Основи бібліографії, її галузі та призначення.

Бібліографія - один з найважливіших компонентів науки і соціальних комунікацій. Від рівня її стану багато в чому залежить і ефективність когнітивно-комунікаційних процесів. Це змушує суспільство постійно нарощувати обсяги бібліографічних ресурсів, удосконалювати їх якість, робити ці ресурси доступними все більшому числу користувачів, прагнути до максимального використання всіх потенційних можливостей бібліографії.
Бібліографічна діяльність здійснюється в бібліотеках усіх типів, незалежно від їх відомчої приналежності, складу читачів, обсягу фондів і профілю роботи. Можна сказати, що бібліографічна діяльність є «наскрізний функцією» бібліотеки, оскільки і за наявності бібліографічного підрозділи вона здійснюється на всіх основних ділянках її роботи. Посилення в останні роки цієї «наскрізної функції» пов'язано з впровадженням в бібліографічні підрозділи комп'ютерної технології. Це відкрило дистанційний доступ як до вітчизняних, так і до світових інформаційних ресурсів. Саме бібліографічні процеси зближують бібліотечну і науково-інформаційну діяльність по задоволенню динамічно розвиваються інформаційних потреб як науковців і фахівців, так і інших груп населення.
Вимоги до бібліографічної діяльності в усіх типах бібліотек, особливо у великих наукових, постійно зростають, насамперед у зв'язку з кількісними та якісними змінами, що відбуваються в системі документальних комунікацій.
Довідково-бібліографічне обслуговування здійснюють всі структурні підрозділи, що обслуговують читачів, задовольняючи читацькі запити за допомогою свого фонду та довідково-бібліографічного апарату. При прийомі запиту фіксується його зміст, читацьке та цільове призначення, необхідна повнота джерел, типи, види і хронологічні рамки запитуваних видань. Відповіддю на бібліографічний запит є бібліографічна довідка, що містить бібліографічну інформацію і виконана за допомогою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
Необхідність всілякої інтенсифікації, підвищення якості та ефективності бібліографічної роботи бібліотеки вимагає вдосконалення її організації. Від правильної постановки бібліографічної діяльності в чималому ступені залежить ефективність і якість роботи бібліотеки в цілому і її внесок в процеси інформатизації суспільства.
Актуальність вибору теми курсової роботи визначається всіма вищевикладеними фактами, які дозволяють стверджувати про важливість і доцільність вивчення даного питання.
Мета даної курсової роботи представляється можливим визначити як вивчення бібліографічної діяльності в аспекті розгляду її як системи.
Завдання курсової роботи співвідносяться і обумовлюються метою:
1. Проаналізувати ознаки бібліографії як об'єкта систематизації;
2. Виділити основні принципи функціонування бібліографічної діяльності;
3. Вивчити основні напрями структурування бібліографічної діяльності;
3. Розглянути особливості організації бібліографічної служби в найбільш поширених типах бібліотек.
Об'єктом розгляду в даній курсовій роботі служить бібліографічна діяльність бібліотеки.
Предметом розгляду, у свою чергу, можна назвати ознаки та особливості бібліографії з точки зору системи.

3. Бібліотечний каталог, класифікація книг.

Бібліоте́чний катало́г — сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи, що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру. Бібліотечний каталог функціонує у картковій або машиночитній формі (електронний каталог), на мікроносіях, а також у формі книжкового видання.

Каталоги складаються з карток, що містять відомості про книги, журнали й інші друковані матеріали. Залежно від способу групування карток каталоги бувають: абетковий, систематичний, предметний. У раціонально організованій системі кожний з каталогів розкриває фонд у певному аспекті. Каталоги не дублюють один одного, а доповнюють. Всі каталоги становлять єдине ціле. Створенню каталогів передує бібліографічний опис джерела.

Типи каталогів

Абетковий каталог

Бібліотечний каталог, у якому картки розташовуються за абеткою прізвищ авторів або назв книг та інших документів. Абетковий каталог дозволяє користувачеві дізнатися чи є у бібліотеці книга, якщо відомі автор або її назва, які твори певного автора наявні у бібліотеці, уточнити рік видання книги, її об'єм, видавництво, одержати відомості про мову тощо. Для швидкого знаходження книг в абетковому каталозі використовують основні правила пошуку: якщо книга має одного автора, то її треба шукати по прізвищу автора; картку на книгу двох або трьох авторів за прізвищем першого автора; книги чотирьох і більше авторів потрібно шукати по назві книги. У такий спосіб знаходять книги, що не мають автора; книги за редакцією потрібно шукати за абеткою назви книги; законодавчі, офіційно-документальні матеріали, а також видання установ та організацій варто шукати в абетковому порядку за найменуванням організації, що видала їх.

Генеральний службовий абетковий каталог

Каталог, в якому бібліографічні записи, розташовані в абетковому порядку, відображають як основні фонди, так і фонди всіх підрозділів і філій бібліотеки з максимальною повнотою, призначений для працівників бібліотеки. Основна картка цього каталогу містить відомості про всі документи, що представляє цей документ в системі каталогів бібліотеки, про місцезнаходження всіх примірників документа у бібліотечному фонді.

Наши рекомендации