Парабола әдісі. (симпсон формуласы)

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru интегралын жуықтап есептеу үшін парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru функциясын парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктелері арқылы тұрғызылған парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru Лагранж көп мүшесімен алмастырамыз. Яғни

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru .

Осыдан

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Сонымен мына формуланы –

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Симпсон немесе парабола формуласы деп атайды.

Бұл формуланың парабола формуласы деп атайтын себебі

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктелері арқылы өтетін парабола және парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru түзулерімен шектелген трапецияның ауданымен алмастырылады (4-сурет).

Симпсон формуласы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru кесіндісінде былайша жазылады парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Бөлшекті индекстерден құтылу үшін

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru десек,онда Симпсон формуласын былайша жазамыз: парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru .

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

4-сурет

О х у xi-1 xi-1/2 xi y=f(x) y=L2(x) + -

Симпсон формуласының жіберетін қатесін қарастырардың алдында, оның үш парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru дәрежелі көпмүше үшін дәл екенін көрсетейік. Шынында да

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru болса, онда

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Осыдан

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Екіншіден

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

екенін ескерсек

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

формуласын аламыз.

Сонымен Симпсон формуласының үшінші дәрежеге дейінгі кез келген көпмүшелер үшін дәл екенін көрдік.

Енді Симпсон формуласының қатесін қарастыру үшін мына шарттарды қанағаттандыратын

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

интерполяциялық Эрмит көпмүшелігін пайдаланамыз .

Симпсон формуласы кез келген үш дәрежелі көпмүшеліктер үшін дәл болғандықтан

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Енді парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

десек,онда

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

мұндағы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

-Эрмит көпмүшесінің жіберетін қатесі.

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru кесіндісінде парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru көпмүшесі өзінің таңбасын өзгертпейтін болғандықтан

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Сондықтан Симпсон формуласының жіберетін қатесi

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru .

Hемесе

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Симпсон формуласының парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru кесіндісінде жіберетін қатесі

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Болғандықтан парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Яғни Симпсон әдісінің парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru кесіндісіндегі дәлдігі парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru . парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

16. тор және торлық функциялар

Дифференциалдық тењдеулерді айырымдық ңдістермен шешу – алдымен тор енгізуден басталады. Сондықтан да олар кейде торлық ңдістер деп те аталады. Айырымдық торды тљменде келтірілген мысал арқылы тџсіндірейік.

Айталық, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru аралыѓында мынадай шекаралық есеп берілсін:

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru , (1.1.1)

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (1.1.2)

Бђл есеп бойынша парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru аралыѓында (1.1.1) тењдеуін, ал x=0 жңне x=1 болѓанда, (1.1.2) шекаралық шарттарын қанаѓаттандыратын парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru функциясын анықтау керек. Осы қойылѓан есеп џшін парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru аралыѓында айырымдық тор

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

тџрінде енгізіледі. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru аралыѓында бір-бірінен парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru қашықтықта жатқан парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нџктелерін айырымдық тордыњ тораптары деп атайды.

Айырымдық тор енгізудіњ нңтижесінде парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru аралық тор облысы деп аталатын парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нџктелер жиынымен алмастырылады, мђндаѓы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru – тораптар жиыны. (1.1.1) – (1.1.2) есебініњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru облысында анықталѓан дңл шешімі болсын дейік. Онда

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (1.1.3)

сандары осы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru функциясыныњ сңйкес

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

тораптардаѓы мңндері болады. Бђл жаѓдайда (1.1.3) сандар жиыны парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru облысында анықталѓан торлық функция деп аталады да парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru арқылы белгіленеді. Ал жоѓарыда айтылѓандай, (1.1.1) – (1.1.2) есебініњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жуық шешімі де парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru облысыныњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тораптарында анықталѓан торлық функция тџрінде анықталады. Ол парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нџктелеріне сңйкес келетін парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru сандар жиынынан тђрады жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru деп белгіленеді. Демек, торлық функция џзікті аргументтіњ функциясы, яѓни парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

Біз бђл жерде екі торлық функцияны қарастырдық: парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru – (1.1.1) – (1.1.2) есебініњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тораптарындаѓы дңл шешімі, ал парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru – (1.1.1) – (1.1.2) есебініњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тораптарындаѓы жуық шешімі. Жалпы жаѓдайда парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru , яѓни парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru .

Егер N саны жоѓарыдан шектелген болса, онда парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru торлық функцияларын векторлық функциялар деп қарастыруѓа да болады:

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru .

Жоѓарыда баяндалѓандай, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru – айырымдық тењдеулердіњ шешімі. Ал бђл шешім парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жаѓдайда дифференциалдық тењдеулердіњ парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru облысында анықталѓан парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru дңл шешімінде «жақын» болуы тиіс деген талап – табиѓи нңрсе. Енді осы ђѓымды қандай маѓынада тџсіну керек екендігіне тоқтала кетейік. Ол џшін торлық функцияныњ нормасы деген ђѓым енгіземіз.

Анықтама.Егер парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru торлық функциялар жиынында парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru сандық функциясы џшін

1. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru ;

2. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru – комплекс сан);

3. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

шарттары орындалса, онда парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru шамасы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru торлық функцияныњ нормасы деп аталады жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru арқылы белгіленеді.

Анықтаманыњ аксиомаларын қанаѓаттандыратын норманы ңр тџрлі жолдармен енгізуге болады. Мңселен

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (1.1.4)

немесе

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (1.1.5)

Сандық функциялары норма бола алады. Олар функциялар теориясында белгілі парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нормаларына сңйкес келеді.

Бђдан ары парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нормалары (1.1.4) тџрінде енгізілген деп есептейміз.

Норма анықталѓаннан кейін парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жңне парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru торлық функциялардыњ бір-біріне «жақындыѓын» парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нормасыныњ шамасына қарай баѓалаймыз.

17. Эйлер әдісінің модификациялары.(20)

Модифицированный метод Эйлера за счет незначительного увеличения времени вычислений позволяет добиться большей точности вычислений. Этот метод отличается от метода Эйлера тем, что в нем для повышения точности определения значений зависимой переменной применяется процесс итераций.

Хотя модифицированный метод Эйлера приводит к накоплению меньшей ошибки, чем метод Эйлера, но при достаточно большом числе шагов по X ошибка все же может оказаться существенной.

Процедура модифицированного метода Эйлера ( рис. 78, а) строится на основе вычисления касательной к интегральной кривой в средней точке отрезка интегрирования. Значение z / n 1 получается на конце отрезка прямой, параллельной этой касательной и проведенной через точку с координатами tn, уп. Для исправленного метода Эйлера ( рис. 78, б) точка уп 1 лежит на биссектрисе угла, образованного касательными к интегральной кривой в начале и конце отрезка интегрирования.

В модифицированном методе Эйлера существует два типа ошибок: 1) обусловленные линейной апроксимацией и 2) являющиеся результатом накопления ошибок, возникших при вычислении во всех предыдущих точках. Величина этих ошибок до некоторой степени может меняться при соответствующем выборе максимально допустимой разности между двумя последними апроксимациями. Это уменьшение отдельных ошибок приводит к снижению погрешности вычислений в целом.

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (1)

есебін қарастырайық. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru кесіндісінде парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктелер жиынын (торды) алайық. парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru шешімі мәндерінінің жуық парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru шешімінің айырымдылық схемасын жоғарыда алынған торда құрайық:

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (2)

Бұл схеманың аппроксимация (жуықтау) реті (жуықтау дәлдігі) 1-ге тең. Егер парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru есептелсе, онда

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru (3)

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктесін парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктесіне, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru жазықтығында парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru дифференциалдық теңдеуінің, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru нүктесінен өтетін, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru интегральдық қисығына жанама бойымен жылжытуы.

Осы айтылған әдіс – Эйлер әдісі деп аталады.

Егер парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru функциясы парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тікбұрышында Липшиц шартын қанағаттандырса, яғни парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru , парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тұрақты шама және парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru теңсіздігі орындалса, парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru тұрақты шама, онда шешімінің қателігінің бағасы төмендегідей болады

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru . (4)

Ал, іс жүзінде, алдымен парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru -ді парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru қадамымен және парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru -ді парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru қадамымен есептейді де қателігінің бағасын былай анықтайды:

парабола әдісі. (симпсон формуласы) - student2.ru . (5)

Наши рекомендации