Розрахунок матеріальних ресурсів

Розрахунок потрібних матеріальних ресурсів необхідно виконати для робіт із влаштування монолітних залізобетонних фундаментів. Для цих розрахунків треба використати ті ж ресурсні елементні норми, які раніше використовувалися для розрахунку калькуляції затрат праці [9-11]. Розрахунки треба провести за формою табл. 3, використовуючи раніше розраховані об’єми відповідних робіт.

Таблиця 3

Розрахунок потрібних основних матеріалів, виробів та напівфабрикатів

    № пор   Обґрунтуван-ня за ДБН Д.2.2- Од. виміру Об’єм робіт Потрібні матеріали, вироби, напіфабрикати
арматура фіксатори дріт, 1,1 мм бетон   і т. д.  
т шт т м3  
за норм. всього за норм. всього за норм. всього за норм. всього за норм. всього
6-63-4 т 1,01 48,48 322 0,00255 0,1224    
6-65-4 м3       102 632,4  
І т.д.              

На основі наведених в табл.3 розрахунків треба скласти за формою табл. 4 потребу в цих основних матеріалах, виробах і напівфабрикатах.

Таблиця 4

Потрібні для виконання робіт матеріали, вироби та напівфабрикати

№ пор Назва Марка (клас) Од. виміру Кількість
Арматура діам. 16 мм А400 С т 48,48
І т.д.      

Вибір засобів механізації, інструменту та інвентарю

Крім ведучої машини – стрілового крана необхідно також визначити потребу в інших технічних засобах, які необхідні для виконання робіт з улаштування монолітного залізобетонного фундаменту, і надати їх в табл. 5. Необхідні технічні засоби треба визначати для бригади бетонників.

Таблиця 5

Машини, механізми, інвентар, інструмент, засоби підмощування

№ пор Найменування Тип, марка Кількість Технічні характеристики
  Кран автомобільний І т.д. КС-35719-1-02       Вантажопід. 16 т

Треба визначити всі потрібні основні та допоміжні машини та механізми, а також інструмент, інвентар, засоби підмощування, стропування, огородження небезпечних місць, індивідуального та колективного захисту працюючих, необхідні для улаштування монолітних залізобетонних фундаментів та улаштування нульового циклу в цілому. Орієнтовні потреби в технічних ресурсах на цей вид робіт наведено на с.104 в ДБН Г.1-5-96 [4], які рекомендовано для бригади бетонників. Цими рекомендаціями можна скористатися для визначення конкретних потреб у технічних ресурсах. Перерахунок треба провести пропорційно до визначеної кількості бетонників у бригаді відповідно до календарного графіка. Але, оскільки бригада бетонників буде виконувати також арматурні роботи та установку і демонтаж опалубки, необхідно скористатися наведеними на с.98-100 в ДБН Г.1-5-96 [4] рекомендованими для відповідних бригад комплектами технічних засобів. У залежності від конкретних умов виконання робіт необхідно підібрати технічні засоби, які відповідають діючим нормативним документам. Перш за все це засоби стропування вантажів, які треба підібрати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.8-10-98, засоби підмощування, драбини, огородження небезпечних місць виконання робіт, бадді та інші, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.059-89, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 21807-76 [15, 19, 21, 22].

Контроль якості

Окремо у табличній формі (табл. 6) треба розробити операційний контроль якості, де відповідно до чинних нормативних документів та правил виконання робіт необхідно подати в технологічній послідовності всі операції, які обов'язково контролюються.

Перш за все це ті роботи, на які треба складати акти на закриті роботи, їх перелік наведено в дод. 10 ДБН А.3.1-5:2009 [1] та акти приймання відповідальних конструкцій. У таблиці необхідно також дати інформацію щодо засобів та термінів контролю всіх операцій: вхідний, технологічний, приймальний, а також охарактеризувати, хто їх повинен виконувати та надати іншу інформацію, яка передбачається табл. 6.

У таблиці треба надати інформацію про такі операції, які обов'язково треба проконтролювати: правильність винесення основних розбивних осей на майданчик; точність основних розмірів котловану, його прив'язки до осей та позначки дна котловану; перевірка відповідності ґрунту проекту; правильність розбиття осей по дну котловану; правильність улаштування опалубки та армування фундаментів, перекриття чи балок; контроль за якістю укладання та ущільнення бетонної суміші; догляд за процесом твердіння бетону в конструкції; прийняття влаштованих фундаментів; контроль за процесом ущільнення ґрунту під підстилаючий шар підлоги та його улаштування; прийняття нульового циклу в цілому.

