ників. Подайте графічну ілюстрацію.

2) Припустимо, що уряд вводить податок, який виплачується продавцем у розмірі 2 грн. з одного посібника. Визначте нову рівноважну ціну і рів­новажний обсяг продажу. Які зміни відбудуться на графіку?

Завдання 3. Пан Черкаський працював менеджером у державній друкарні і отримував 24 тис. грн. заробітної плати на рік, але вирішив заснувати власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому у 32 тис. грн., оренда обладнання – 64 тис. грн. Для оплати ліцензії він був змушений зняти 1000 грн. з власного строкового ра­хунку в "Приватбанку" у 20 тис. грн., на які нараховувалось 20% річних. Витрати на сировину та матеріали становили 10 тис. грн. на рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг становить 200 тис. грн.

Визначте величини бухгалтерського та економічного прибутку підприємця і поясніть, чи було доцільним його рішення щодо заснування власного бізнесу.

Завдання 4. Фірма-монополіст на регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q(L)=300L- варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку Ls=2W-160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 дол. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?

Завдання 5. Нехай продуктивність праці і капіталу дорівнює значенням, наведеним нижче. Продукція, що виробляється за допомогою цих ресурсів, реалізується на ринку досконалої конкуренції за ціною 0,5 грн. за одиницю. Ціна праці – 2 грн., капіталу – 3 грн.

Кількість одиниць капіталу МР капіталу Кількість одиниць праці MP праці

1) Яким буде співвідношення праці і капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 64 одиниць продукції?

2) Яке співвідношення праці і капіталу забезпечить максимальний прибуток фірми?

3) Якщо фірма застосовує таке співвідношення праці і капіталу, що забезпечує їй максимальний прибуток, то чи гарантує це співвідношення одночасно мінімальні витрати?

4) За умови, що фірма отримує максимальний прибуток, знайдіть загальний обсяг продукту (ТР), загальну виручку (TR), загальні витрати (ТС) та величину прибутку.

Варіант 4

Завдання 1. Бюджетна лінія споживача задається рівнянням: X + 2У = 60.

1) Побудуйте графік бюджетної лінії.

2) Визначте альтернативні витрати придбання додаткової одиниці товару X.

3) Якою є абсолютна величина кута нахилу бюджетної лінії?

4) Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а) за інших рівних умов доход споживача зросте до 80 грн.?

б) ціна товару X зросте вдвічі, а ціна товару У і доход споживача зали­шаться на рівні початкових?

Завдання 2. Попит на фотоапарати описується рівнянням: Qd = 100 – Р їх пропонування задається рівнянням: Qs = 2Р – 50.

1) Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) фото­апаратів. Подайте графічну ілюстрацію.

2) Як зміняться рівноважні ціна та кількість фотоапаратів, якщо буде вве­дений 10% податок з продажу? Які зміни відбудуться на графіку?

Завдання 3. Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на тиждень, їй запропоновано декілька технологічно ефективних способів виробництва, представлених даними таблиці.

Ціна одиниці праці – 30 грн./ тиждень. Ціна одиниці капіталу – 50 грн./ тиждень. Визначте економічно ефективний варіант технології.

Зобразіть графічно оптимальний вибір фірми за допомогою ізокванти та ізокости.

Технологія А Б В Г
Капітал, од.
Праця, од.

Завдання 4. За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.

L, чол. Сукупний продукт (ТР)

Завдання 5. На рисунку подано фірму, яка діє в умовах монополістичної конкуренції:

а) при якому обсязі виробництва фірма максимізує свій прибуток;

б) за якою ціною вона буде продавати даний обсяг продукції;

в) чи буде фірма в даній ситуації отримувати економічний прибуток;

г) фірма знаходиться у коротко- чи довготерміновому періоді;

д) як може змінюватися ситуація, якщо фірма стане діяти в іншому періоді?

варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru

Варіант 5

Завдання 1. Уявіть, що ви робите вибір між покупкою морозива та шоколадок, граничні ко­рисності яких представлені даними таблиці:

Одиниці благ за порядком
Гранична корисність морозива, ютилів
Гранична корисність шоколадок, ютилів

Визначте, яка кількість морозива та шоколадок максимізуватиме корис­ність, якщо ваш тижневий доход становить 9 грн., ціна одного морозива -2 грн., однієї шоколадки – 1 грн. Визначте величину сукупної корисності оптимального набору. Перевірте правильність вашого вибору за прави­лом максимізації корисності.

