Інтерполяційний поліном Лагранжа

ІнтерполЯЦІЯ ФУНКЦІЙ

Постановка задачі

Нехай відомо, що функція y=f(x) існує на інтервалі [a,b]і уn точках цього інтервалу Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru вона приймає значення Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru .Треба визначити значення функції при аргументі xÎ[a,b],при чому Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru i= 1,2 ...,n .

Така задача виникає, наприклад, коли залежність y(x) визначається експериментально при обмеженій кількості вимірювань - n. Додаткові вимірювання з якоїсь причини (дорого, обмежена кількість дослідних зразків тощо) зробити неможливо, але треба оцінити значення y при значеннях x, таких що не використовувались при вимірюваннях. Очевидно такі умови не дозволяють точно визначити y(x) при Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru . Можна отримати тільки наближену оцінку, виходячи з певного припущення про характер функціональної залежності між y та x . Аналогічна задача виникає при використанні таблиць функцій. Наприклад, треба знайти ln4.63, а у таблиці є тільки ln4.6 і ln4.7. В усіх цих випадках виникає задача інтерполяції - наближеного відновлення функціональної залежності в інтервалах між вузлами xi.

Для розв’язання цієї задачі використовується інтерполяційна функція Y(x), така що

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.1)

Значення функції y(x) знаходяться наближено y(x)» Y(x). На вибір інтерполяційної функції Y(x) впливає характер залежності y(x), але у загальному випадку частіше використовуються степеневі поліноми

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.2)

Таким чином, для розв’язання задачі інтерполяції треба знайти поліном (2.2), що задоволить умови (2.1).

Метод невизначених коефіцієнтів

Поліном степеня m визначається своїми m+1 коефіцієнтами. Приймемо його у вигляді Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru і підставимо у (2.1). Отримаємо систему n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru i=0,1,...n-1.

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru

Визначник цієї системи є визначником Вандермонда і, якщо усі x2 різні, то він не дорівнює 0. У цьому випадку система має єдиний розв’язок, який і визначає поліном, що потрібен. Цей підхід доцільний тільки для того, щоб довести існування і єдиність інтерполяційного поліному, а для його побудови існують явні методи, які будуть розглянуті нижче.

Інтерполяційний поліном Лагранжа

Інтерполяційна формула Лагранжа дозволяє побудувати поліном степеня n-1, що задовольняє умови (2.1), і має наступний вигляд:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru , (2.3)

де Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru - поліном степеня n-1 такий, що:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru , (2.4)

Вираз (2.4) означає, що поліном Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru має корені Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru при i¹j, і це дає змогу записати його у явному вигляді:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.5)

У цьому виразі коефіцієнт k обирається таким, щоб Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru .

Підставляючи (2.5) у (2.3), отримуємо формулу Лагранжа у зручному для програмування вигляді:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru . (2.6)

Існують інші форми запису інтерполяційного поліному, які можуть бути більш зручними у конкретних випадках ніж формула Лагранжа. Так інтерполяційна формула Ньютона з розділеними різницями подає інтерполяційний поліном як узагальнення відрізку ряду Тейлора.

Розділені різниці

Поняття розділеної різниці можна розглядати як узагальнення поняття похідної.

Для функції Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru розділена різниця нульового порядку Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru співпадає з її значенням.

1го порядку – визначається формулою Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru

2го порядку - Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.7)

kго порядку - Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru

Інтерполяційний поліном НЬЮТОНА

Різниця між деякою функцією Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru та її інтерполяційним поліномом у формі Лагранжа може бути подана у наступному вигляді.

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.8)

де Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru

Використовуючи це, різницю між інтерполяційними поліномами, побудованими відповідно по m та m-1 вузлах можна подати таким чином:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru .

Звідси поліном, що будується по довільній кількості вузлів n може бути записаний у наступній формі

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru , (2.9)

яка зветься інтерполяційною формулою Ньютона з розділеними різницями. Ця формула дозволяє зручно включати додаткові вузли інтерполяції, дописуючи відповідні додаткові члени.

Схема Ейткена

Ця схема дозволяє спростити обчислення значень інтерполяційного поліному.

Нехай Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru - інтерполяційний поліном з вузлами інтерполяції Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru Можна перевірити справедливість наступного виразу:

Інтерполяційний поліном Лагранжа - student2.ru (2.10)

Ця формула використовується для послідовного обчислення значень поліномів за наступною схемою:

L(1)(x) L(2) (x) L(3)(x).....................L(n)(x)

L(1,2)(x) L(2,3) (x) ..................

L(1,2,3) (x) .....................

....................

L(1,2,3,...n) (x)

Наши рекомендации