ІІ. Квазісинонімія прикметників в анатомічній термінології

1. великий – magnus, a, um (у назвах одиничних структур) // major, jus (у назвах парних структур);

2. малий – parvus, a, um // minor, minus (див. вище);

3. жувальний – masseterĭcus, a, um (у сполученні з іменниками артерія, фасція, нерв, наприклад: arteria masseterĭca) // masticatorius, a, um (у сполученні з іменниками поверхня, м’язи,наприклад:facies masticatoria, muscŭli masticatorii);

4. під’язиковий – hyoideus, a, um (у сполученні з іменником кістка, наприклад: os hyoideum) // hypoglossus, a, um (у сполученні з іменником нерв, наприклад: nervus hypoglossus) // sublinguālis, e (в інших випадках, наприклад: glandŭla sublinguālis):

5. щічний – buccālis, e (у сполученні з іменниками артерія, гілка, залоза, нерв, область,наприклад: ramus buccālis) // buccinatorius, a, um (у сполученні з іменником вузол, наприклад: nodus buccinatorius) // іменник buccinātor, ōris m (для назви м’яза, наприклад: muscŭlus buccinātor).

Система тренувальних вправ

Завдання 1. Завершіть словникові форми прикметників та визначте їхні рід та відміну:

1. anterior______________________

2. asper________________________

3. cervicalis____________________

4. costalis______________________

5. impar_______________________

6. inferior______________________

7. lateralis_____________________

8. latus________________________

9. major_______________________

10. minor _______________________

11. obliquus_____________________

12. palatinus_____________________

13. quadriceps___________________

14. simplex_____________________

15. sinister _____________________

16. spinosus ____________________

17. spurius _____________________

18. sternalis_____________________

19. superior _____________________

20. teres________________________

21. transversus___________________

22. vertebralis ___________________

Завдання 2. Визначте рід та відміну прикметників:

1. flava________________________

2. coccygeum___________________

3. obliquus_____________________

4. anterior______________________

5. articulare____________________

6. dorsalis_____________________

7. craniale_____________________

8. asperum_____________________

9. minus_______________________

10. dexter_______________________

11. profundus____________________

12. communis___________________

13. acusticus____________________

14. dura________________________

15. dextrum_____________________

16. major_______________________

17. inferius______________________

18. biceps_______________________

Завдання 3. Утворіть форми G.S., N.Pl. та G.Pl. поданих прикметників:

Asper, aspera, asperum; longus, longa, longum; brevis, breve; minor, minus; posterior, posterius

N.S._______________________________________________________________

G.S._______________________________________________________________

N.Pl.______________________________________________________________

G.Pl.______________________________________________________________

N.S.______________________________________________________________

G.S.______________________________________________________________

N.Pl._____________________________________________________________

G.Pl._____________________________________________________________

N.S.______________________________________________________________

G.S.______________________________________________________________

N.Pl._____________________________________________________________

G.Pl._____________________________________________________________

N.S._____________________________________________________________

G.S._____________________________________________________________

N.Pl._____________________________________________________________

G.Pl._____________________________________________________________

N.S.______________________________________________________________

G.S.______________________________________________________________

N.Pl._____________________________________________________________

G.Pl._____________________________________________________________

Завдання для позааудиторної самостійної роботи

Завдання 4.Визначте рід і відміну прикметників та перекладіть терміни:

1. os temporale_____________________________________________________

2. columna vertebralis________________________________________________

3. foramen vertebrale________________________________________________

4. facies articularis __________________________________________________

5. processus articularis_______________________________________________

6. processus transversі________________________________________________

7. foramen transversarium_____________________________________________

8. cornu sacrale_____________________________________________________

9. crista sacralis_____________________________________________________

10. foramen sacrale pelvinum___________________________________________

11. os sacrum________________________________________________________

12. linea transversa___________________________________________________

13. porus acusticus externus____________________________________________

14. sutura squamosa__________________________________________________

15. palatum durum___________________________________________________

16. palatum molle____________________________________________________

17. protuberantia occipitalis externa______________________________________

18. vena cava________________________________________________________

Завдання 5.Утворіть формуG.S. поданих термінів та перекладіть їх:

1. processus superior________________________________________________

2. incisura superior__________________________________________________

3. foramen superius__________________________________________________

4. arcus posterior____________________________________________________

5. facies posterior___________________________________________________

6. ligamentum posterius______________________________________________

7. sulcus major______________________________________________________

8. ala major________________________________________________________

9. caput majus______________________________________________________

10. cornu majus et minus_______________________________________________

11. os longum_______________________________________________________

12. os breve_________________________________________________________

13. ligamentum latum_________________________________________________

14. ductus sublingualis major __________________________________________

Завдання 6. Опрацюйте та вивчіть лексичний мінімум заняття № 4.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Тема № 5

“ Прикметник. Алгоритм узгодження з іменником. Узгоджене означення, узгоджена група. Прикметники в грецькій мові (azygos)”

Схема 3. Модель кількаслівного анатомо-гістологічного терміна з узгодженим означенням

СТРИЖНЕВЕ СЛОВО Іменник у N.S. // Pl.   processus (що? відросток) рorus (що? отвір) + УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ Прикметник у N.S. // Pl. transversus (який? поперечний)   аcusticus (який? слуховий) + УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ Прикметник у N.S. // Pl. --------     еxternus (який? зовнішній)

NB! Правила узгодження прикметника з іменником:

1. Прикметники узгоджуються з іменниками за родом, числом та відмінком;

2. Прикметник в анатомо-гістологічних термінах стоїть у постпозиції до іменника, утворюючи з ним узгоджену групу;

3. Узгоджена група перекладається строго у зворотній послідовності:

ІІ. Квазісинонімія прикметників в анатомічній термінології - student2.ru ІІ. Квазісинонімія прикметників в анатомічній термінології - student2.ru поперечний відросток

Processus transversus

Алгоритм 2.Алгоритм узгодження прикметника з іменником:

Наши рекомендации