Як зміниться оптимальний набір товарів та його сукупна корисність, якщо за інших рівних умов ціна морозива знизиться до 1 грн.? Чи задовольняє ваш вибір правилу максимізації корисності?

Завдання 2. Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. на день. Кі­нотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний (Еdр = -5) і вирішує знизити ціну квитка до 3,5 грн.

1) Визначте, чи є правильним його рішення. Чи дозволить зниження ціни квит­ків заповнити 125 місць?

2) Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться виторг кінотеатру?

Завдання 3. Фірма нарощує обсяги виробництва у короткостроковому періоді. Взаємо­зв'язок між обсягами використання змінного фактора та сукупним випуском продукції представлений даними наступної таблиці:

Кількість змінного фактора (L), робіт./день
Сукупний випуск продукції (ТР), од./день

1) Обчисліть величини граничного та середнього продуктів змінного факто­ра за кожного з обсягів випуску.

2) Накресліть криві сукупного, граничного та середнього продуктів праці.

3) Визначте і поясніть, з наймом якого робітника фірма відчує дію закону спадної віддачі?

4) За яких значень змінного ресурсу граничний та середній продукти дося­гають максимуму? За якого значення граничного продукту максимізується сукупний продукт?

Завдання 4. Домогосподарка вирішує питання: зберігати далі чи витратити свої заощадження у розмірі 100 дол. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 112 дол. Інфляція становить 14% річних. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

Завдання 5. Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці наведено динаміку сукупних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва:

Обсяг випуску продукції (Q), од.
Сукупні витрати (ТС), грн.

1) ціну беззбитковості фірми;

2) обсяг продукції, який фірма буде виробляти за ціною беззбитковості;

3) побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації беззбитковості;

4) обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо ринкова ціна станови­тиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде результат діяльності фірми ?

Варіант 6

Завдання 1. Дані наступної таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 грн. між продуктами харчування та розвагами. Ці­на одиниці продуктів харчування (товар X) становить 1 грн., ціна одиниці розваг (товар У) – 2 грн. Криві байдужості позначені як U1 та U2 .

Поверхні байдужості
U1 U2
Кількість товарів, одиниць
Товар X Товар У Товар X Товар У
7.5 7.5
- -

1) Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію.

2) Визначте, який набір продуктів харчування та розваг є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

Завдання 2. Коли ціна товару X зросла з 10 до 15 грн., споживання товару Y збільшилось з 50 до 75 одиниць. Обчисліть дуговий коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, якими є ці товари – замінниками чи доповнювачами.

Завдання 3. Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді, її постійні витрати дорівнюють 60 грн. Ди­наміка змінних витрат задається даними таблиці:

Обсяг випуску, од.
Змінні виграти, грн.

1) На основі наведених даних розрахуйте у вигляді таблиці сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми.

2) Побудуйте на графіку 1 криві сукупних, постійних і змінних витрат. Пояс­ніть форми кривих.

3) Побудуйте на графіку 2 криві середніх сукупних, середніх постійних, се­редніх змінних та граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат.

4) Обчисліть і покажіть графічно, як вплине на різні види витрат зростання заробітної плати робітників на 20%.

Завдання 4. Заповніть таблицю і визначте, який обсяг виробництва вибере фірма, що бажає максимізувати прибуток за ціною 5 грн. При якій ціні підприємство має закритися?

Q TC FC VC MC ATC AFC AVC
         
           
           
           
           

Завдання 5. Фірма "АВС" працює на ринку досконалої конкуренції. Ціна на її готову про­дукцію становить 2 грн. за одиницю. Динаміка сукупного продукту в залежності від кількості найнятих робітників представлена даними таблиці:

Кількість робітників, чол./день
Обсяг випуску продукції, од./день

1) Виконайте необхідні розрахунки і побудуйте криву попиту фірми на працю.

2) Визначте, скільки робітників буде наймати фірма, якщо ставка заробітної плати становитиме 25 грн. на день

3) Як зміниться кількість найнятих робітників, якщо ставка заробітної плати знизиться до 15 грн.?

