Артыкул 3. Суб'екты культурнай дзейнасцi

Артыкул 17. Сацыяльна-творчыя заказы

1. У мэтах стымулявання творчага пошуку суб'ектаў культурнай дзейнасцi, падтрымкi творчых работнiкаў, вырашэння iншых сацыяльна-культурных задач Мiнiстэрства культуры, iншыя дзяржаўныя органы маюць права размяшчаць у суб'ектаў культурнай дзейнасцi сацыяльна-творчыя заказы на стварэнне новых твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва, выкананняў, арганiзацыю i правядзенне культурных мерапрыемстваў, аказанне iншых паслуг i выкананне работ у сферы культуры.

2. Размяшчэнне сацыяльна-творчага заказу ажыццяўляецца шляхам заключэння дагавора памiж Мiнiстэрствам культуры (iншым дзяржаўным органам) i iншым суб'ектам культурнай дзейнасцi.

Артыкул 18. Падтрымка таленавiтай моладзi

1. У мэтах выяўлення, станаўлення, развiцця, рэалiзацыi i захавання iнтэлектуальнага i творчага патэнцыялу моладзi, забеспячэння пераемнасцi культурных традыцый Рэспублiкi Беларусь дзяржава рэалiзуе сiстэму мер па падтрымцы таленавiтай моладзi i стварэннi ўмоў для яе плённай дзейнасцi.

2. У Рэспублiцы Беларусь арганiзуюцца мерапрыемствы, у тым лiку алiмпiяды i конкурсы, накiраваныя на выяўленне таленавiтай моладзi, праводзiцца пастаянны аналiз работы з такой моладдзю, вядзецца банк даных таленавiтай моладзi.

3. Мерамi падтрымкi таленавiтай моладзi з'яўляюцца прысуджэнне заахвочванняў спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi, прадастаўленне грамадзянам, уключаным у банк даных таленавiтай моладзi, iльгот i гарантый у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.

4. Фармiруе i вядзе банк даных таленавiтай моладзi Мiнiстэрства культуры або юрыдычная асоба, iм упаўнаважаная.

Парадак фармiравання, вядзення i выкарыстання банка даных таленавiтай моладзi ўстанаўлiваецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.

ГЛАВА 4

КАНТРОЛЬ, ГРАМАДСКI КАНТРОЛЬ У СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 19. Кантроль у сферы культуры

1. Кантроль у сферы культуры ажыццяўляецца ў мэтах забеспячэння выканання заканадаўства аб культуры дзяржаўнымi органамi, iншымi арганiзацыямi, грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi.

2. Пералiк дзяржаўных органаў, упаўнаважаных ажыццяўляць кантроль у сферы культуры, парадак i перыядычнасць ажыццяўлення кантролю ў сферы культуры ўстанаўлiваюцца актамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь i iншымi актамi заканадаўства аб кантрольнай (нагляднай) дзейнасцi.

Артыкул 32. Правы грамадзян Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Грамадзяне Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры маюць права на:

удзел у культурным жыццi;

дастойны ўзровень культурнага жыцця;

эстэтычнае выхаванне;

атрыманне, захоўванне i распаўсюджванне поўнай, дакладнай i своечасовай iнфармацыi аб культурным жыццi;

свабоду творчай дзейнасцi;

культурную самабытнасць, адраджэнне, захаванне i развiццё нацыянальных культурных традыцый;

свабоду аб'яднанняў у сферы культуры;

стварэнне арганiзацый культуры;

абскарджанне дзеянняў арганiзацый культуры i iх работнiкаў, якiя парушаюць правы грамадзян у сферы культуры;

ахову аўтарскага права i сумежных правоў;

увоз i (або) вываз культурных каштоўнасцей, у тым лiку вынiкаў асабiстай творчай дзейнасцi, у парадку, прадугледжаным гэтым Кодэксам, iншымi актамi заканадаўства аб культуры, заканадаўствам аб знешнеэканамiчнай дзейнасцi, заканадаўствам аб мытным рэгуляваннi, мiжнароднымi дагаворамi Рэспублiкi Беларусь, мiжнародна-прававымi актамi, якiя складаюць нарматыўную прававую базу Мытнага саюза i Адзiнай эканамiчнай прасторы i (або) права Еўразiйскага эканамiчнага саюза;

iншыя правы ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства.

Артыкул 58. Творчы саюз

1. Творчы саюз - грамадскае аб'яднанне творчых работнiкаў (не менш за дзве трэцi ад агульнага лiку членаў) i iншых грамадзян, якiя ўнеслi ўклад у захаванне i развiццё культуры, створанае на аснове агульнасцi iнтарэсаў яго членаў у пэўным вiдзе творчай дзейнасцi для рэалiзацыi статутных мэт.

2. Пералiк творчых саюзаў вызначаецца Мiнiстэрствам культуры.

Артыкул 59. Асаблiвасцi стварэння, дзяржаўнай рэгiстрацыi, дзейнасцi творчых саюзаў, iх рэарганiзацыi i лiквiдацыi

1. Стварэнне, дзяржаўная рэгiстрацыя, дзейнасць, рэарганiзацыя i лiквiдацыя творчых саюзаў ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам аб грамадскiх аб'яднаннях з улiкам асаблiвасцей, устаноўленых гэтым Кодэксам.

