Циклограма роботи класного керівника

СХЕМИ АСПЕКТНИХ АНАЛІЗІВ УРОКІВ

I. Перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок

1. Місце контролю в системі уроку (для чого потрібен).

2. Види та методи контролю, їх доцільність.

3. Методика перевірки домашнього завдання.

4. Зміст та характер запитань, завдань (відтворюючі, проблемні, спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.).

5. Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю (взаємна перевірка, рецензування, запитання тим, хто відповідає).

6. Способи активізації учнів під час перевірки.

7. Реалізація виховної функції контролю.

8. Кількість опитаних учнів. Кількість оцінок, їхня об’єктивність, аргументація.

II. Вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів

1. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.

2. Організація роботи учнів на різних етапах уроку.

3. Вміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів.

4. Індивідуальний підхід до учнів.

5. Реакції на помилки учнів(вербальна та невербальна), репліки під час оцінювання учнів,

6. Стимулювання успіхів учнів, арсенал стимулів. Характер і тон дисциплінарних зауважень.

7. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.

III. Реалізація педагогічних принципів на уроці

1. Проаналізуйте, якою мірою були реалізовані вимоги 3 педагогічних принципів на уроці, наприклад:

• науковості;

• наочності;

• систематичності і послідовності

• активності та самостійності;

• гуманізму;

• поваги до особистості дитини в поєднанні з доцільною вимогливістю до неї;

• педагогічного оптимізму;

• врахування вікових та індивідуальних особливостей;

• свідомості тощо.

2. Які правила були використані для реалізації педагогічних принципів, наприклад, свідомості:

• чи була організована самостійна пізнавальна робота;

• чи перевірені розуміння домашнього завдання, ступінь осмислення нового матеріалу;

• які прийоми використані для перевірки усвідомлення нового (доведення, порівняння, постановка проблемних питань).

3.Чи можна говорити про єдність та взаємозв’язок педагогічних принципів на уроці.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

• з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються;

• організація чергування по класу;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення виховних годин;

• перевірка щоденників;

• проведення заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з вчителями, які працюють в класі;

• контроль за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

• проведення класних зборів;

• проведення бесід;

• відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

• координація виховної роботи з класом;

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• зустрічі з батьками;

• відвідування учнів вдома;

• складання актів обстеження матеріально-побутових умов.

Один раз на семестр:

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності;

• проведення батьківських зборів (за планом);

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

• складання плану роботи на канікули;

• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;

• аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

• аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Один раз на рік:

• складання плану виховної роботи;

• оформлення особових справ;

• оформлення соціального паспорту класу;

• робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року);

• написання характеристик;

• проведення відкритого виховного заходу;

• статистичні відомості про клас (на 5 вересня);

• страхування учнів від нещасних випадків.

Наши рекомендации