Варіант 7

Завдання 1. Споживач витрачає весь свій доход у 200 грн. на придбання двох товарів – X і У.

Ціна одиниці X = 10 грн., ціна одиниці У = 20 грн. Оптимальний споживчий ко­шик складається з 12 одиниць X і 4 одиниць У. Зростання ціни товару X до 20 грн. за одиницю призводить до зміщення точки рівноваги, тепер оптимальний ко­шик включає 4 X і 6 У. Зниження ціни товару X до 5 грн. за одиницю дає новий оптимум, кошик складається з 20 X і 5 У.

1) Проілюструйте графічно зміни у стані рівноваги споживача.

2) Побудуйте криву „ціна – споживання", а на її основі – криву індивідуально­го попиту споживача на товар X.

Завдання 2. Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн. до 1500 грн. на місяць, а її видатки на товар N за цей же період збільшились відповідно з 50 грн. до 100 грн. Обчисліть коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, яким є товар N – предметом першої необхідності чи предметом розкоші.

Завдання 3. Залежність довгострокових сукупних витрат деякої фірми від обсягу випуску представлена даними таблиці:

Обсяг випуску, од. / тижд.
Сукупні витрати (ТС)

1) Доповніть таблицю і обчисліть величини середніх (АС) і граничних (МС) витрат фірми. Побудуйте криві довгострокових середніх і граничних витрат.

2) На яких обсягах випуску фірма відчуватиме зростаючий ефект масштабу? спадний ефект масштабу?

3) Визначте мінімальний ефективний обсяг випуску для цієї фірми.

Завдання 4. Фірма монополізувала виробництво самоварів. Скільки продукції буде випущено фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо: MR=1000-20Q; TR=1000Q-10 варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru ; MC=100+10Q, де Р – ціна одного самовару, Q – обсяг випуску.

Завдання 5. Фірма, що діє на досконало конкурентному ринку готової продукції і купує працю на досконало конкурентному ринку праці, стає монополістом на ринку готової продукції. Вона виробляє продукцію за незмінною технологією: Q = 2L. Ціна одиниці праці становить 8 грн./годину. Функція попиту на продукцію фірми опи­сується рівнянням: Qd = 12 - Р.

Визначте:

1) скільки робітників наймала фірма, коли була продавцем на конкурентному ринку готової продукції? Якими були її оптимальний обсяг випуску та ціна продукції?

2) скільки робітників найме фірма, ставши монополістом на ринку готової продукції? Якими тепер будуть її оптимальний обсяг випуску та ціна про­дукції?

Варіант 8

Завдання 1. Набір споживача складається з двох товарів: Х та У. Загальна корисність характеризується наступними даними:

Х (од.) Загальна корисність Х У (од.) Загальна корисність У

Ціна товару Х – 10 грн., ціна товару У – 50 коп. Загальний доход споживача, який він може витратити на ці товари – 25 грн. Яку кількість товарів він купує у стані рівноваги?

Завдання 2. Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупця, індивідуальний попит яких характеризують дані наступної таблиці.

Ціна товару, грн.
Обсяг попиту першого споживача
Обсяг попиту другого споживача

1) Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту.

2) Нехай попит на товар з боку першого споживача збільшився на полови­ну. Відобразіть ці зміни на графіку.

3) Які чинники могли спричинити зміни у попиті першого споживача?

Завдання 3. У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та ка­пітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певно­го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць. Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні витрати, чи їй по­трібно змінити співвідношення ресурсів.

Завдання 4. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru , (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru ). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 - Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Завдання 5. Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими пора­дами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку.

Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан:

• збільшити обсяг випуску;

• зменшити обсяг випуску;

• припинити виробництво;

• залишити галузь;

• не змінювати обсягу випуску.

Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми.

Фірма P MR TR Q TC MC ATC AVC Прибуток/ збиток Рекоме- ндації
А     2,9   3,2    
Б 5,9       5,9 4,7 4,2    
В       8,7    
Г     23,9    
Д          

Варіант 9

Завдання 1. На рисунку зображено рівновагу споживача, який витрачає 40 грн. на придбання товару Х (Рх = 20 грн.) та У (Ру = 20 грн.). Побудуйте лінію "ціна-споживання" для даного споживача і криву попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється з 20 до 10 грн. і з 10 до 5 грн., а доход і ціна товару У залишаються незмінними.

варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru

Завдання 2. Криві попиту і пропонування Qd = 6 – 0,5Р; Qs = 0,25Р.

1) Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продукції (тис. шт.). Як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на виробників відеокасет буде встановлено потоварний податок у 6 грн. з одиниці товару?

2) Визначте загальну суму податкових надходжень.

3) Визначте частки податкового тягаря продавців і покупців.

4) Як зміняться параметри ринкової рівноваги, загальна сума податкових над­ходжень та розподіл податкового тягаря, якщо платниками податку такої ж величини законодавча будуть визначені не виробники, а покупці відеока­сет? Поясніть, чи впливає законодавче визначення платника податку на економічний розподіл податкового навантаження.

5) Подайте графічну ілюстрацію до розв'язку задачі.

Завдання 3. Побудуйте ізокванти для кожного рівня виробництва за даними таблиці:

L, люд.-год на місяць К, машино-години на місяць

Знайдіть для будь-якої ізокванти значення граничної норми технологічної заміни працею капіталу.

Завдання 4. Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цієї фірми задається формулою: MR=20-2q, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою МС=3q-10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

Завдання 5. На олігополістичному ринку комп’ютерів діє 7 фірм. Якщо попит на продукцію домінуючої фірми – DL, а її гранична виручка для цього попиту MRL, то якими будуть величина пропозиції і ціна для інших 6 виробників комп’ютерів?

варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru

Варіант 0

Завдання 1. Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів Х та У, ціна яких однакова і дорівнює 10 грн. Побудуйте криву "доход-споживання" для даного споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

Завдання 2. У таблиці наведені дані про різні товари.

  Ринок А Ринок Б Ринок В Ринок Г
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru 10 грн. 400 грн.   25 грн. за 1 шт. тов. Х
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru 15 млн. шт. 600 тис. шт. 16 шт. 160 шт. товару У
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru 16 грн. 800 грн.   35 грн. за 1 шт. тов. Х
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru 10 млн. шт. 1800 тис. шт. 40 шт. 160 шт. товару У
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru     20 000 грн.  
варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru     40 000 грн.  

( варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru , варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru – попередня і нова ціни за одиницю товару; варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru , варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru – попередній і новий обсяг попиту; варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru , варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru – попередній і новий доход споживача).

На основі наведених даних визначте:

а) який вид еластичності можна встановити для товарів, що представлені на кожному ринку;

б) коефіцієнти еластичності;

в) до якого виду відноситься товар, представлений на ринку В;

г) якими по відношенню один до одного є товари, представлені на ринку Г.

Завдання 3. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру вартістю 15 000 грн., що повністю втрачає свою вартість за один рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна плата складала 250 грн. на місяць. Зайнявшись бізнесом, він став отримувати доход 25 000 грн. за рік. Які його зовнішні витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку становить 20% річних?

Завдання 4. Нехай у виробництві продукту використовуються два ресурси: праця і капітал. Граничний продукт праці - 2 одиниці, граничний продукт капіталу - 5 одиниць, ціна одиниці праці становить 1 грн., ціна одиниці капіталу - 20 грн. Продукція фірми продається на конкурентному ринку за ціною 3 грн. за одиницю.

Визначте, кількість якого ресурсу потрібно збільшити, а якого - зменшити, щоб фірма одержала максимальний прибуток.

Завдання 5. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС=0,7 варіанти практичних завдань до контрольної роботи - student2.ru +15Q+10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю. Визначте, який обсяг випуску дозволить фірмі максимізувати прибуток.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Бюджетне обмеження – показує всі комбінації товарів, які можуть бути придбані споживачем за даного доходу і даних цін.

Виробнича функція – відношення між певною комбінацією економічних ресурсів (факторів виробництва) і максимально можливим обсягом продукції.

Витрати альтернативні, або економічні – це витрати, на які фірма змушена йти (або ті доходи, які фірма зобов'язана забезпечити постачальнику ресурсів) для того, щоб відволікти ці ресурси від використання в альтернативних виробництвах.