2. У якасцi заснавальнiкаў творчых саюзаў маюць права выступаць творчыя работнiкi, а таксама iншыя грамадзяне, якiя ўнеслi ўклад у захаванне i развiццё культуры.

3. Творчыя саюзы ў Рэспублiцы Беларусь ствараюцца i дзейнiчаюць у мэтах:

3.1. рэалiзацыi творчых здольнасцей творчых работнiкаў;

3.2. развiцця творчага патэнцыялу i творчай iнiцыятывы грамадзян у сферы культуры;

3.3. садзейнiчання ў стварэннi, распаўсюджваннi i (або) папулярызацыi твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва;

3.4. заахвочвання наватарства, павышэння прафесiйнага майстэрства i культуры духоўных адносiн;

3.5. ажыццяўлення сумеснай творчай дзейнасцi;

3.6. падтрымкi членаў творчых саюзаў.

4. Мэты дзейнасцi, прадугледжаныя пунктам 3 гэтага артыкула, з'яўляюцца абавязковымi для ўказання ў статуце творчага саюза.

5. Творчыя саюзы ствараюцца i дзейнiчаюць на аснове прынцыпаў законнасцi, добраахвотнасцi, самастойнасцi, раўнапраўя i галоснасцi.

Творчыя саюзы незалежныя ў сваёй дзейнасцi ад палiтычных партый i iншых грамадскiх аб'яднанняў.

6. Творчыя саюзы могуць рэалiзоўваць адукацыйную праграму навучальных курсаў (лекторыяў, тэматычных семiнараў, практыкумаў, трэнiнгаў i iншых вiдаў навучальных курсаў) i адукацыйную праграму ўдасканальвання магчымасцей i здольнасцей асобы ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб адукацыi.

7. Творчыя саюзы могуць ажыццяўляць ва ўстаноўленым парадку прадпрымальнiцкую дзейнасць толькi ў выпадках, калi яна неабходна для iх статутных мэт, дзеля якiх яны створаны, i адпавядае гэтым мэтам i прадмету дзейнасцi творчых саюзаў.

Творчыя саюзы маюць права ажыццяўляць без стварэння камерцыйных арганiзацый i (або) удзелу ў iх наступныя вiды прадпрымальнiцкай дзейнасцi:

дзейнасць па вытворчасцi фiльмаў i тэлевiзiйных праграм;

дзейнасць па рэалiзацыi адукацыйнай праграмы навучальных курсаў (лекторыяў, тэматычных семiнараў, практыкумаў, трэнiнгаў i iншых вiдаў навучальных курсаў) i адукацыйнай праграмы ўдасканальвання магчымасцей i здольнасцей асобы;

творчая дзейнасць i забавы.

Артыкул 60. Супрацоўнiцтва дзяржаўных органаў з творчымi саюзамi

1. Дзяржаўныя органы садзейнiчаюць забеспячэнню правоў i свабод членаў творчых саюзаў, абароне iх законных iнтарэсаў, рэалiзацыi статутных мэт творчых саюзаў.

2. Дзяржаўныя органы ў межах сваёй кампетэнцыi ажыццяўляюць:

2.1. садзейнiчанне рэалiзацыi творчымi саюзамi культурных праектаў, стварэнню ўмоў для творчай дзейнасцi членаў творчых саюзаў;

2.2. устанаўленне заахвочванняў для творчых саюзаў i iх членаў;

2.3. размяшчэнне сацыяльна-творчых заказаў;

2.4. набыццё для дзяржаўных арганiзацый культуры i ўстаноў адукацыi ў сферы культуры твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва, створаных членамi творчых саюзаў, а таксама маёмасных правоў на iх у адпаведнасцi з заканадаўствам аб аўтарскiм праве i сумежных правах;

2.5. прадастаўленне творчым саюзам у адпаведнасцi з актамi заканадаўства права карыстання капiтальнымi пабудовамi (будынкамi, збудаваннямi), памяшканнямi, абсталяваннем, матэрыяламi, паслугамi, сродкамi сувязi, транспартам;

2.6. прадастаўленне творчым саюзам у адпаведнасцi з заканадаўствам аб ахове i выкарыстаннi зямель зямельных участкаў для будаўнiцтва i (або) абслугоўвання аб'ектаў нерухомай маёмасцi;

2.7. садзейнiчанне ўступленню творчых саюзаў у мiжнародныя творчыя аб'яднаннi;

2.8. садзейнiчанне ўдасканальванню дзейнасцi творчых саюзаў у мэтах развiцця культуры, захаванню напрамкаў (школ), форм, вiдаў i прыёмаў мастацкай творчасцi, пераемнасцi нацыянальных культурных традыцый, пашырэнню мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры, павышэнню прэстыжу творчых прафесiй у грамадстве.