Таблиця 6 Схема операцiйного контролю якостi робiт
Операції, які підлягають контролю Контроль якості виконання операцій
виконробом майстром склад спосіб термін залучені служби
1. Правиль-ність геоде-зичних роз-бивочних робіт, закріплення основних осей будівлі2. І т.д. Перевірка основних розмірів котловану Винесення основних осей будів-лі та їх закріплення створи-ми знаками Визначення розмірів котловану відносно осей та репера Геодезичні вимірюван-ня Геодезичні вимірювання До початку розроблення котловану Після розроблення котловану, до початку установки опалубки Геодезист -

По кожній з цих операцій треба з ДБН В.1.3.-2:2010, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87 [6-8] вибрати і надати в таблицях та на схемах вимоги щодо точності – допуски (допустимі відхилення від проектних розмірів) влаштування кожного конструктиву. Крім того, надати схеми проведення геодезичних замірів щодо точності влаштування конструктивів (визначення позначки дна котловану, перенесення осей на дно котловану та інших), а також надати виконавчу схему влаштування котловану та фундаментів, взявши за основу додаток Е ДБН В.1.3.-2:2010 [7].

Безпека праці

Заходи з безпеки та охорони праці повинні опрацьовуватися паралельно з технологією виконання робіт. Остання повинна бути безпечною. Це один з основних розділів технологічної карти, тому його треба детально опрацювати, пов’язуючи з конкретними умовами виконання робіт. Треба перерахувати основні небезпечні фактори для працюючих та забезпечити їх комплексний захист від шкідливих та небезпечних факторів, які можуть виникати на будівельному майданчику в процесі реалізації запроектованої технології виконання робіт. Перш за все треба у відповідності до вимог НПАОП 0.00-8.24-05 [35] визначити роботи з підвищеною небезпекою та розробити заходи з безпечних методів їх виконання. Зокрема, це стосується таких робіт, які виконуються на будівельному майданчику відповідно до пунктів 89, 94, 101, 109 НПАОП 0.00-8.24-05 [35] в котловані глибиною більше 2 м, робіт на висоті, вантажорозвантажувальних робіт та робіт з керування тракторами і сомохідним технологічним устаткуванням (бетононасоси).

Треба відповідно до вимог ДБН А.3-2-2:2009 та інших нормативних документів [5, 14-40] опрацювати заходи щодо безпечного виконання робіт у процесі планування будівельного майданчика, експлуатації тих машин та механізмів, що використовуються в технологічному процесі, заходи щодо електробезпеки, у тому числі під час використання електрифікованого ручного інструменту (вібраторів тощо). Необхідно підібрати засоби підмощування та огороження як робочих місць, так і місць виконання робіт. Треба вирішити питання щодо забезпечення працюючих спецодягом, індивідуальними засобами безпеки, передбачити протипожежні заходи та інші. Для цього треба ретельно вивчити вимоги ДБН А.3.2-2-2009, зокрема не тільки розділу з улаштування монолітних залізобетонних конструкцій, але й першого, другого та інших розділів, які відносяться до облаштування будівельного майданчика, безпечної експлуатації машин, механізмів, інструменту, електробезпеки та інших.

Крім того, треба також ретельно вивчити ГОСТи, ДСТУ, НПАОПи на засоби підмощування, правила виконання робіт на висоті, безпечні методи влаштування монолітних залізобетонних конструкцій та інші нормативні документи з безпечного виконання робіт, які наведені в бібліографічному списку цих методичних вказівок [14-40], та використати їх вимоги для проектування безпечних методів виконання робіт. Не треба переписувати текст цих нормативних документів, а треба приймати в проекті відповідні рішення, які можуть забезпечити безпечні умови виконання робіт. Стиль викладу цього розділу повинен бути приблизно таким: "Відповідно до вимог п. 2.1 ДБН А.3.2-2-2009 треба .........". "Відповідно до вимог НПАОП ……. треба ........." Прийняті рішення з безпечного виконання робіт треба демонструвати відповідними схемами розміщення огороджень й інших засобів захисту, демонструючи безпечні умови виконання робіт. Приклад виконання деяких схем наведено в дод. 10. На схемах треба обов’язково умовними позначеннями підписувати використані технічні засоби (стропи, огородження і т.д. ) та показувати місця їх розміщення.

Наши рекомендации