Відкрита монополія – випадок, коли фірма на певний час стає єдиним постачальником будь-якого продукту, не маючи жодного спеціального захисту від конкуренції.

Гранична корисність – це приріст корисності за умови споживання додаткової одиниці товару чи послуги.

Граничний продукт – це кількість додаткового продукту, що отримується при використанні додаткової одиниці змінного ресурсу.

Граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні (MRP) – додатковий виторг від реалізації додаткового обсягу продукції, що отримана при збільшенні використання ресурсу на одиницю.

Граничні витрати – додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.

Граничні витрати на ресурс (MRC) – додаткові витрати на купівлю додаткової одиниці ресурсу.

Диференційна рента – рента, що отримує власник більш продуктивного ресурсу; різниця у величині плати за ресурс, що пояснюється різною продуктивністю.

Довгостроковий період – тривалий період часу, протягом якого можуть змінюватися всі фактори виробництва.

Досконала конкуренція – ринок, на якому величезна кількість фірм продає стандартизований продукт, вступ нових фірм на ринок дуже легкий, індивідуальний продавець неспроможний контролювати ціну продукту, який продає, і немає нецінової конкуренції.

Економічна рента – це різниця між платою за послуги ресурсу і міні­мальною кількістю коштів, які необхідно витратити, щоб спонукати власників ресурсу запропонувати його послуги на ринку.

Еластичність попиту за ціною – відношення відсотка зміни величини попиту на продукт або на ресурс до відсотка зміни його ціни; реагування, або чутливість, величини попиту на продукт (ресурс) на зміну ціни продукту (ресурсу).

Еластичність пропозиції за ціною – відношення відсотка зміни величини пропозиції на продукт (ресурс) до відсотка зміни його ціни; реагування, або чутливість, величини пропозиції продукту (ресурсу) до зміни ціни продукту (ресурсу).

Ефект доходу – зміна реального доходу споживача в результаті зміни ціни одного з товарів, що входять у його споживчий набір.

Ефект заміщення – зміна структури споживання в результаті зміни ціни одного з товарів, що входять у споживчий набір.

Ефективний мінімум заробітної плати – це мінімальна заробітна плата, яка перевищує ціну рівноваги робочої сили на ринку праці.

Загальні (сукупні) витрати – це сума постійних і змінних витрат.

Закон попиту – обсяг попиту спадає при зростанні ціни, і – навпаки: обсяг попиту зростає при зниженні ціни.

Закрита монополія – монополія, що захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень (патентний захист, інститут авторських прав) або технологічних секретів.

Заробітна плата – ціна, що сплачується за використання праці.

Земля, природні ресурси – усе, що може бути використано у виробництві в натуральному вигляді; родючі землі, вільні місця для будівництва, ліс, мінерали.

Змінні витрати – це витрати, величина яких залежить від обсягу продукції, яку випускають.

Зростаюча економія від масштабу – збільшення обсягу продукції більш швидкими темпами, аніж збільшення затрат на всі ресурси, що використовуються для виробництва.

Ізокванта – крива, на якій зображено нескінченну множину комбінацій величин обох факторів виробництва, здатних виробити однаковий максимальний обсяг продукції.

Ізокоста – лінія, що об'єднує всі можливі поєднання ресурсів, які мають однакову сумарну вартість.

Карта ізоквант – це набір ізоквант.

Корисність – це ступінь задоволення, яке отримує людина від споживання певного блага або сукупності благ.

Короткостроковий період – виробничий період, протягом якого фіксовані фактори виробництва не можуть змінюватися, але може змінитися рівень використання змінних факторів виробництва.

Крива байдужості – це лінія рівної корисності, усі точки якої харак­теризують набори товарів, що забезпечують споживачу один і той же рівень корисності.

Крива Енгеля – крива, що показує залежність зміни величини спожи­вання товару від зміни доходу споживача.

Крива ринкового попиту – це крива, яка визначається сумою індивідуальних попитів при кожній ціні.

Монополістична конкуренція – ринок, на якому багато фірм продають диференційований продукт; ринок, вхід на який відносно вільний; ринок, на якому фірма володіє певним контролем над ціною виготовленого продукту і на якому існує значна нецінова конкуренція.

Монополія – фірма, єдиний постачальник продукту, що не має близьких товарів-замінників.

