Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Цю систему в літературі називають ще як систему «періодично­го поповнення». Замовлення здійснюються в чітко визначений час, між якими утворюються рівні інтервали, наприклад, 1 раз у місяць, 1 раз у тиждень, 1 раз у 14 днів і т. ін. Період, що розділяє два за­мовлення чітко встановлено, а обсяг замовлення є змінним. Визна­чити інтервал між замовленнями можна з урахуванням оптималь­ного розміру замовлення. Розрахунок інтервалу часу між замов­леннями можна зробити за формулою

Т, (7.14)

де N— кількість робочих днів у році, дні;

?— потреба в продукті, який замовляють, натур, од.;

бопт — оптимальний обсяг замовлення, натур, од.

Отриманий результат часу може бути скоригований на основі експертних оцінок. Наприклад, при отриманому розрахунковому результаті чотири дні можливо використати п'ять днів, щоб прово­дити замовлення один раз у тиждень.

Величина замовлення в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями розраховується за формулою:

РЗ = МБЗ-ПЗ + ОС, (7.15)

де РЗ — величина замовлення, натур, один.;

МБЗ — максимально бажане замовлення, натур, один.;

ПЗ — поточне замовлення, натур, один.;

ОС — очікуване споживання за час поставки, натур, один.

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксова­ним інтервалом часу між замовленнями представлено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ФІКСОВАНИМ ІНТЕРВАЛОМ ЧАСУ МІЖ ЗАМОВЛЕННЯМИ

Показник Порядок розрахунку
1. Потреба, натур, один. вихідна інформація
2. Інтервал часу між замовленнями, дн. формула (7.14)
3. Час постачання, дн. вихідна інформація
4. Можлива затримка постачання дн. вихідна інформація
5. Очікуване середньодобове споживання, на­тур, один./дн. (1) : кількість роб. днів
6. Очікуване споживання за час постачання, натур, один. (3) • (5)
7. Максимальне споживання за час постачан­ня, натур, один. [(3) + (4)] • 5
8. Страховий запас, натур, один. (7) - (6)
9. Максимальний бажаний запас, натур, один. (8) + [(2) • (5)]
10. Розмір замовлення (партії постачання), натур, один. формула (7.15)

Графічна ілюстрація функціонування системи з фіксованим ін­тервалом часу між замовленнями наведена на рис. 7.3.


В

дні

затримка постачання

Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями - student2.ru

О

Рис. 7.3. Рух запасів у системі управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Перевагою даної системи є відсутність необхідності вести сис­тематичний облік запасів на складах логістичної системи. Недолік

полягає в необхідності робити замовлення іноді на незначну кіль­кість продукції, а за умови прискорення інтенсивності споживання продукції (наприклад, через зростання попиту на готову продук­цію) виникає небезпека використання запасу до настання моменту чергового замовлення, тобто виникнення дефіциту.

Таким чином, система управління запасами з фіксованою пері­одичністю замовлення застосовується в таких випадках:

• умови постачання дозволяють варіювати розмір замовлення;

• витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі;

• втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі.

На практиці за даною системі можна замовляти один із багатьох товарів в одного і того ж постачальника, товари, на які рівень по­питу відносно сталий, малоцінні товари тощо.

Розглянуті вище основні системи управління запасами ґрунтують­ся на фіксації одного з двох можливих параметрів — розміру замов­лення або інтервалу часу між замовленнями. За відсутності відхилень від запланованих показників та рівномірного споживання запасів, для яких розроблені основні системи, такий підхід є цілком достатнім.

Однак на практиці частіше зустрічаються інші, більш складні ситу­ації. Зокрема, при значних коливаннях попиту основні системи управ­ління запасами не можуть забезпечити безперебійне постачання спо­живача без значного завищення обсягу запасів. За наявності система­тичних збоїв у постачанні та споживанні основні системи управління запасами стають неефективними. Для таких випадків розробляються інші системи управління запасами, які будуть розглянуті нижче.

3. Система із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня.

У цій системі вхідним параметром є період часу між замовленнями. На відміну від основної системи, вона зорієнтована на роботу за умови значних коливань споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запа­сів, які знаходяться на складі, або їхньому дефіциту, замовлення пода­ються не тільки у встановлені моменти часу, але і за умови досягнення запасом граничного рівня. Розглянута система містить елемент системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями (встановлену періоди­чність замовлення) і елемент системи з фіксованим розміром замовлен­ня (відстеження граничного рівня запасів, тобто «точки замовлення»).

Таким чином, рівень матеріального запасу регулюється як зверху, так і знизу. У тому випадку, якщо розмір запасу знижується до міні­мального рівня раніше настання терміну подачі чергового замовлен­ня, то робиться позачергове замовлення. В інший час дана система функціонує як система з фіксованою періодичністю замовлення.

Відмінністю системи є те, що замовлення поділяються на дві категорії: планові та додаткові. Планові замовлення роблять через

задані інтервали часу. Можливі додаткові замовлення, якщо наяв­ність запасів на складі досягає граничного рівня. Очевидно, що не­обхідність додаткових замовлень може з'явитися тільки за умови відхилення темпів споживання від запланованих. Як і в системі з фіксованими інтервалом часу між замовленнями, обчислення роз­міру замовлення ґрунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад підприємства.

Перевагою даної системи є повне виключення недостачі запасів для потреб логістичної системи. Однак при цьому вимагаються до­даткові витрати на організацію постійного спостереження за ста­ном величини запасів. Графічна ілюстрація функціонування систе­ми із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня наведена на рис. 7.4.


час, дні

Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями - student2.ru о

О

постачаннячпозачергове замовлення

Рис. 7.4. Рух запасів у системі управління запасами із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня

4. Система «мінімум-максимум»

Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, тут використовується сталий інтервал часу між замовленнями. Сис­тема «мінімум-максимум» зорієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають порівняними з втратами від дефіциту запасів. Тому в даній системі замовлення провадяться не через задані інтер­вали часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент ви­явилися рівними або меншими встановленого мінімального рівня.

У випадку видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання поповнило запаси до максимального рівня (рис. 7.5).


В

час, дні

Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями - student2.ru І

Й

Еґ

час постачання

замовлення не відбувається

Рис. 7.5. Рух запасів у системі управління запасами «мінімум-максимум»

Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запа­сів — мінімальним і максимальним, чим і зумовлюється її назва.


Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями - student2.ru

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

Наши рекомендации