3. Творчыя саюзы спрыяюць рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры ў мэтах:

3.1. забеспячэння правоў i свабод грамадзян у сферы культуры, абароны iх iнтарэсаў;

3.2. садзейнiчання культурнаму развiццю i эстэтычнаму выхаванню грамадзян, iх далучэння да сучасных твораў мастацкай лiтаратуры i мастацтва;

3.3. рэалiзацыi творчых здольнасцей (магчымасцей) асобы;

3.4. захавання самабытнасцi беларускай нацыянальнай культуры i мовы;

3.5. захавання, развiцця, распаўсюджвання i (або) папулярызацыi культуры;

3.6. садзейнiчання мiжнароднаму супрацоўнiцтву ў сферы культуры.

4. Умяшанне дзяржаўных органаў i службовых асоб у дзейнасць творчых саюзаў i ўмяшанне творчых саюзаў у дзейнасць дзяржаўных органаў i службовых асоб не дапускаюцца, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымi актамi.

Артыкул 61. Правы творчых саюзаў

1. Творчыя саюзы маюць права:

1.1. уносiць у дзяржаўныя органы прапановы па пытаннях культуры i сацыяльнай абароны творчых работнiкаў;

1.2. атрымлiваць актуальную iнфармацыю аб заканадаўстве аб культуры ў частцы дзейнасцi творчых саюзаў i творчых работнiкаў;

1.3. уносiць у дзяржаўныя органы прапановы па ўдасканаленнi заканадаўства аб культуры;

1.4. распаўсюджваць iнфармацыю аб сваёй дзейнасцi праз дзяржаўныя сродкi масавай iнфармацыi, у тым лiку засноўваць уласныя сродкi масавай iнфармацыi;

1.5. абараняць свае правы, а таксама (па асабiстых даручэннях) аўтарскiя, сумежныя, iншыя правы i законныя iнтарэсы сваiх членаў перад дзяржаўнымi органамi i iншымi арганiзацыямi;

1.6. прадастаўляць бязвыплатную (спонсарскую) дапамогу ў парадку, устаноўленым заканадаўчымi актамi;

1.7. ажыццяўляць дзейнасць па кiраваннi маёмаснымi правамi аўтараў або iншых праваўладальнiкаў на калектыўнай аснове ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб аўтарскiм праве i сумежных правах.

2. Два i больш творчыя саюзы могуць ствараць асацыяцыю (саюз) творчых саюзаў у адпаведнасцi з заканадаўствам аб грамадскiх аб'яднаннях.

3. Творчыя саюзы ў адпаведнасцi з iх статутамi могуць прымаць удзел у стварэннi на тэрыторыi замежных краiн мiжнародных грамадскiх аб'яднанняў, саюзаў, уступаць у мiжнародныя творчыя аб'яднаннi, саюзы, створаныя на тэрыторыi замежных краiн. Творчыя саюзы могуць падтрымлiваць прамыя мiжнародныя кантакты i сувязi, заключаць адпаведныя пагадненнi i ажыццяўляць iншую дзейнасць, якая не супярэчыць заканадаўству, а таксама мiжнародным дагаворам Рэспублiкi Беларусь.

4. Творчыя саюзы маюць iншыя правы, прадугледжаныя гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства.

Артыкул 62. Членства ў творчым саюзе

1. Членамi творчага саюза могуць быць творчыя работнiкi i iншыя грамадзяне, якiя ўнеслi ўклад у захаванне i развiццё культуры.

Заснавальнiкi творчага саюза пасля дзяржаўнай рэгiстрацыi творчага саюза становяцца членамi творчага саюза i набываюць адпаведныя правы i абавязкi.

2. Творчыя саюзы маюць фiксаванае членства. Патрабаваннi, якiя прад'яўляюцца статутам творчага саюза да яго членаў (кандыдатаў у члены), павiнны садзейнiчаць аб'яднанню ў яго складзе найбольш квалiфiкаваных прадстаўнiкоў адпаведных творчых прафесiй, стымуляваць развiццё iх творчага патэнцыялу i не павiнны абмяжоўваць палiтычныя, маёмасныя, асобасныя немаёмасныя i iншыя правы грамадзян.

3. Умовы i парадак прыёму ў члены творчага саюза, а таксама выхаду i выключэння з яго вызначаюцца статутам творчага саюза.

Артыкул 63. Уласнасць творчых саюзаў

1. Творчыя саюзы могуць мець ва ўласнасцi любую маёмасць, неабходную для матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння дзейнасцi, прадугледжанай iх статутамi, за выключэннем аб'ектаў, якiя знаходзяцца толькi ва ўласнасцi дзяржавы.

2. Члены творчых саюзаў страчваюць правы на маёмасць, якая была перададзена iмi ва ўласнасць творчага саюза, у тым лiку на членскiя ўзносы. Яны не адказваюць па абавязацельствах творчых саюзаў, членамi якiх яны з'яўляюцца, а творчыя саюзы не адказваюць па абавязацельствах сваiх членаў.

3. Грашовыя сродкi i iншая маёмасць творчых саюзаў не могуць пераразмяркоўвацца памiж членамi гэтых саюзаў i выкарыстоўваюцца толькi для рэалiзацыi статутных мэт.

4. У выпадку лiквiдацыi творчага саюза яго маёмасць, якая засталася пасля задавальнення патрабаванняў крэдытораў, выкарыстоўваецца ў мэтах, прадугледжаных статутам творчага саюза.

