Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары

Дифференциялдық теңдеуді шешу қандай да бір заңдылық бойынша өзгеретін кіріс шаманы кіріс шаманы кіріске беру кезінде шығыс шаманың уақыт бойынша өзгерісін бейнелейді. әртүрлі заңдылықтарда кіріс шаманың әртүрлі түрде өзгерісі уақыт бойынша өзгереді және шығыс шама (2–14) дифференциялдық теңдеуден өтпелі функцияны тауып аламыз. Егер бұл теңдеуде кіріс шама ретінде сатылы әсерді қабылдап алсақ

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2-16)

онда (2-14) теңдеуц келесі түрде болады

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru .

Ол теңдеудің шешімі

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

Егер кіріс шама ретінде бірлік секіріс түріндегі әсерді қабылдасақ, яғни Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болса, онда өтпелі функцияның теңдеуін аламыз

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.17)

ол кіріс шаманың нөльдін бірге дейін сатылы өзгеруі кезіндегі жүйенің (немесе үзбенің) өтпелі процесін бейнелейді. 2.6. суретте (2.17) өрнек бойынша құрылған өтпелі функцияның графигі келтірілген

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

2.6. Сурет. Өтпелі функцияның графигі

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.18)

бұл өрнек бірлік импульсті ( Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –функцияны) берген кездегі жүйенің өтпелі процесін бейнелейді.

(2.8) және (2.14) теңдеулері шығыс шаманың бейнесінің кірістен тәуелділігін бейнелейді. (2.4) теңдеуңн түрлендіріп келесі түрде жазамыз:

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.19)

(2.19) өрнегі беріліс функциясы деп аталады. Сондан динамикалық жүйенің W(p) беріліс функциясы шығыс шамасының Лаплас бойынша бейнеленуінің кіріс шамасының Лаплас бойынша бейнеленуіне нөльдік бастапқы шарттардағы қатынасын айтамыз. өрнегінен мынаны аламыз.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.20)

біздің мысалымызда қарастырылып жатқан схеманы 2.7.суретте келтірілген W(p)–мен беруге болады. Мұндағы кіріс және шығыс шамалар – сәйкес белгілеулерімен тік жолмен берілген, ал схема беріліс функциясы жазылған тікбұрышпен бейнеленген. Нөльдік бастапқы шарттардағы схема Лаплас бойынша бейнелеу аймағында шығыс шаманы алу үшін кіріс шаманы беріліс функцияға көбейту операторы ретінде қарастырылуы мүмкін.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

2.7. Сурет. Мысалға блок–схема

Лаплас бойынша (2.17) беріліс функциясы өрнегін түрлендіріп, аламыз.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.21)

немесе (2.20) өрнегін ескере отырып

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2.22)

Осылай, беріліс функциясы өзінше Лаплас бойынша түрлендірілген беріліс функцияны береді (уақыт бойынша алынған туынды ауданына алымға теңәсердің бейнелену ауданына p көбейту) өтпелі функциясы мен беріліс функциясы жүйенің уақыт бойынша ауданына және Лаплас бойынша бейнелену сәйкес динамикалық қасиеттерін бейнелейді.

Жоғарыда келтірілген барлық пікірлер кез–келген сызықтың автоматты реттеу жүйесі немесе оның жеке элементтері үшін әділітті.

Кіріс сигналының кез–келген Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru тіркелген жиілігінің мәніндегі Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru өзінше Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ампилтудасы және Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru аргументті векторды береді. Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –нің 0–ден ∞–ке дейін өзгеруінен көптеген әртүрлі векторлар аламыз. Осы векторлардың ұштары арқылы өткен басып амплитудалы–фазалы сипаттамасы (а.ф.х) деп аталады, ал (2–25) өркен беріліс функцияның жиілігі деп аталады.

Осылай, амплитудалы – фазалы сипаттама деп радиус – векторлардың ұштарын қосатын сызықты айтамыз, оның ұзындығы кіріс пен шығыс сигналдардың амплитудасының қатынасына тең, ал нақты өсьтің оң бағытынан туған бұрыш 0–ден ∞–ке дейін өзгеретін жиілік үшін кіріс пен шығыс сигналдар фазаларының айырымына тең. (2-19) бен (2-25) өрнектерін салыстыра отырып, амплитудалы-фазалы сипаттаманың теңдеуін Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ді Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ға алмастырған беріліс функцицядан алыну мүмкін. Бұл жалпы ереже болып табылады және олар әрқашан пайдаланады.

