Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері.

№1

Матрица деп, m- жол және n- бағаннан тұратын сандар немесе әріптерден құрылған тік бұрышты кестені айтады.

Матрица латынның үлкен әріптерімен белгіленеді A,B,C,… және былай жазылады:

А матрицасын Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru өлшемді матрица дейді және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп жазады. Бір жолдан тұратын матрицаны жол-матрица дейді. Бір бағаннан тұратын матрицаны баған-матрица дейді. Егер матрицаның жолдарының саны бағандарының санына тең болса, ондай матрицаны квадрат матрицадейді. Оның өлшемі Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болады.

Егер квадрат матрицаның бас диагональдан тыс элементтері нөлге тең болса, онда ондай матрицаны диагональ матрица дейді.

Егер диагональ матрицаның бас диагоналі бір сандарынан тұрса, онда ондай матрицаны бірлік матрица дейді және оны Е деп белгілейді.

Егер квадрат матрицаның бас диагоналінің бір жағына орналасқан элементтері түгелдей нөлге тең болса, онда оны үшбұрышты матрица дейді.

Егер матрицаның барлық элементтері нөлге тең болса, онда ондай матрицаны

нөлдік матрица дейді.

А матрицасының жолдарын сәйкес бағандар етіп алмастырғаннан пайда болған матрицаны транспонирленген матрица деп атайды және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Транспонирлеу амалының қасиеттері: Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

№2

Матрицаларға амалдар қолдану.Қосу амалы амалы өлшемдері бірдей матрицалар үшін ғана енгізіледі. Екі Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru және Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицаларының қосындысы деп, элементтері

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болатын Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицасын айтады және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді.. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицасын Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru санына көбейту деп әрбір элементі Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болатын Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицасын айтады.

Матрицаларды қосу және матрицаны санға көбейту амалдарының қасиеттері:

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

мұндағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицалар, Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru және Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru - сандар.

Матрицаларды көбейту амалының қасиеттері:

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

№3

Анықтауыштар.Анықтауыш сатылы түрде анықталады.

1) Кезкелген сан бірінші ретті анықтауыш.

2) Өлшемділігі 2-ге тең квадрат матрица Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru үшін Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru саны (мұндағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru - нақты сандар) А матрицасының анықтауышы немесе 2-ші ретті анықтауыш деп аталады және ол , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгіленеді.

А матрицасының анықтауышы немесе 3-ші ретті анықтауышы деп, төменгі формуламен есептелінетін санды айтады:

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru .

№4

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru квадрат матрицасының Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru элементінің миноры деп, осы элемент орналасқан жол мен бағанды сызып тастағаннан шығатын 3-ші ретті анықтауышты айтады және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Ал Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru саны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru элементінің алгебралық толықтауышы деп аталады.

№5

А матрицасының рангі деп осы матрицаның нөлге тең емес минорларының ең үлкен ретін айтады және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru немесе Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болады, мұндағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru - m және n сандарының кішісі. Матрицаны элементар түрлендіру деп:

1. матрицаның екі жолын (бағанын) ауыстыру;

2. матрицаның жолын (бағанын) нөлге тең емес санға көбейту;

3. бір жол (баған) элементтеріне басқа жолдың (бағанның) сәйкес қандай да бір санға көбейтілген элементтерін қосу амалдарын айтады.

Элементар түрлендіру арқылы алынған матрицаны бастапқы матрицаға эквивалентті матрица дейді және орталарына ~ белгісі қойылады. Матрицаның рангін табу үшін элементар түрлендіруді пайдаланып, матрицаны сатылы түрге келтіреміз.

Теорема. Матрицаны элементар түрлендіргеннен оның рангі өзгермейді.

Кері матрица.Егер Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru шарты орындалса, онда Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицасын Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru матрицасына кері матрица дейді және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru түрінде белгілейді. Мұндағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru , Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ruматрицалары бірдей өлшемді квадрат матрицалар.

№6

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі.n белгісізі бар m теңдеулер жүйесі былай жазылады:

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

мұндағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru жүйенің коэффициенттері, ал Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru - бос мүшелер деп аталады.

Егер теңдеулер жүйесінің кемінде бір шешімі бар болса, онда жүйе үйлесімді деп аталады, ал жүйенің бір де шешімі болмаса, онда жүйе үйлесімсіздеп аталады.

Егер А матрицасын бос мүшелерден тұратын бағанмен толықтырса, онда пайда болған матрицаны кеңейтілген матрица дейді және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді.

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері.

1. Крамер ережесі. Егер Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru жүйесі үшін Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болса, онда жүйенің жалғыз шешімі былайша табылады:

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

мұнда Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru - Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru анықтауышындағы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru белгісіздерінің коэффициеттерін бос мүшелермен алмастырғаннан пайда болған анықтауыш. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru Крамер формуласы деп аталады.

Матрицалық әдіс.n белгісізі бар n теңдеулер жүйесі, яғни Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru жүйе берілсін. Жүйені матрицалық түрде былай жазамыз Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru

Теорема.Егер Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru болса, онда Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru жүйесінің Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru теңдігімен анықталатын жалғыз шешімі бар.

3. Гаусс әдісі.n белгісізі бар m теңдеулер жүйесі, яғни Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru берілсін. Жүйені Гаусс әдісімен шешу екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде (тік жүріс) жүйе трапеция тәріздес түрге келтіріледі.

№7

Вектор деп бағытталған кесіндіні айтады, яғни кесіндінің белгілі бір ұзындығы және бағыты болады. Егер А – вектордың басы, ал В –вектордың ұшы болса, онда вектор Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru немесе Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru символымен белгіленеді. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторы Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторына қарама-қарсы вектор деп атайды . ). Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторына қарама-қарсы векторды Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторының ұзындығынемесе модулідеп Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru кесіндісінің ұзындығын айтады және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru немесе Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Ұзындығы нөлге тең векторды нөлдік вектор деп атайды және ол Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгіленеді. Нөлдік вектордың бағыты болмайды.

Ұзындығы бірге тең векторды бірлік вектор деп атайды және оны Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгілейді. Егер бірлік вектордың бағыты Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторының бағытымен сәйкес келсе, онда ол Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru векторының орты деп аталады және Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгіленеді.

Параллель түзулерде немесе бір түзудің бойында жататын векторлар коллинеар векторлар деп аталады және Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru || Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. - student2.ru деп белгіленеді. Коллинеар векторлар бағыттас болуы да, қарама-қарсы бағытта да болуы мүмкін.

Егер кеңістіктегі үш вектор бір жазықтықта немесе параллель жазықтықтарда жатса, онда олар компланар векторлар деп аталады.

№8

Наши рекомендации