ГЛАВА 12

СПОНСАРЫ I МЕЦЭНАТЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 157. Музейны фонд

1. Музейны фонд - навукова абгрунтаваная сукупнасць музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў, якiя пастаянна захоўваюцца ў музеi.

2. Структурнымi элементамi музейнага фонду з'яўляюцца:

2.1. асноўны фонд - сукупнасць музейных прадметаў;

2.2. фонд навукова-дапаможных матэрыялаў - сукупнасць навукова-дапаможных матэрыялаў;

2.3. фонд сыравiнных матэрыялаў - сукупнасць сыравiнных матэрыялаў.

3. Па рашэннi фондава-закупачнай камiсii, iншай упаўнаважанай камiсii музея або кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей, навукова-дапаможныя матэрыялы могуць быць аднесены да музейных прадметаў, сыравiнныя матэрыялы - да музейных прадметаў або навукова-дапаможных матэрыялаў.

4. У складзе асноўнага фонду пры неабходнасцi па рашэннi фондава-закупачнай камiсii, iншай упаўнаважанай камiсii музея або кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей, могуць быць створаны:

4.1. калекцыйны фонд - сукупнасць музейных прадметаў, якiм нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi або не нададзены такi статус, але якiя з'яўляюцца рэдкiмi ў сваiм родзе музейнымi прадметамi i iснуюць у адзiным экзэмпляры або ў абмежаванай колькасцi (далей - асаблiва каштоўныя музейныя прадметы);

4.2. абменны фонд - сукупнасць няпрофiльных або дублетных (паўторных) музейных прадметаў, прызначаных для мiжмузейнага абмену.

Артыкул 158. Права ўласнасцi на музейныя прадметы, прадметы музейнага значэння

1. Музейныя прадметы, прадметы музейнага значэння могуць знаходзiцца ў дзяржаўнай або прыватнай уласнасцi.

2. Музейныя прадметы, якiя пастаянна захоўваюцца ў дзяржаўных музеях, знаходзяцца толькi ва ўласнасцi дзяржавы.

Артыкул 183. Экспазiцыя

1. Экспазiцыя - мэтанакiраваная i навукова абгрунтаваная сукупнасць музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў з уласнага музейнага фонду, музейных фондаў iншых музеяў i (або) прадметаў музейнага значэння, выстаўленых для агляду наведвальнiкамi музея, якiя арганiзаваны кампазiцыйна, суправаджаюцца пiсьмовым каментарыем, тэхнiчна i мастацка аформлены i ў вынiку ствараюць спецыфiчны музейны вобраз пэўных прыродных i (або) грамадскiх з'яў згодна з профiлем (профiлямi) музея.

2. Пад класiфiкацыяй экспазiцый разумеецца групоўка экспазiцый на аснове адзiнства (агульнасцi) iх прыкмет.

Экспазiцыi класiфiкуюцца ў залежнасцi ад тэматыкi (гiстарычныя, мастацкiя, лiтаратурныя, прыродазнаўчыя, архiтэктурныя i iншыя), метаду арганiзацыi (калекцыйныя, ансамблевыя, iлюстрацыйна-тэматычныя), а таксама могуць класiфiкавацца па iншых крытэрыях, у тым лiку ў залежнасцi ад iх мэт, задач, прызначэння.

3. У залежнасцi ад часу экспанавання экспазiцыi падзяляюцца на пастаянныя i часовыя.

Артыкул 198. Кiнематаграфiя

Кiнематаграфiя - сукупнасць творчых, вытворчых, навуковых, тэхналагiчных, тэхнiчных, адукацыйных, iнфармацыйных, асветнiцкiх i iншых працэсаў, накiраваных на вытворчасць, паказ i распаўсюджванне фiльмаў.

Артыкул 203. Фiльм

1. Фiльм - аўдыявiзуальны твор, якi створаны шляхам увасаблення творчай задумы ў адпаведнасцi з лiтаратурным сцэнарыем, складаецца з зафiксаваных на матэрыяльных носьбiтах iнфармацыi i паслядоўна злучаных у тэматычнае цэлае выяў (кадраў) з суправаджэннем або без суправаджэння iх гукам i прызначаны для ўспрымання з дапамогай адпаведных тэхнiчных прылад.

2. Фiльм можа быць створаны ў iгравой, неiгравой, анiмацыйнай або змешанай формах.

Фiльм у iгравой форме - фiльм, якi ствараецца пры дапамозе акцёрскай iгры.

Фiльм у неiгравой форме - фiльм, якi ствараецца шляхам здымкi рэальных падзей i людзей.

Фiльм у анiмацыйнай форме - фiльм, якi ствараецца метадам пакадравай здымкi паслядоўных фаз руху маляваных i (або) аб'ёмных аб'ектаў.

Фiльм у змешанай форме - фiльм, у якiм адначасова могуць выкарыстоўвацца элементы фiльмаў у iгравой, неiгравой i (або) анiмацыйнай формах.

3. Зыходнымi матэрыяламi фiльма з'яўляюцца матэрыяльныя носьбiты iнфармацыi, неабходныя для захавання i (або) тыражавання фiльма.

Артыкул 204. Вытворчасць фiльмаў

1. Вытворчасць фiльма ажыццяўляецца на падставе камплекта дакументаў (кiнапраекта).