Динамикалық жүйенің өтпелі функциясы мен амплитуда-фазалы сипаттамасы арасында тығыз байланысы бар, өйткені олар бірдей деференциялды теңдеулерден салынады. Бірінші жағдайда жүйенің кірісіне бірлік секіріс түріндагі әсер беріледі, ал екінші жағдайда-синусоидалық әсер. Бұл байланыс жүйесінің амплитудалы-фазалы сипаттамасы бойынша теңдейді шешпей-ақ оның өтпелі процесін құруға мүмкіндік береді. Ол үшін әдетте амплитуда-фазалы сипаттаманың заттай бөлігі қолданылады.

Өтпелі функцияның графигі бойынша өтпелі функцияның барлық ординаттарын кіріс шамаға көбейте отырып сотылы әсер кездегі өтпелі процес графигін алуға болады.

Ереже бойынша, жүйенің амплитуда – фазалы сипаттамасының W (j Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ) теңдеуі Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru дәрежедегі пошнама болып табылатын түбірді алымымен бөлігін береді. Егер алымындағы пошнои дәрежесі бөліміндегі пошнои дәрежесінен жоңары болса, онда Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болғанда

W (j Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ) Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болады. Егер алымындағы пошнои дәрежесі бөлімінің пошнои дәрежесіне тең болса, онда Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болғанда.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

мүндағы Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 0 мен b0 - сәйкесінше алымы мен бөліміндегі жоғары дәрежелердегі коэффициенттер.

Құрастырылған жағдайда Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болғанда

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

Амплитудалы – фазалы сипаттама айғақты өсіне қатысты симметриялы . Егер + Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru мәнінің орнына - Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –ді қойсақ, онда айғақты өсьтегі бірінші қисықтың айналу бейнесін аламыз.

Кейбір жағдайларда кері амплитуда – фазалы сипаттама қолданылады.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ;

Қарастырылып жатқан мысал үшін

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

2.8. сурет б–да Т1=1 сек, T2=2 сек мәні үшін кері амплитуда – фазалы сипаттама келтірілген. Бұл да жартылай шеңбер, біраө оның радиусы қарапайым а.ф.с.–ға қарағанда үлкен және оң жалған (жорамал) бөлікті.

(2.26) өрнектен айғақты бөлігін жазып аламыз

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ;

және жорамал бөлігі

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

Бұл екі өрнектер Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиілігіне тәуелді және айғақты және жорамал жиіліктің сипаттамаларының теңдеуіне сәйкес болып табылады.

(2.29) өрнегін логарифмдейміз

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ; (2.34)

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru A( Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru )және Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru өрнектері бойынша жиіліктік логарифмдік маштабында құрылған қисықтар сәйкесінше логарифмді амплитудалы және логарифмді фазалық жиіліктік сипаттамалар деп аталады (сурет. 2–10). Кейде Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиілікті қандай да бір тұрақты мәнге бөледі, сонда абцисса өсі бойынша жиіліктің қатысы өлшемсіз мәндері логарифмдік масштабта кейінге қалдырылады. Логарифмдік шкаланың негізгі бірліктері октава және декада болып табылады.

Октава деп Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиілігі мен оның екі еселенген 2 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru мәні арасында бекітілген жиіліктер аралығын айтамыз. Октаваны бейнелеуші кесінді шкаланың кез – келген аймағында бірдей ұзындыққа ие және Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –ге тең.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

2.10. Сурет. Логарифмдік жиіліктік сипаттамалар

Декада деп Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиілігінің еркін мәні мен оның жаңарлаған және он есе үлкейген 10 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –ға тең.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru (2-35)

Логарифмдік амплитудалы жиіліктік сипаттаманы құру кезінде өсь бойынша Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru емес, ал оған пропорционалды 20 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru шамасы кейінге қалдырылады, ол шама децибельде өлшенеді. Егер L децибельде берілген қандай да В санының мәні болса, онда Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru болады.

