Удосконалювання потокових методів

На першому етапі вдосконалювання потокових методів необхідно впроваджувати такі організаційні заходи, що дають великий позитивний ефект і не потребують значних капітальних укладень:

Ø організація роботи при перемінних протягом дня такті і швидкості потокової лінії;

Ø переведення робітників протягом зміни з однієї операції на іншу;

Ø застосування багатоопераційних машин, що потребують регуляр­ного переключення уваги робітників на різні процеси;

Ø заходи матеріального стимулювання;

Ø упровадження агрегатно-групових методів організації виробничого процесу, потокових ліній з вільним ритмом. [18, c.634 ]

Основним напрямом підвищення соціально-економічної ефективності потокового виробництва є впровадження напівавтоматичних і автоматичних потокових ліній, застосування роботів і автоматичних маніпуляторів для виконання монотонних операцій.

Збільшення змістовності праці робітників забезпечується шля­хом:

Ø укрупнення операцій;

Ø відмови від жорсткого закріплення робітника за однією операцією;

Ø переведення робітників на суміжні операції;

Ø збагачення змісту праці виконанням крім основних також контрольних та налагоджувальних операцій;

Ø самостійного вибору ритму своєї роботи при створенні міжопераційних заділів.

Потокові методи організації виробництва значно поліпшують найважливіші показники роботи підприємства: підвищуються продуктивність праці і якість продукції, повніше використовується устаткування, скорочується тривалість виробничого циклу і знижуються розміри незавершеного виробництва, знижується собівартість продукції, зростає прибуток і підвищується рентабельність виробництва, швидко окупаються витрати, що пов’язані з організацією потокових ліній.

Таким чином, розвиток нових форм потокового виробництва дає змогу ефективно застосовувати його з урахуванням сучасних вимог науково-технічного прогресу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абра­мова. — К.: 1995. — 208 с.

2. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.

3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 520 с.

4. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с.

5. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 240 с.

6. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Добрынина. — СПб.: Питер. ком., 1999. — 448 с.

7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 200 с.

8. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1998 — 367 с.

9. Keйлep В. Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: ffi№PA-М, 1999. — 132 с.

10. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. — Минск: Экоперспектива, 1998. — 334 с.

11. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001 — 216 с.

12. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. – Львів: Оксарт, 1996. – 416 с.

13. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

14. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

15. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. -К.: Вікар, 2002. - 176 с.

16. Сафронов Н. А. Экономика предприятия: Учебник. — М.: Юность, 1998. — 584 с.

17. Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 304 с.

18. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с.

19. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка К. КНЕУ, 2005. – 234 с.

20. Економіка підприємств: Посібник / За ред. П.С. Харіва. – Т.: Економічна думка, 2002. - 450 с.

21. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.

22. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.

23. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002.-355 с.

Наши рекомендации