Вытворчасць фiльма ажыццяўляецца, як правiла, здымачнай групай - часовым калектывам, якi складаецца з творчых работнiкаў i iншых грамадзян i фармiруецца вытворцам фiльма (прадзюсарам) у мэтах вытворчасцi фiльма. Склад удзельнiкаў здымачнай групы ўказваецца ў выхадных дадзеных (цiтрах).

2. Вытворца фiльма (прадзюсар) - юрыдычная асоба, грамадзянiн, у тым лiку iндывiдуальны прадпрымальнiк, якiя забяспечваюць фiнансаванне i вытворчасць фiльма.

Вытворца фiльма (прадзюсар) мае права самастойна вызначаць крынiцы фiнансавання, выбiраць тэхналагiчную базу i тэхнiчныя сродкi пры вытворчасцi фiльма, за выключэннем выпадкаў вытворчасцi нацыянальных фiльмаў, iншых фiльмаў, якiя маюць важнае сацыяльна-культурнае значэнне i вытворчасць якiх поўнасцю або часткова фiнансуецца з рэспублiканскага бюджэту.

Вытворца фiльма (прадзюсар) мае права пры любым выкарыстаннi фiльма ўказваць сваё iмя (найменне) або патрабаваць яго ўказання.

3. Пры вытворчасцi фiльмаў на прафесiйнай аснове павiнны выконвацца патрабаваннi тэхнiчных нарматыўных прававых актаў у галiне тэхнiчнага нармiравання i стандартызацыi, якiя вызначаюць тэхнiчную якасць тэхналагiчных працэсаў i парадак iх ажыццяўлення.

4. У выпадку сумеснай вытворчасцi фiльма двума i больш вытворцамi (прадзюсарамi) дагавор аб сумеснай вытворчасцi фiльма павiнен утрымлiваць гарантыi кожнаму вытворцу (прадзюсару) на сумеснае валоданне зыходнымi матэрыяламi фiльма i доступ да iх, за выключэннем выпадкаў вытворчасцi нацыянальных фiльмаў, iншых фiльмаў, якiя маюць важнае сацыяльна-культурнае значэнне i вытворчасць якiх поўнасцю або часткова фiнансуецца з рэспублiканскага бюджэту.

5. Адносiны, якiя ўзнiкаюць у сувязi з вытворчасцю фiльма як аб'екта аўтарскага права, рэгулююцца заканадаўствам аб аўтарскiм праве i сумежных правах.

Артыкул 218. Гастролi

1. Гастролi - правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў з удзелам выканаўцаў па-за межамi населенага пункта iх пастаяннай дзейнасцi.

2. Гастролi праводзяцца ў мэтах:

2.1. захавання i развiцця адзiнай культурнай прасторы Рэспублiкi Беларусь;

2.2. стварэння ўмоў для далучэння грамадзян да лепшых узораў сцэнiчнага мастацтва;

2.3. садзейнiчання наладжванню i падтрымцы сувязей памiж выканаўцамi;

2.4. актывiзацыi мiжрэгiянальных i мiжнародных сувязей выканаўцаў i пашырэння практыкi творчых абменаў.

3. Гастролi беларускiх выканаўцаў падзяляюцца на:

3.1. рэгiянальныя - праводзяцца ў межах адной вобласцi або горада Мiнска;

3.2. рэспублiканскiя - праводзяцца ў дзвюх i болей абласцях або ў горадзе Мiнску i вобласцi (абласцях);

3.3. замежныя - праводзяцца за межамi Рэспублiкi Беларусь.

4. Правядзенне гастроляў на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь ажыццяўляецца з улiкам патрабаванняў гэтага Кодэкса i iншых заканадаўчых актаў, якiя адносяцца да арганiзацыi i правядзення культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў.

Артыкул 3. Суб'екты культурнай дзейнасцi

Суб'ектамi культурнай дзейнасцi з'яўляюцца:

грамадзяне, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, работнiкi культуры, творчыя работнiкi, мецэнаты культуры;

арганiзацыi культуры, а таксама ўстановы адукацыi, навуковыя арганiзацыi, iншыя юрыдычныя асобы i iх падраздзяленнi, якiя ажыццяўляюць i (або) забяспечваюць культурную дзейнасць;

калектывы мастацкай творчасцi, якiя не з'яўляюцца арганiзацыямi культуры i падраздзяленнямi юрыдычных асоб;

творчыя саюзы, iншыя грамадскiя аб'яднаннi ў сферы культуры;

дзяржаўныя органы i органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;

мiжнародныя арганiзацыi i мiждзяржаўныя ўтварэннi;

спонсары культуры;

iншыя юрыдычныя асобы, якiя садзейнiчаюць захаванню, развiццю i распаўсюджванню i (або) папулярызацыi культуры.

ГЛАВА 2

ЗАКАНАДАЎСТВА АБ КУЛЬТУРЫ I ЯГО ДЗЕЯННЕ

Артыкул 4. Заканадаўства аб культуры

1. Заканадаўства аб культуры грунтуецца на Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i складаецца з гэтага Кодэкса, iншых актаў заканадаўства, мiжнародных дагавораў Рэспублiкi Беларусь.

