Розділ 1 Аналітичний метод

Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №117

секція: математика

Функціональні рівняння

Та методи їх розв’язання

Науково-дослідницька робота

учениці 11 класу

Криворізької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №42

Воронова Юлія Валентинівна

Науковий керівник

Попова Віолета Олександрівна

вчитель математики

«спеціаліст вищої категорії»,

Кривий Ріг - 2016

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1 Аналітичний метод. 5

Розділ 2 Метод підстановок. 8

Розділ 3 Ітераційний метод. 11

Розділ 4 Метод диференціювання. 18

Розділ 5 Метод зверненян до рівняння в скінченних різницях. 20

Висновки. 22

Список використаних джерел. 23

Вступ

Нині немає жодної

галузі людського знання,

куди не входили б поняття

про функцію, їх графічне

зображення та взаємозв’язок.

К. Ф. Лебединцев

Питання про розв’язування функціональних рівнянь – одне з найстаріших у математиці. Приклади таких рівнянь зустрічаються у працях Л. Ейлера, Н. Абеля, К. Гауса, О. Коші, М. Лобачевского, Г. Монжа та інших видатних математиків.

Необхідність вивчення на практиці залежностей між змінними різної природи привели до поняття функції в математиці, а залежність між функціями різних аргументів до функціонального рівняння. Під функціональним рівнянням розуміють рівняння, в яких шукані функції зв’язані з відомими функціями (однієї чи кількох змінних), а допомогою операції утворення складеної функції. Одними з найпростіших функціональних рівнянь є рівняння Коші:

1. Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х+ у)= Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru ;

2. Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru ;

3. Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru ;

4. Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru .

Розв’язати дане рівняння означає встановити, чи має воно розв’язки, і знайти їх, якщо вони існують. Процес відшукання розв’язків визначається самим рівнянням, а також умовами, що виражають ті чи інші властивості, які повинна мати шукана функція (неперервність, монотонність, обмеженість, диференційованність тощо). Так, наприклад, неперервними розв’язками наведених вище рівнянь Коші відповідно є функції Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru ,

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru .

Властивість періодичності означується за допомогою рівняння Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Так, наприклад, розв’язком першого рівняння Коші можна вважати функцію у=rx, де r – число, х – змінна. Саме рівняння це, так звана розподільна властивість. Розв’язком другого рівняння Коші буде функція у=ах, де а – число, х – змінна, х>0 (рівняння виражає властивість: добуток степенів з однаковими основами). Розв’язком третього рівняння Коші - Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru де х – змінна, n – число(піднесення до степеня різних основ).

4.- Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru х>0, a>0, a Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru 1.

Крім того, в шкільному курсі математики зустрічається функціональне рівняння, розв’язками яких є тригонометричні функції. В цих рівняннях функції пов’язані між собою, так званою, властивістю періодичності Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru .

Розділ 1 Аналітичний метод

Цей метод полягає в тому, що розв'язок функціонального рівняння відшукується поступово для натуральних, цілих, раціо­нальних і дійсних значень аргументу. Він вимагає, як правило, використання умови неперервності функції.

Приклад 1.1. Знайти всі неперервні функції Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru такі, що для будь-яких х, у виконується рівність

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х+у)= Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)+ Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (у). (1.1)

Розв'язання. Поклавши в (1.1) х=у=0, одержимо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Звідси випливає, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Підставивши у=-х в (1.1), матимемо

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Таким чином, Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х) — непарна функція.

Нехай у=х, у=2х, у=3х, ... , у=пх, де п — натуральне число. Підставивши ці значення в (1.1), знаходимо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (за індукцією). Отже, для будь-якого натурального п

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.2)

Звідси випливає, що

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.3)

Надавши в рівності (1.2) змінній значення Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , дістанемо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru для довільних т, п Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Врахувавши (1.3), матимемо

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Нехай х — довільне невід'ємне дійсне число. Тоді існує по­слідовність Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru додатних раціональних чисел, яка збігається до х при Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Оскільки функція Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru неперервна в точці х, то Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru .

Таким чином,

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.5)

для всіх невід'ємних дійсних х.

Якщо х<0, то (-х)>0. Використавши, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru — непарна функція, дістаємо.

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Отже, розв'язком рівняння (1.1) є функція виду (1.5), визначена для всіх дійсних х.

Приклад 1.2. Розв'язати в класі неперервних функцій рівняння Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.6)

Розв'язання. З (1.6) випливає, що

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru при будь-якому Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru .

А це означає, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru набуває лише невід'ємних значень.

Припустимо, існує х0 таке, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Тоді для довільного х маємо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Отже, або Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)=0, або Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)>0 для всіх значень змінної х.

Нехай Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)>0. Тоді функція Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru визначена для всіх х і неперервна. Скориставшись (1.6), одержимо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru або

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Використавши результат прикладу 1.1, робимо висновок, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Звідки Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , де Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru >0.

Приклад 1.3.Знайти функції Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , визначені на множині додат­них чисел, які задовольняють умовам:

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru(1.7)

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.8)

Розв 'язання. Основною складністю цього прикладу, в порів­нянні з попередніми, є відсутність інформації про неперервність функції Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , що не дає можливості використати граничний перехід при знаходженні значень функції в ірраціональних точках.

Підставимо у рівнянні (1.8) у=1.Тоді Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Отже, або Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)=0, або Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1)=1. Функція Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (х)=0 є розв'язком системи рівнянь (1.7), (1.8).

Нехай Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1)=1. Поклавши в (1.8) х=у = Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , одержимо Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Тобто для всіх додатних х виконується умова

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (1.9)

З рівняння (1.7) маємо, що для всіх додатних раціональних х Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , де Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru (див. приклад 1.1). Оскільки Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru , то для всіх додатних раціональних х виконується умова Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Покажемо, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru і для всіх дійсних х>0. Припустимо, що існує х0>О таке, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Нехай Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru < Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru . Виберемо раціональне Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru так, щоб Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru <r<x0 . Тоді з (1.7) одержимо, що

Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru

Оскільки з умови (1.9) випливає, що Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru то Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru А це суперечить вибору r. Провівши аналогічні міркування, одержимо також суперечність для випадку Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru >x0 . Отже, функції Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru і Розділ 1 Аналітичний метод - student2.ru — шукані розв'язки.

Наши рекомендации