Логарифмдік фазалы жиіліктік сипаттаманы құру кезінде ордината өсі бойынша кіріс пен шығыс сигналдары арасындағы фазалардың жылжу бұрышы градуспен қалдырылады. Қарапайым мысал үшін логарифмдік жиіліктік сипаттаманы құрамыз. Амплитуда логарифмдік жиілікті сипаттамасының теңдеуін (2.32) өрнегін логарифдей отырып аламыз.

Т1=1 сек және Т2=2 сек болғанда Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиіліктің әртүрлі мәндерін (2.35) қоя отырып, L( Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ) амплитудасының децибильдегі сәйкес мәндерін анықтаймыз (2.1 кесте) және есептеулер нәтижелері бойынша нүктелер бойынша амплитудалы жиіліктік сипаттаманы құрамыз (2.10 суреттегі 1–қисық). Көп санды қисықтардың оларды логарифмдік масштабта тұрғызу кезіндегі қисықтығы азаяды. Бұл жағдайда көбінесе амплитудалы логарифмдік сипаттамаларды сынған түзетулермен аппроксимациялау үшін қолданылады, ол жіктелуді едәуір қысқарту мүмкін болмай шығады, өйткені үлкен қателіктер тудырады.

Логарифмді фазалы жиіліктік сипаттаманың нүктелерінің координаттарын (21.10, суретте 2–қисық). Т1=1сек, және T2=2сек болғанда (2.33) өрнектің көмегімен есептейміз. Есептеу нәтижелері 2.2– кестеге орналастырылған.

Логарифмдік қисықтардың нүктелері бойынша есептеу аса күрделі жұмыс, бірақ сипаттаманы комплекстік жазықтықта құруға қарағанда жеңіл. Егер жорамал сыну қисығын құрсақ, есептеу жұмысы лезде қысқартылады.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru дәрежедегі Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru кіші жиіліктегі (2–35) өрнегін с Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru – мен салыстырғанда қарастыруға көңіл бөлмеуге болады. Бұл кезде (2–35) өрнегі мына түрге келеді.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ,

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru яғни сипаттама абсцисса өсімен сәйкес келеді.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиілігінің үлкен мәндері кезінде, жоғары дәрежедегі Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –дан бөлек барлық бөлшектерді елемеуге болады. Осыдан

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru Осылай, Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru мәндердегі лоарифмді амплитудалы жиіліктік сипаттама абсцисса өсімен сәйкес келетін түзукесіндісімен, Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru мәндерінде абсцисса өсіне параллель және 6 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –ға қалып қоятын түзумен бейнеленеді. Дәл нүктеге жақын (дәл нүктеден кем дегенде 3 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru –ға ерекшеленеді) жақындатылған сипаттаманы аламыз (2–10 суреттегі 3 сынық). Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru және Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru жиіліктері жанасушы сипаттаманы көп жағдайларда толығымен құру қажет емес, тек қандай да бір нүктедегі кіріс және шығыс сигналдары арасындағы фазалардың ығысуын анықтау қажеттілігі туады, ол күрделі қиыншылық тудырмайды. Сонымен қатар белгілі амплитудалы логарифмдік сипаттама кезіндегі нүктедегі фазалардың ығысуын анықтаудың жорамал әдістері өңделген. Дегенмен олардың тек массалы бір типті есептеулер кезінде ғана мәндері болады. Эпизодтың есептеулер кезінде жорамал әдістер мен оларды пайдалану ауданын оқып білу бірнеше нүктелерді дәл есептеуге қарағанда үлкен уақытты алады.

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 2-1 кесте

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0 20,0
Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 0,21 0,83 2,79 5,21 7,63 10,00 19,29 30,43 42,23 46,08 58,08
-20lg(4 Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 2+1) -0,34 -1,29 -4,30 -7,75 -11,03 -13,98 -24,61 -36,26 -48,20 -52,06 -64,08
L( Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru ), Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru б -0,13 -0,46 -1,51 -2,54 -3,39 -3,98 -5,31 -5,83 -5,97 -5,98 -6,00

Кесте

Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0   20,0
Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 0,1 0,185 0,300 0,347 0,351 0,33 0,222 0,121 0,062 0,050  
Дифференциалды теңдеулер, өтпелі және беріліс функциялары, жиіліктік сипаттамалары - student2.ru 50 40/ 100 40/ 170 30/ 200 20/ 200 30/ 190 20/ 120 50/ 70 00/ 30 30/ 20 50/

Негізгі әдебиет: 1[5-28; 42-54]; 2 [15-33; 73-92].