2. Калi мiжнародным дагаворам Рэспублiкi Беларусь устаноўлены iншыя правiлы, чым тыя, якiя прадугледжаны гэтым Кодэксам, то прымяняюцца правiлы мiжнароднага дагавора.

Артыкул 5. Грамадскiя адносiны, якiя рэгулююцца заканадаўствам аб культуры

Гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства аб культуры рэгулююцца грамадскiя адносiны ў наступных напрамках:

захаванне i выкарыстанне культурных каштоўнасцей;

увоз i (або) вываз, вяртанне культурных каштоўнасцей;

ахова гiсторыка-культурнай спадчыны;

ахова археалагiчнай спадчыны;

бiблiятэчная справа;

музейная справа;

народныя мастацкiя рамёствы;

кiнематаграфiчная дзейнасць;

арганiзацыя i правядзенне культурных мерапрыемстваў;

дзейнасць прафесiйных калектываў мастацкай творчасцi;

дзейнасць непрафесiйных (аматарскiх) i аўтэнтычных фальклорных калектываў мастацкай творчасцi;

арганiзацыя культурнага адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва;

дзейнасць па эстэтычным выхаваннi грамадзян;

аказанне метадычнай дапамогi суб'ектам культурнай дзейнасцi;

заахвочваннi ў сферы культуры;

мiжнароднае супрацоўнiцтва ў сферы культуры;

iншыя напрамкi, звязаныя з ажыццяўленнем i забеспячэннем культурнай дзейнасцi, калi iншае не прадугледжана гэтым Кодэксам.

Артыкул 6. Дзеянне заканадаўства аб культуры па коле асоб

Заканадаўства аб культуры, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых мiжнароднымi дагаворамi Рэспублiкi Беларусь, распаўсюджваецца на грамадзян Рэспублiкi Беларусь, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, i на юрыдычныя асобы Рэспублiкi Беларусь, а таксама на замежных грамадзян, асоб без грамадзянства, замежныя арганiзацыi, якiя знаходзяцца або ажыццяўляюць дзейнасць у Рэспублiцы Беларусь, i на мiжнародныя арганiзацыi i мiждзяржаўныя ўтварэннi, якiя ажыццяўляюць дзейнасць у Рэспублiцы Беларусь.

Артыкул 7. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб культуры

Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб культуры ўстанаўлiваецца ў адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.

ГЛАВА 3

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛIТЫКА I ДЗЯРЖАЎНАЕ КIРАВАННЕ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 8. Напрамкi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры

Напрамкамi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры з'яўляюцца:

захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыя беларускай нацыянальнай культуры i мовы;

забеспячэнне правоў i свабод, абарона законных iнтарэсаў грамадзян у сферы культуры;

забеспячэнне аховы гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны;

стварэнне дзяржаўных арганiзацый культуры i садзейнiчанне развiццю iх матэрыяльна-тэхнiчнай базы;

стварэнне ўмоў для супрацоўнiцтва ў сферы культуры дзяржаўных органаў з камерцыйнымi арганiзацыямi i iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi;

стварэнне ўмоў для развiцця юрыдычных асоб усiх форм уласнасцi, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, аказанне iм падтрымкi ў рэалiзацыi культурных праектаў на конкурснай аснове;

стварэнне ўмоў для прыцягнення сродкаў спонсараў i мецэнатаў культуры, iншых юрыдычных асоб i грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, для фiнансавання культуры;

распрацоўка i рэалiзацыя дзяржаўных i iншых праграм, накiраваных на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

рэалiзацыя дзяржаўных мiнiмальных сацыяльных стандартаў у сферы культуры;

стварэнне ўмоў для эстэтычнага выхавання грамадзян;

абарона грамадскай маралi, прадухiленне прапаганды парнаграфii, насiлля i жорсткасцi;

арганiзацыя, правядзенне i падтрымка фундаментальных i прыкладных навуковых даследаванняў i распрацовак у сферы культуры, аказанне метадычнай дапамогi па ажыццяўленнi культурнай дзейнасцi арганiзацыям культуры i iншым суб'ектам культурнай дзейнасцi;

забеспячэнне развiцця культуры ў сельскай мясцовасцi, у тым лiку шляхам рацыянальнага i аптымальнага размяшчэння арганiзацый культуры з улiкам асаблiвасцей развiцця асобных рэгiёнаў i галiн вытворчасцi, стварэння арганiзацый культуры змешанага тыпу, выкарыстання форм абслугоўвання па-за месцам знаходжання арганiзацый культуры, iншых юрыдычных асоб, падраздзяленнi якiх ажыццяўляюць культурную дзейнасць (далей - нестацыянарныя формы абслугоўвання);

стварэнне аб'ектаў культурнай iнфраструктуры;

садзейнiчанне iнфарматызацыi сферы культуры;

падтрымка таленавiтай моладзi i стварэнне ўмоў для яе плённай дзейнасцi;

заахвочванне работнiкаў культуры, творчых работнiкаў, арганiзацый культуры, спонсараў i мецэнатаў культуры, iншых юрыдычных асоб i грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, якiя ўнеслi значны ўклад у захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

сацыяльная абарона работнiкаў культуры i творчых работнiкаў;

