Ліс і живий нагрунтовий покрив

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Кабінет лісівництва

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для виконання практичних робіт

З дисципліни

« Лісівництва »

для студентів спеціальності

5.09010301 « Лісове господарство »

Студент групи______ курсу, групи ЛГ -

____________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по-батькові )

Викладач____________________________________________________

( прізвище, ім’я, по-батькові )

Лубни – 2013

Рекомендовано цикловою комісією лісогосподарських дисциплін

(протокол № ______ від «_____» ___________________ 2013 р.)

Рецензент : голова циклової комісії лісогосподарських дисциплін

Викладач- методист Ковальчук О.І.

Укладач :викладач лісівництва викладач-методист Гордієвська В.А.

Навчальне видання

Лісівництво

Робочий зошит для виконання практичних робіт

У зошиті наведені методичні рекомендації для якісного виконання практичних робіт з лісівництва. Зошит призначений для студенів 3 курсу спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство»

Передмова

Відповідно до навчального плану спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство» студенти 3 – 4 курсів вивчають дисципліну «Лісівництво», яка є однією з основних в системі фахової підготовки спеціалістів лісового господарства.

Вивчаючи дисципліну, майбутні фахівці лісового господарства повинні оволодіти теоретичними і практичними знаннями щодо біології лісу, зв’язку його з середовищем, особливостями поновлення лісу, лісозмінами, лісовою типологією, а також видами господарської діяльності в лісі, зокрема рубок формування і оздоровлення лісів, РГК, шляхів забезпечення природного поновлення, підвищення продуктивності лісу.

Протягом вивчення дисципліни студентам необхідно опрацювати 26 годин практичних занять із різних розділів.

Робочий зошит допоможе раціонально використати робочий час. Записи в зошиті слід робити чітко, акуратно. Роботи необхідно виконувати згідно індивідуального чи групового завдання.

Після виконання кожної роботи студент робить висновки, які відображають рівень засвоєння матеріалу.

Кожна робота повинна бути виконана вчасно, відповідно до кількості часу відведеної на неї.

Кожна робота оцінюється за 4 – бальною шкалою згідно відповідним критеріям.

№ п/п Дата Назва роботи Оцінка та підпис викладача
  Відмінні ознаки деревостану.  
  Ліс і тепло. Ліс і світло. Ліс і волога.  
  Ліс і вітер. Ліс і грунт. Ліс і живий нагрунтовий покрив.  
  Поновлення лісу.  
  Ріст, розвиток і будова лісу.  
  Лісозміни.  
  Лісова типологія.  
  Встановлення основних класифікаційних одиниць лісової типології.  
  Рубки догляду за лісом.  

Практична робота № 1

Назва роботи : Відмінні ознаки деревостану.

Мета : Навчитися визначати складові рослинні елементи лісу та відмінні ознаки деревостану.

Матеріали і обладнання: Індивідуальні завдання, плакати, таблиці, зошити, ручки, калькулятори.

Вимоги з техніки безпеки: Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

Завдання і хід роботи

1. Встановити формулу складу деревостану:

1.1. ______

______

1.2. ______

______

1.3. ______

______

1.4. ______

______

2. Визначити, який деревостан по формі:

2.1. ______

______

______

______

______

2.2. ______

______

______

______

______

3. Визначити класи бонітету деревостанів:

3.1. ______

______

3.2. ______

______

3.3. ______

______

4. Визначити густоту деревостану:

___________

___________

___________

5. Визначити формулу складу деревостану після рубки:

___________

___________

___________

6. Визначити, який деревостан по віку, якщо вік дерев:

6.1. _____

_____

6.2. _____

______

7. Віднесіть перераховані нижче види до відповідних компонентів лісу:

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Контрольні запитання

  1. Що таке мішаний деревостан?

____________

____________

____________

____________

2. Як визначається лісівнича повнота?

___________

___________

3. Що таке густота деревостану?

____________

____________

4. Які породи можуть бути в підліску (назвати породи)?

___________________________________________

Висновки ____________________

Оцінка____________

Практична робота № 2

Назва роботи: «ЛІС І ТЕПЛО», «ЛІС І СВІТЛО», «ЛІС І ВОЛОГА»

Мета: Зрозуміти взаємозв’язок лісу з умовами середовища, вплив на ліс тепла, світла і вологи.

Матеріали та обладнання: Плакати, таблиці, зошити, ручки,олівці, лінійки.

Вимоги з техніки безпеки : Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

Завдання та хід роботи

1.0. ЛІС І ТЕПЛО.

1.1. Назвіть групи найбільш теплолюбних порід і найбільш холодостійких.

_________________________________________

1.2. Дві ділянки лісу призначені в рубку. На одній ділянці є підріст висотою до 50 см, на другій ділянці підросту немає. Рубка запланована на вересень – січень. Грунт покрився снігом в кінці листопаду. Де раніше треба починати рубку і чому?

____________________

1.3. При заморозках часто відбувається вижимання сходів підросту, яке приводить до відриву коренів. На яких ґрунтах найбільш можливе це явище: свіжі супіски, глинисті піски, сирі важкі суглинки?

____________________

1.4. Де швидше відбувається танення снігу навесні і чому в ялиннику чи березняку з повнотою 0,9?

_________________________________________

1.5. Чому вічнозелені рослини частіше зустрічаються в тропіках. Які рослини називають справжніми вічнозеленими.

____________________

_____________________

ЛІС І СВІТЛО.

2.1. Які зовнішні ознаки можуть свідчити про світлолюбність даної породи?