Монопсонія – можливість впливу на ціни єдиного покупця певного виду факторів виробництва.

Неефективний мінімум заробітної плати – це мінімальна заробітна плата, яка менша від ціни рівноваги робочої сили на ринку праці.

Нестала рівновага – це такий рівноважний стан, відхилення від якого не приводить до повернення в цей же стан.

Олігополія – ринок, на якому кілька фірм продають або стандартизований, або диференційований продукт; ринок, вхід на який для нових фірм ускладнений; фірми на цьому ринку мають обмежений контроль над ціною продукту внаслідок взаємозалежності (за винятком змови між фірмами); на такому ринку типовою є нецінова конкуренція.

Олігопсонія – можливість впливу на ціни кількох покупців певного виду факторів виробництва.

Перехресна еластичність попиту за ціною – це відсоткова зміна обсягу попиту на певний товар при збільшенні ціни іншого товару на 1 %.

Позиковий процент – ціна, що сплачується власникові капіталу за використання позикових коштів упродовж певного періоду.

Попит – це та кількість товару, яку споживачі готові і в змозі набути при певній ціні упродовж певного часу.

Постійна економія від масштабу – збільшення обсягу продукції тими ж темпами, що й збільшення затрат на всі ресурси, що використовуються для виробництва.

Постійні витрати – це витрати, які не залежать від обсягу випуску продукції.

Похідний попит – попит на ресурси, що залежить від попиту на кінцеві продукти, які виробляються на основі цих ресурсів.

Пропозиція – це обсяг товарів, який виробники можуть і бажають виготовити і продавати на ринку.

Ринкова рівновага – це такий стан ринку, коли для продажу пропонується саме така кількість товару, яку споживач готовий купити.

Ринкова рівновага називається сталою, якщо при відхиленні від рівноважного стану вступають у дію ринкові сили, що відновлюють його.

Рівновага споживача – оптимальне правило купівлі набору товарів – точка дотику лінії бюджетного обмеження з кривою бай­дужості; оптимальний набір товарів споживача, що перебуває в рівновазі.

Середні загальні (сукупні) витрати – це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні змінні витрати -- це кількість змінних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні постійні витрати – це кількість постійних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середній продукт -- це відношення сукупного продукту до кількості змінного фактора, що використовується у виробництві.

Спадна економія від масштабу – збільшення обсягу продукції більш низькими темпами, аніж збільшення затрат на всі ресурси, що використовуються для виробництва.

Сукупний продукт – це загальна кількість виготовленого продукту, яка змінюється із збільшенням використання змінного фактора.

Функція попиту – це залежність обсягу продажу певного блага від його ціни.

Функція пропозиції – це залежність обсягу пропозиції від факторів, що її визначають.

Ціна рівноваги – це ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

Цінова дискримінація – це форма ціноутворення, при якій монополія встановлює різні ціни на однаковий товар для різних покупців залежно від умов продажу, причому різниця в цінах не обумовлюється різницею у витратах.

Чиста економічна рента – дохід, що отримує власник ресурсу, який характеризується абсолютно нееластичною за ціною пропозицією.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: теорія та практика [Текст]. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилян. акад", 2007. – 271 с. – ISBN 978-966-518-420-1.

2. Горбачевська О.В. Мікроекономіка в задачах: розв'язки та пояснення [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Горбачевська, О.М. Мартин; Нац. банк України. Львівськ. банківськ. ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 295 с. – ISBN 966-7330-75-3.

3. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: практикум [Текст]: навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с. – ISBN 978-966-364-560-5.

4. Косік А.Ф., Гронковська Г.Е. Мікроекономіка [Текст]: навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008. – 438 с. – ISBN 978-966-364-559-9.

5. Мікроекономіка [Текст]: підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк [та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-966-346-493-0.

6. Пустовійт Р.Ф. Методика розв'язування задач з мікроекономіки [Текст]: Навч. посіб./ – К.: Кондор, 2009. – 102 c. – ISBN 978-966-8251-60-1.

7. Скворцов І.Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії. Мікроекономіка для економістів [Текст]: [моногр.] / Скворцов І.Б. – Л.: [Нац. ун-т "Львівськ. політехніка"], 2007. – 339 с. – ISBN 966-663-307-Х.

Наши рекомендации