Тема 10. управління розвитком і рухом персоналу

ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Кар'єра: сутність, види, етапи.

10.2. Управління кар'єрою персоналу.

10.3. Навчання персоналу.

10.4. Управління мобільністю кадрів.

10.5. Планування і підготовка кадрового резерву.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність понять «кар'єра», «трудова кар'єра», «ділова кар'єра».

2. Назвіть та охарактеризуй­те види трудової кар'єри.

3. Охарактеризуйте етапи кар'єри.

4. Назвіть мотиви кар'єри.

5. Розкрийте сутність поняття «динамічність кар'єри».

6. Висвітліть сутність і зміст управління кар'єрою пер­соналу підприємства.

7. Охарактеризуйте види та модель навчання персо­налу підприємства.

8. Розкрийте специфіку оцінки ефективності навчан­ня персоналу підприємства.

9. Розкрийте зміст управління мобільністю кадрів.

10. Розкрийте сутність і типи кадрового резерву.

11. Назвіть і охарактеризуйте етапи роботи з резер­вом управлінських кадрів.

Тести для самоперевірки

1. Індивідуальна послідов­ність змін у праці особистості, що обумовлена зміною її становища на вертикальній шкалі складності праці або соціальній драбині робочих місць, посад, називається:

а) діловою кар’єрою;

б) трудовою кар’єрою;

в) фаховою кар’єрою;

г) перспективною кар’єрою.

2. Послідовною зміною стадій розвитку працівника в межах одного підприємства характеризується кар’єра:

а) професійна;

б) внутрішньо-організаційна;

в) ділова;

г) трудова.

3. Становлення працівника як кваліфіко­ваного фахівця у своїй справі, що відбувається протя­гом усього трудового життя працівника відображає кар’єра:

а) професійна;

б) горизонтальна;

в) вертикальна;

г) доцентрова.

4. Наближення працівника до керівництва під­приємства характеризує кар’єру:

а) висхідну;

б) горизонтальну;

в) вертикальна;

г) доцентрову.

5. До чинників вибору професії не належить:

а) випадок;

б) усталені традиції;

в) рекомендації друзів;

г) цільовий вибір.

6. Динамічною кар’єрою визнається та, при якій працівник обіймав кожну посаду протягом:

а) 1-3 років;

б) 3-5 років;

в) 5-6 років;

г) 7-10 років.

7. До об’єктивної групи чинників кар’єрного просування належить:

а) тривалість кар’єри;

б) внутрішня мотивація;

в) наполегливість;

г) ставлення до роботи.

8. До суб’єктивної групи чинників кар’єрного просування належить:

а) вища точка кар’єри;

б) показник рівня позиції;

в) показник потенційної мобільності;

г) кваліфікація.

9. Першим етапом формування кар’єрного розвитку є:

а) деталізація вимог для вступу в кожен етап;

б) оцінка ділового досвіду, необхідного для переходу до вищого етапу;

в) вивчення сформованого змісту роботи на окремих етапах служ­бового просування;

г) визначення «вхідних» і «вихідних» параметрів на кожному етапі.

10. Документ, який складається на 5-10 років і містить, з одного бо­ку, зобов’язання адміністрації щодо горизонтального і вертикального переміщення працівника, а з іншого боку, зобов’язання останнього підвищувати рівень освіти, кваліфікації, професійної майстерності, називається:

а) хронометражем;

б) кар’єрограмою;

в) мобільністю;

г) динамічністю.

11. Професійне навчання персоналу підприємства не включає:

а) первинну професійну підготовку працівників;

б) підвищення кваліфікації;

в) перепідготовку;

г) консультації у спеціалістів.

12. До основних видів програм для підготовки резерву не належить програма:

а) професійна;

б) індивідуальна;

в) спеціальна;

г) загальна.

Завдання 10.1.

Поділіться своїми міркуваннями стосовно того, який чинник на даному етапі Вашого становлення вплинув на вибір Вами професії і чому.

Завдання 10.2.

Лікувально-оздоровчий комплекс «Немирів» Яворівського району щорічно приймає на роботу молодих спеціалістів однак при цьому і надалі існує потреба в управлінському персоналі вищої ланки. Вважається, що тільки моло­ді спеціалісти можуть правильно вивчити потребу в послугах курортного ха­рактеру і коректно сформувати стратегію підприємства. Але для прийняття стратегічних рішень недостатньо тільки теоретичних знань молодих спеціаліс­тів, необхідні практичні навички. З огляду на це:

1) визначте етапи підготовки керівника вищої ланки для ЛОК «Немирів»;

2) виявіть мінімальний вік керівника, який здатний приймати правильні стратегічні рішення;

3) обґрунтуйте принципи управління кар’єрою, які необхідно використовувати при під­готовці керівника вищої ланки.

Визначте систему факторів, які впливають на об’єктивність ділового оцінювання персоналу підприємства.

Завдання 10.3.

Старшого економіста Фесенко О.П. як гарного спеціалі­ста підвищили за посадою. Він став заступником начальника планово-економічного відділу. Однак через певний час стало ясно, що він не справля­ється зі своїми обов’язками і його підвищення виявилося передчасним. Таким чином, він одержав повідомлення, що його знижено за посадою (до старшого економіста). Фесенко О.П. розцінив це як особисту образу і звільнився з роботи.

Чи правильними були його дії? Як би ви поводили себе на його місці?

Наши рекомендации