______________________________________________________________

2.2. Під наметом стиглих рівномірно зімкнутих деревостанів є значна кількість 10 – річного підросту ялини. Склад материнського насадження в одному випадку 8 Ял1Бз 1Лп, а в іншому 8Бз 2Ял. Де краще збережеться підріст ялини після суцільної рубки цих насаджень?

_________________________________________

2.3. Для обсаджування доріг і вулиць запропоновано використати 15 – річний молодняк ялини природного походження. Яким вимогам повинен відповідати цей молодняк?

_________________________________________

2.4. Що таке світловий перелік, як його уникнути?

______________________________________________________________

2.5. Що таке світлові і тіньові листки? Яка різниця в їх будові і розміщенні в кроні дерева?

______________________________________________________________

ЛІС І ВОЛОГА

3.1. Яке з двох насаджень з повнотою 0,8 виявиться більш стійким в посушливий рік при подібних ґрунтових умовах, якщо їх склад в одному випадку 10Ял, в іншому 4Ял 3С 3Лп?

______________________________________________________________

3.2. Які з названих деревостанів з повнотою 0,9 будуть більш страждати від сніголамів:

10Ял; 4Ял 2С2Лп 2Бз; 10С; 6Ял 4С; 6С 4Ял?

_________________________________________

3.3. Перерахувати відмінності слідуючих груп: водоохоронні, водо регулюючі, ґрунтозахисні.

___________________

3.4. Пояснити, як і чому крони дерев можуть впливати на вологість ґрунту?

_________________________________________

3.5. Чому при наявності лісу поверхневий стік води переходить в ґрунтовий?

______________________________________________________________

Контрольні питання

1. Що таке вегетаційний період, коли він розпочинається і закінчується?

_______________________________________________________________

2. Які фактори впливають на довжину вегетаційного періоду?

_______________________________________________________________

3. Назвіть світлолюбні породи:

_________________________________________

4. Назвіть породи ксерофіти.

_________________________________________

Висновки____________________________________________________

Оцінка ________

Практична робота № 3

Назва роботи: «ЛІС І ВІТЕР», «ЛІС І ҐРУНТ», «ЛІС І ЖИВИЙ НАГРУНТОВИЙ ПОКРИВ»

Мета:Закріпити теоретичний матеріал, навчитися застосовувати одержані матеріали при вирішенні практичних питань.

Матеріали та обладнання: Папір, ручки, олівці, лінійки, плакати по даних темах.

Вимоги з техніки безпеки: Дотримуватися загальних правил з техніки безпеки в кабінеті.

Завдання та хід роботи

ЛІС І ВІТЕР

1.1. Які з основних деревостанів залишені як насіннєві дерева при суцільних рубках будуть мати більшу стійкість :

а) ті, що росли на галявинах;

__________________________________________

б)ті, що росли в зімкнутих насадженнях;

__________________________________________

1.2. На чому засноване припущення, що бурі оздоровлюють ліс і в якій мірі це твердження справедливе?     а) ті, що росли на галявинах;

______________________________________________________________

1.3 .Є два ялинових деревостани у віці 100 років з повнотою 0,6. Один з них розвивався давно при даній повноті, а в іншому вказана повнота утворилася рік тому після вирубування 30% запасу. Який з цих деревостанів буде більш вітростійким ?

______________________________________________________________

1.4. Що ви розумієте під поняттям вітростійке узлісся ? Якими якостями воно характеризується ?

____________________

ЛІС І ҐРУНТ.

2.1. Чим пояснити, що у дерев на заболочених ґрунтах зустрічається суховершинність?

____________________

2.2. При подібних ґрунтових умовах ростуть деревостани 10С, 10Ял, 10Лп з повнотою 0.8. В яких з них глибина промерзання ґрунту буде більша, в яких менша?

______________________________________________________________

2.3. На якій з двох ділянок лісу краще будуть формуватись лісорослинні умови, якщо на одній ділянці деревостан має склад 10С, а на іншій 7Ял ЗБз?

___________________

2.4. Назвати кислотостійкі і солевитривалі породи.

______________________________________________________________

2.5. Перерахуйте біологічні методи підвищення родючості ґрунту.

______________________________________________________________

ЛІС І ЖИВИЙ НАГРУНТОВИЙ ПОКРИВ

3.1. Назвіть види живого наґрунтового покриву, які вказують на:

а) сухі піщані ґрунти;

__________________________________________

б) свіжі родючі ґрунти;

__________________________________________

в) солонцюваті ґрунти ;

__________________________________________

г) свіжі піщані ґрунти.

__________________________________________

3.2.Після пожежі на згарищі швидко почав розвиватись зозулин льон. Як це відізветься на заболоченості ґрунту, збільшиться воно чи зменшиться?

____________________

3.3.Чому лише після рубки лісу в грунтовому покриві з'являються бур'яни?

____________________

3.4.Чи може живий наґрунтовий покрив сприяти природному відновленню чи перешкоджати йому? Обґрунтуйте свою відповідь.

____________________

3.5. В чому проявляється позитивний вплив живого наґрунтового покриву?

______________________________________________________________

Контрольні запитання

1. Що таке зона затишку, в чому її значення?

_____________________________________________

_____________

2. Чому породи називаються грунтопогіршуючими (назвіть породи)?

____________________________________________________________

3. В чому полягає негативне значення живого наґрунтового покриву?

____________________________________________________________

4. На які якості лісу впливає грунт?

_____________________________________________

Висновки______________________________________________________________

Оцінка_________

Практична робота № 4

Наши рекомендации