садзейнiчанне мiжнароднаму супрацоўнiцтву ў сферы культуры;

забеспячэнне агульнадаступнасцi культурнай дзейнасцi i культурных даброт, садзейнiчанне павышэнню iх якасцi;

забеспячэнне асобным катэгорыям грамадзян у адпаведнасцi з гэтым Кодэксам i iншымi заканадаўчымi актамi доступу да культурных даброт на льготных умовах, у тым лiку бясплатна;

стварэнне ўмоў iнвалiдам i iншым фiзiчна аслабленым асобам для доступу i карыстання паслугамi арганiзацый культуры, падраздзяленняў юрыдычных асоб, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, у тым лiку доступу да iнфармацыйна-камунiкацыйных рэсурсаў;

спрыянне стварэнню, распаўсюджванню i (або) папулярызацыi суб'ектамi культурнай дзейнасцi культурных каштоўнасцей, арганiзацыi i правядзенню культурных мерапрыемстваў, рэалiзацыi культурных праектаў, у тым лiку шляхам размяшчэння сацыяльна-творчых заказаў i фiнансавання дзяржаўных i iншых праграм, накiраваных на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

стварэнне ўмоў для адраджэння, захавання i развiцця нацыянальных культурных традыцый, у тым лiку традыцый народных мастацкiх рамёстваў, заахвочванне юрыдычных асоб, грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, да культурнай дзейнасцi;

садзейнiчанне правядзенню экспертыз, iншых форм аб'ектыўнай i незалежнай ацэнкi вынiкаў творчай дзейнасцi, а таксама развiццю лiтаратурнай i мастацкай крытыкi;

фармiраванне i развiццё канкурэнтнага культурнага асяроддзя;

стварэнне дзяржаўных сродкаў масавай iнфармацыi, якiя спецыялiзуюцца на асвятленнi культурнага жыцця ў Рэспублiцы Беларусь i замежных краiнах, стымуляванне публiкацый або паведамленняў аб культурным жыццi ў сродках масавай iнфармацыi;

стымуляванне выдання твораў мастацкай лiтаратуры, якiя маюць значэнне для захавання, развiцця, распаўсюджвання i (або) папулярызацыi беларускай нацыянальнай культуры i мовы (творы лiтаратуры нацыянальнай тэматыкi, для дзяцей i юнацтва, класiчныя творы мастацкай лiтаратуры i iншыя творы);

рэгуляванне ўвозу i (або) вывазу культурных каштоўнасцей, недапушчэнне без законных падстаў вывазу з Рэспублiкi Беларусь культурных каштоўнасцей i незаконнай перадачы права ўласнасцi на iх, прыняцце мер па вяртаннi ў Рэспублiку Беларусь культурных каштоўнасцей, якiя без законных падстаў вывезены з яе тэрыторыi або не вернуты ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку;

падрыхтоўка, павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка работнiкаў культуры, педагагiчных работнiкаў устаноў адукацыi ў сферы культуры;

iншыя напрамкi дзяржаўнай палiтыкi.

Артыкул 9. Дзяржаўныя i iншыя праграмы, накiраваныя на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры

1. У мэтах захавання, развiцця, распаўсюджвання i (або) папулярызацыi культуры распрацоўваюцца дзяржаўныя i iншыя праграмы.

2. Фармiраванне, фiнансаванне i выкананне дзяржаўных i iншых праграм, накiраваных на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры, ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым актамi заканадаўства.

Артыкул 10. Дзяржаўнае кiраванне ў сферы культуры

Дзяржаўнае кiраванне ў сферы культуры ажыццяўляюць Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь (далей, калi не вызначана iншае, - Мiнiстэрства культуры), мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы, iншыя дзяржаўныя органы ў адпаведнасцi з iх кампетэнцыяй.

Артыкул 11. Паўнамоцтвы Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь вызначае дзяржаўную палiтыку i ажыццяўляе дзяржаўнае кiраванне ў сферы культуры ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, гэтым Кодэксам i iншымi заканадаўчымi актамi.

Артыкул 12. Паўнамоцтвы Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы культуры:

забяспечвае правядзенне дзяржаўнай палiтыкi;

зацвярджае дзяржаўныя мiнiмальныя сацыяльныя стандарты;

зацвярджае парадак стварэння (рэканструкцыi) i прыёмкi твораў манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва;

забяспечвае развiццё мiжнароднага супрацоўнiцтва;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, гэтым Кодэксам i iншымi заканадаўчымi актамi.

