Загальні критерії оцінювання дипломної магістерської роботи.

Автор дипломної магістерської роботи має продемонструвати вміння: логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення; формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що досліджується.

Критерії оцінювання дипломної магістерської роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна магістерська робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту дипломних магістерських робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад, за 100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання.

За результатами публічного захисту дипломної магістерської роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВІКИ МАГІСТРА

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання.

Об'єктом оцінювання якості підготовки магістра є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту дипломної магістерської роботи та/або вирішення комплексних кваліфікаційних завдань.

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових універсальних і спеціальних професійних компетенцій за складовими: адміністрування, керування колективом, стратегічного управління, управління операційними процесами, управління фінансово-економічною, маркетинговою та інноваційною діяльністю, управління логістичними процесами в структурних підрозділах на середньому та вищому рівнях організацій; науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

7.1.Перелік приблизних тем для студентів спеціальності 8.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)» за спеціалізаціями:

№ з/п Тема дипломної магістерської роботи
  8.03060101.02 «Менеджмент в переробній промисловості»
1. Організація антикризового управління та забезпечення стійкості виробничої системи.
2. Формування системи інтегрованого управління матеріальними потоками в процесі виробництва продукції.
3. Оптимізація системи управління витратами переробного підприємства.
4. Оптимізація використання ресурсного потенціалу переробного підприємства.
5. Обгрунтування та реалізація стратегії конкуренції переробного підприємства.
6. Формування системи управління товарною політикою переробного підприємства.
7. Оптимізація системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства переробної промисловості.
8. Обґрунтування доцільності диверсифікації діяльності переробного підприємства.
9. Планування підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
10. Формування маркетингових рішень у системі менеджменту переробного підприємства.
11.. Забезпечення ефективності системи мотивування праці переробного підприємства
12. Формування та розвиток збутової політики підприємства.
13. Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності переробного підприємства.
14. Організаційно-економічне проектування комплексу матеріально-технічного забезпечення підприємства.
15. Організаційно-економічне проектування технологічного забезпечення виробничих процесів.
16. Оптимізація кадрового забезпечення переробного підприємства.
17. Розроблення реінжинірингу бізнес-процесів переробного підприємства.
18. Розроблення системи контролінгу в переробному підприємстві.
19. Формування системи заходів із підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
20. Оптимізація системи управління запасами переробного підприємства.
  8.0306010106 «Менеджмент у сфері туризму і рекреації»
1. Оцінювання та забезпечення якості туристичних послуг підприємства.
2. Обгрунтування оновлення асортименту послуг в’їздного туризму.
3. Розроблення механізму формування організаційної культури туристичної агенції.
4. Розроблення системи стратегічного аналізу бізнес-середовища туристичної фірми.
5. Оптимізація обслуговування туристів з використанням сучасних технологій.
6. Формування системи управління конкурентоспроможністю туристичної фірми.
7. Розроблення проекту зеленого туризму в Карпатському регіоні.
8. Формування туристичного кластеру в м. Львові.
9. Оптимізація товарно-збутової політики туристичного агентства.
10. Розроблення бізнес-плану розвитку туристичного підприємства.
11. Розроблення системи управління сертифікацією послуг готелю.
12. Обгрунтування оновлення асортиментної політики послуг готелю.
13. Формування пакету послуг туристичної фірми.
14. Розроблення стратегії досягнення конкурентних переваг туристичної фірми.
15. Формування сегментації ринків збуту туристичного продукту фірми.
16. Формування маркетингового менеджменту туристичної фірми.
17. Моделювання прийняття та реалізації управлінських рішень в системі менеджменту туристичної фірми.
18. Організаційно-економічне проектування інформаційного забезпечення туристичної діяльності підприємства (організації).
19. Проектування та оптимізація туристичних маршрутів фірми
20. Дослідження та розроблення механізму активізації ділової активності туристичної фірми.
  8.0306019900 «Менеджмент малого і середнього бізнесу»
1. Розроблення рекламної кампанії приватного підприємства.
2. Оптимізація ресурсних складових потенціалу малого підприємства
3. Формування механізму оплати та стимулювання праці в приватному підприємстві
4. Розроблення основних напрямів активізації збутової діяльності малого торгово-виробничого підприємства.
5. Розроблення організаційно-економічних методів управління якістю продукції (послуг) малого підприємства.
6. Аналізування ефективності модернізації виробничо-технічної бази малого (середнього) підприємства.
7. Оцінювання інвестиційної стратегії малого (середнього) підприємства.
8. Моніторинг і оптимізація інфраструктурного забезпечення функціонування малого (середнього) підприємства.
9. Розроблення механізму діагностики банкрутства малого підприємства та способів його запобігання.
10. Обґрунтування цінової політики у забезпеченні конкурентоспроможності малого підприємства.
11. Формування конкурентної політики малого(середнього)підприємства.
12. Розроблення системи обслуговування клієнтів приватного підприємства.
13. Розроблення та оцінювання інвестиційного проекту малого підприємства.
14. Розроблення стратегії розвитку приватного підприємства.
15. Обґрунтування стратегічних рішень у системі антикризового менеджменту малого підприємства.
16. Обґрунтування управлінських рішень з підвищення ефективності менеджменту якості у малому підприємстві.
17. Оптимізація управління витратами малого підприємства.
18. Оптимізація фінансово-господарської діяльності малого (середнього) підприємства.
19. Формування механізму активізації комерційної діяльності приватного підприємства
20. Обґрунтування шляхів підвищення рівня рентабельності діяльності малого підприємства.
21. Формування системи сервісного обслуговування продукції малого підприємства
22. Планування підвищення прибутковості діяльності приватного підприємства.
23. Формування системи управління товарною політикою малого підприємства.
.Обґрунтування заходів щодо удосконалення управління обіговим капіталом малого(середнього)підприємства.
25. Розроблення стратегії розширення бізнесу приватного підприємства.
  Відкриття спеціалізації «Менеджмент організацій у сфері інформаційних технологій"у рамках спеціальності 8.03060101"Менеджмент організації і адміністрування"
1. Запровадження сучасних засобів управління інформаційною діяльністю в організації
2. Планування інформаційного менеджменту в організації
Вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту організації
Інтеграція корпоративних зв'язків в організації
5. Впровадження сучасного інформаційного забезпечення організації в сфері маркетингу
Впровадження сучасного інформаційного забезпечення організації в сфері організування виробничої діяльності
7. Впровадження сучасного інформаційного забезпечення організації в сфері управління персоналу
Впровадження сучасного інформаційного забезпечення в сфері проектування діяльності організації
9. Впровадження сучасних систем документообігу організації
Застосування сучасних інформаційних систем і інформаційних технологій в управлінні організацією
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в організації
Реформування організаційних структур організації шляхом впровадження інформаційних технологій в сфері
Обґрунтування впровадження Інтернет-технологій для удосконалення збутової діяльності організації
14. Управлінське консультування по впровадженню Інтернет-проектів в організації

Наши рекомендации