Список використаних джерел

Інформаційне повідомлення

Видання збірника студентських наукових статей

«Студентська наука – 2017»

У березні 2017 року в Навчально-науковому інституті педагогіки і психології планується видання збірника студентських наукових статей з педагогіки і психології – «Студентська наука – 2017».

Термін подачі матеріалів – до 10 березня 2017 року.

Збірник видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Одна сторінка тексту у форматі А4 коштує 20 грн.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

І. Вимоги до оформлення тексту:

1. Форма та розмір аркушу: А-4 у форматі Microsoft Word (*.doc); тип шрифту: TimesNewRoman, без переносів; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.

2. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.

3. Обсяг статті: для студентів 5-6 сторінок, для магістрантів – 6-7 сторінок, аспірантів – 8-10 сторінок (без нумерації).

4. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, де через крапку з комою позначаються номера літературних джерел з бібліографічного списку статті (наприклад: [1; 4]). Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитат, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с. 14]).

5. У тексті статті використовується один ініціал науковців (ім’я). Наприклад: Л. Виготський замість Л. С. Виготський.

ІІ. Вимоги до набору тексту:

1. Вимкнути функцію «перенос».

2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».

3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм).

4. Відстань між словами – 1 пропуск.

5. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту збірки чорно-білий).

ІІІ. Вимоги до змісту тексту (див. зразок):

1. Бібліографічний показник УДК: ліворуч, без абзацного відступу, жирний шрифт.

2. У правому кутку аркушу подаються: прізвище та ініціали автора (авторів) (жирний шрифт); спеціальність, назва навчального закладу; прізвище та ініціали наукового керівника (жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, (міжрядковий інтервал – 1).

3. Назва статті: великі літери, жирний шрифт (по центру).

4. Анотація (5-10 речень) та ключові слова (3-5 слів) подаються українською мовою через інтервал після назви статті без слова анотація, виділені курсивом, міжрядковий інтервал – 1.

5. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, перспектива дослідження. Всі структурні елементи виділяються графічно.

6. Список використаних джерел подається через інтервал після тексту статті, по центру великими літерами та жирним шрифтом (див. зразок). Список використаних джерел оформлюється за новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.).

Науковий керівник несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті.

Кошти за друк статей, електронні матеріали надаються в директорат Навчально-наукового інституту педагогіки і психології до 10 березня 2017 року.

Додаток 1

ЗРАЗОК

УДК 33.1-452

Котляр В. П.

Студентка 4 курсу спеціальності Спеціальна освіта

Сумського державного педагогічного університету

імена А.С. Макаренка

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Г.П. Руденко

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (українською мовою– 5-10 речень) - курсивом, шрифт: TimesNewRoman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1.

Ключові слова (українською мовою) – 3-5 слів.

Структурні елементи статті:

Постановка проблеми:визначення проблеми у загальному вигляді.

Актуальність: аналіз досліджень на які спирається автор.

Метастатті.

Виклад основного матеріалу. Текст…Текст…Текст….

Висновки.

Перспектива дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зубова Н. С. Особливості суспільно-політичної лексики та її місце в лексичній системі французької мови та української / Н. С. Зубова // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 3. – С. 32–41

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – №4. – С. 43. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm – Назва з екрану

Наши рекомендации