Загальні вимоги до магістерської роботи

Магістерська робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

Магістерська робота − це творча робота, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника.

Магістерська робота базується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом протягом усього терміну навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти.

Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств, організацій та установ, спеціальної вітчизняної й зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

За всі відомості, викладені в магістерській роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо студент − автор кваліфікаційної роботи.

До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу й переддипломну практику та захистили звіти з них і дотрималися графіка підготовки магістерської роботи.

До магістерської роботи висуваються такі вимоги:

- робота повинна бути виконана з актуальної теми, яка має теоретичне й практичне значення;

- вона повинна бути написана на основі глибокого вивчення законодавства з розглянутої проблеми, а також монографій і статей, присвячених обраній темі;

- робота має бути підготовлена на основі матеріалу, у якому є узагальнення раніше відомих положень, дискусійних питань, а також дослідження нових явищ і виявлення закономірностей. У зв’язку з цим робота повинна відрізнятися критичним підходом до існуючої практики вирішення проблеми, яка досліджується;

- робота повинна містити аналіз фактичного стану, зіставлення вимог теорії та практики, аргументовані висновки, конкретні пропозиції;

- робота повинна відповідати вимогам щодо обсягу, структури роботи й у той же час містити елементи оригінального творчого підходу до вирішення тих чи інших питань теми.

Студент має право:

- вносити свої пропозиції щодо обрання наукового керівника зі складу профілюючої кафедри, враховуючи власні наробки;

- клопотати перед випусковою кафедрою про заміну наукового керівника, якщо для цього є поважні причини;

- обирати тему магістерського дослідження;

- приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та аналізу, а також обробки первинних матеріалів та документів.

Студент зобов’язаний:

- чітко виконувати графік підготовки магістерської роботи;

- оформити її відповідно до вимог випускаючої кафедри;

- своєчасно пройти попередній захист магістерської роботи на кафедрі;

- своєчасно передати магістерську роботу до захисту перед державною комісією;

- аргументовано й етично відреагувати на зауваження наукового керівника і рецензента, відповісти на запитання членів державної комісії та присутніх на відкритому захисті магістерської роботи.

Наукові керівники призначаються кафедрою з числа осіб професорсько-викладацького складу або практичних працівників, після чого вони затверджуються наказом ректора академії на весь період виконання магістерської роботи.

Науковий керівник магістерської роботи зобов’язаний:

- надавати допомогу студентові-магістранту в складанні плану роботи та програми відбору необхідного матеріалу;

- здійснювати керівництво студентом при проходженні ним магістерської практики;

- рекомендувати магістранту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою магістерської роботи;

- регулярно консультувати магістранта, а при необхідності організовувати консультації в інших викладачів академії;

- контролювати протягом усього періоду графік виконання магістрантом роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

- надати об’єктивний відгук на магістерську роботу після її завершення;

- бути присутнім при захисті магістерської роботи в ДЕК.

Науковий керівник має допомогти студентові-магістранту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним дипломної роботи.

Вибір теми магістерської роботи.

Студентові надається право самостійного вибору теми магістерської роботи з переліку, який рекомендується кафедрою (додаток А). Вибір теми визначається:

- науковими інтересами студента;

- профілем майбутньої роботи студента;

- актуальністю тих чи інших проблем економіки для конкретної організації, на матеріалах якої виконується магістерська робота;

- можливостями одержання й обробки необхідного фактичного матеріалу конкретної організації;

- наявністю у розпорядженні студента відповідних монографічних матеріалів, періодичних видань і методик.

Вибір теми здійснюється студентами самостійно з рекомендованого кафедрою переліку або потреб конкретних організацій та установ.

Тематика магістерських робіт формується в рамках наукової проблематики кафедри з урахуванням замовлень підприємств, організацій та установ на розробку тем, власних наукових інтересів студентів, можливостей залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження її результатів.

Бажаним є виконання теми за замовленням керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється окремим листом (наряд-замовлення).

За узгодженням із науковим керівником та завідуючим кафедрою студент має право самостійно сформулювати тему магістерської роботи, яка не ввійшла до рекомендованого переліку. Студенти заочної форми навчання, як правило, виконують магістерські роботи за темами, з якими безпосередньо пов’язана їх службова діяльність.

Після того, як студент вибрав тему магістерської роботи, він пише заяву і подає її завідувачу кафедри для затвердження. Тема магістерської роботи, обрана студентом і погоджена з науковим керівником, затверджується наказом ректора академії.

Порушення студентом календарного плану виконання магістерської роботи контролюється науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. В разі значного порушення графіка виконання магістерської роботи кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми на реальному підприємстві і обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

Наши рекомендации