Қосымша әдебиет: 1 [8-70]; 2 [3-30].

Бақылау сұрақтары:

  1. Басқару, автоматты басұару дегеніміз не?
  2. АБЖ дегеніміз не?
  3. АБЖ қандай функциялапр қойылады?
  4. Типтік әсерлерді не үшін қолданады және олардың түрлері?
  5. Кіріс және шығыс шамалары дегеніміз не?
  6. Кері байланыс түрлері.
  7. Статикалық және астатикалық реттеу деп нені айтамыз?
  8. АБЖ қандай талаптар қйылады:
  9. АРЖ талдау оны синтездеуден қалай ерекшеленеді:
  10. Типтік динамикалық буындардың қандай түрлері бар:

№ 2 дәрістің конспектісі

Дәрістің тақырыбы: 1.2. АРЖ–ң типтік буындары, олардың беріліс функциялары мен жиіліктік сипаттамалары. (Жүйе элементтерін типтік динамикалық буындарға жіктеу әдісі. Типтік буындардың – инерциясыз, Ι ретті инерциялы, ΙΙ ретті инерциялы және тербелістік, интегралдаушы, дифференциялдаушы мен кешігу буындарының жиілік сипаттамасының беріліс функциясы мен аналитикалық өрнектерін анықтау).

Автоматты реттеу жүйелері олардың элементтерінің жеке құраушыларының әртүрлі тәсілдермен мүшеленуі мүмкін.

Тәсілдердің бірі жүйе жеке элементтерге олардың қойылымы бойынша, функционалды белгілері бойынша мүшеленеді, мысалы. Реттеу объектісі, басқарушы элемент, орындаушы механизм және т.б. бөлектенеді.

Жүйені конструктивті рәміздеуі бойынша элементтерге мүшелеуге болады (мысал, генератор, электромашиналы күшейткіш, потенциометр).

Дегенмен автоматты реттеу жүйесінің төзімділігі мен сапасын зерттеу кезінде элементтерді олардың динамикалық қасиеттері бойынша бөлу маңызды. Жүйе элементтерін осы көз қараста қарастыру, әртүрлі әрекет принциптері мен әртүрлі конструктивті бейнеленетін әртүрлі элементтер бірдейдифференциялды теңдеулермен жазылады және динамикалық қасиеттері де бірдей, өздерін өтпелі процестерде бәрдей алып жүретінін көрсетеді.

Өзіңіз динамикалық қасиеті жағынан қарастырылатын элемент буын деп аталады. Шоғырланған параметрлері кез­-келген сызықтық жүйе осындай қарапайым жай элементтерге бөлінуі мүмкін. Буынның өтпелі процестері қарапайым дифференциялды теңдеулермен бейнеленеді, олардың әрқайсысының реті екіден жоғары емес. Автоматты реттеу жүйесінің барлық нақты элементтері бөліне алатын үзбелер типінің саны онша үлкен емес. Келесі буындарды ажыратады: күшейткіш, апериодты, тербелістік, интегралдаушы, дифференциялдаушы, кешігу.

Жүйенің типтік буындарға мүшеленуі оның функционалды немесе конструктивті элементтерге мүшеленуімен сәйкес болмауы мүмкін.

Теориялық түрде буынның санын аса үлкен қылып беруге болады, дегенмен оларды физикалық түрде іске асыра алмайды, не анық қанағаттанарсыздық динамикалық қасиеттердің салдарынан тәжірибе жүйесінде қолданылмайды. Кейбір жағдайларда есептеуді жеңілдету үшін физикалық түрде іске асырылуға берілмейтін көрінетін буындар қарастырылады. Бұл тәжірибеде толық жарамайтын есептеулердің нәтижелеріне кейбір қателіктер енгізеді. Жоғарыда айтылған буындарды қарастырған кезде жолай басқа да көрінетін және қолданылмайтын буындар көрсетіледі.

Наши рекомендации