Артыкул 13. Паўнамоцтвы Мiнiстэрства культуры ў сферы культуры

Мiнiстэрства культуры ў сферы культуры:

праводзiць дзяржаўную палiтыку;

каардынуе дзейнасць iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання, мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў абласнога i базавага тэрытарыяльных узроўняў;

распрацоўвае i рэалiзуе дзяржаўныя i iншыя праграмы, накiраваныя на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

вызначае агульную стратэгiю развiцця гэтай сферы;

арганiзуе мiжнароднае супрацоўнiцтва;

стварае дзяржаўныя арганiзацыi культуры, садзейнiчае развiццю iх матэрыяльна-тэхнiчнай базы;

забяспечвае аказанне метадычнай дапамогi суб'ектам культурнай дзейнасцi;

арганiзуе i праводзiць культурныя мерапрыемствы;

арганiзуе i садзейнiчае правядзенню мерапрыемстваў па ахове гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны, вызначае методыку падрыхтоўкi i правядзення эвакуацыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей, якiм пагражае знiшчэнне ў выпадку надзвычайных сiтуацый або ўзброенага канфлiкту, у тым лiку за межамi Рэспублiкi Беларусь;

прымае меры па прадухiленнi прапаганды парнаграфii, насiлля i жорсткасцi;

размяшчае сацыяльна-творчыя заказы;

забяспечвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку i павышэнне квалiфiкацыi работнiкаў культуры, педагагiчных работнiкаў устаноў адукацыi ў сферы культуры;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства.

Артыкул 14. Паўнамоцтвы мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, iншых дзяржаўных органаў у сферы культуры

1. Мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы ў сферы культуры:

1.1. прымаюць удзел у правядзеннi дзяржаўнай палiтыкi;

1.2. ажыццяўляюць кiраванне ў сферы культуры на тэрыторыi адпаведнай адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi;

1.3. распрацоўваюць i рэалiзуюць дзяржаўныя i iншыя праграмы, накiраваныя на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

1.4. ствараюць дзяржаўныя арганiзацыi культуры, садзейнiчаюць развiццю iх матэрыяльна-тэхнiчнай базы;

1.5. арганiзуюць i праводзяць культурныя мерапрыемствы;

1.6. арганiзуюць i садзейнiчаюць правядзенню мерапрыемстваў па ахове гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны;

1.7. размяшчаюць сацыяльна-творчыя заказы;

1.8. ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства.

2. Iншыя дзяржаўныя органы прымаюць удзел у правядзеннi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры ў адпаведнасцi з iх кампетэнцыяй.

Артыкул 15. Узаемадзеянне ў сферы культуры дзяржаўных органаў з органамi тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, грамадскiмi аб'яднаннямi i iншымi юрыдычнымi асобамi, грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi

1. Дзяржаўныя органы ажыццяўляюць кiраванне ў сферы культуры ва ўзаемадзеяннi з органамi тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, грамадскiмi аб'яднаннямi i iншымi юрыдычнымi асобамi, грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi.

2. У мэтах забеспячэння ўдзелу органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, грамадскiх аб'яднанняў i iншых юрыдычных асоб, грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры, аб'ектыўнай ацэнкi праблем у сферы культуры i распрацоўкi мер па iх вырашэннi пры дзяржаўных органах могуць стварацца на грамадскiх пачатках грамадскiя саветы (камiсii) i iншыя кансультатыўныя органы (экспертныя фармiраваннi) па пытаннях культуры з лiку творчых работнiкаў, работнiкаў культуры, iншых грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, прадстаўнiкоў органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, грамадскiх аб'яднанняў, дзяржаўных органаў, навуковых арганiзацый, iншых юрыдычных асоб.

3. Грамадскiя саветы (камiсii) i iншыя кансультатыўныя органы (экспертныя фармiраваннi) па пытаннях культуры:

3.1. ажыццяўляюць падрыхтоўку прапаноў па рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры, удасканаленнi заканадаўства аб культуры, па пытаннях дзейнасцi работнiкаў культуры, творчых работнiкаў, грамадскiх аб'яднанняў i iншых суб'ектаў культурнай дзейнасцi;

3.2. садзейнiчаюць рэалiзацыi культурных праектаў, дзяржаўных i iншых праграм, накiраваных на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры, правядзенню мерапрыемстваў па ахове гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны, развiццю бiблiятэчнай i музейнай справы, кiнематаграфii, дэкаратыўна-прыкладнога, манументальнага, музычнага, тэатральнага, харэаграфiчнага, эстраднага, цыркавога i iншых вiдаў мастацтва, адукацыi ў сферы культуры, арганiзацыi i правядзенню культурных мерапрыемстваў, арганiзацыi культурнага адпачынку (вольнага часу) насельнiцтва, развiццю i падтрымцы народных мастацкiх рамёстваў;

3.3. аказваюць метадычную i экспертную дапамогу, кансультуюць па пытаннях культуры;

3.4. садзейнiчаюць развiццю мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры;

3.5. выконваюць iншыя функцыi, прадугледжаныя гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства аб культуры.

4. Склад грамадскiх саветаў (камiсiй) i iншых кансультатыўных органаў (экспертных фармiраванняў) па пытаннях культуры зацвярджаецца дзяржаўным органам, пры якiм яны ствараюцца, калi iншае не прадугледжана гэтым Кодэксам.

Грамадскiя саветы (камiсii) i iншыя кансультатыўныя органы (экспертныя фармiраваннi) па пытаннях культуры дзейнiчаюць на падставе зацверджаных iмi рэгламентаў, калi iншае не прадугледжана гэтым Кодэксам.

5. Рашэннi грамадскiх саветаў (камiсiй) i iншых кансультатыўных органаў (экспертных фармiраванняў) па пытаннях культуры носяць рэкамендацыйны характар, калi iншае не прадугледж

Наши рекомендации