Список використаних джерел. Перелік використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків і

Перелік використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків і пропозицій. Він повинен бути оформлений відповідно до правил бібліографічного опису, викладених у ГОСТ 7.32-91. Спочатку наводяться закони України, потім укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, документи і матеріли міністерств і відомств України у хронологічній послідовності.

Після цього наводяться публікації (монографії, статті, підручники, навчальні посібники тощо) українською та російською мовами в алфавітному порядку, потім публікації іншими мовами.

Опис книг обов'язково повинен містити в собі: прізвище та ініціали авторів, назву книги, свідчення про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок .

При використанні статей із газет і журналів необхідно наво­дити: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву та ві­домості про видання. Всі джерела нумеруються арабськими цифрами (додаток Г).

У списку можуть бути посилання на публікації у мережі Інтернет. Відповідно до стандарту ISO 690-2 бібліографічний опис таких джерел передбачає запис джерела (відповідно до вимог бібліографічного опису книги, статей періодичних видань), після якого у квадратних дужках зазначають слово Цит., дату відвідання сторінки в Інтернеті та вказують: Доступний з: і в URL адресу сторінки.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. До списку літератури включають всі використані джерела. Всі джерела нумеруються арабськими цифрами.

Додатки

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи (проекту) на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В правому куті над заголовком малими літерами з першої великої друкується жирним шрифтом слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами за українським алфавітом, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А. Коли літер алфавіту не вистачає для нумерації, пропонується використовувати загальноприйняту систему: за додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і т. д. Додатки повинні мати єдину з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК» та його найменування. Сторінки копії документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи, незважаючи на власну нумерацію сторінок документа.

В тексті посилання на додаток записується таким чином: «… статут підприємства» (Додаток Б).

3.10. Порядок брошурування курсової роботи

Виконана і відповідним чином оформлена курсова робота підшивається в папку в такій послідовності:

- титульний аркуш;

- зміст курсової роботи (проекту);

- план курсової роботи (проекту);

- завдання на виконання курсової роботи (проекту);

- рецензія на курсову роботу (проект);

- текст роботи;

- список використаних джерел;

- додатки.

Курсова робота (проект) повинна бути розміщена у папку. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

ІV. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

Курсова робота (проект) виконується у терміни, визначені навчальною частиною. Протягом термін виконання курсової роботи (проекту) студент звертається до викладача з питань, які виникли у процесі виконання дослідження. Правильно оформлена курсова робота (проект) подається викладачу у встановлений термін для реєстрації та перевірки. Виконану в строк курсову роботу (проект) студент подає на рецензування не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Строки перевірки курсової роботи - до 7 днів.

Разом із курсовою роботою (проектом) студент отримує письмову рецензію на неї (Додаток Д). У рецензії викладач дає загальну оцінку курсової роботи (проекту), вказує глибину розкриття теми дослідження, відзначає позитивні сторони роботи, а також недоліки, допущені студентом, вказує шляхи виправлення недоліків. У рецензії повинен зазначатися допуск роботи до захисту з рекомендованою оцінкою.

Приклад:

Курсова робота (проект) допускається до захисту з оцінкою 7 (добре).

Робота, яка отримала негативну рецензію, повертається студенту на доопрацювання з урахуванням критичних зауважень рецензента і подається на повторну перевірку і рецензування разом з першою рецензією на неї.

Готуючись до захисту перш за все необхідно підготувати відповіді на зауваження, зазначені в рецензії, а також виділити найважливіші моменти курсового дослідження.

До захисту допускається курсова робота (проект), яка отримала позитивну рецензію.

Робота, яка отримала негативну рецензію, повинна студентом доопрацюватись з урахуванням критичних зауважень рецензента і подається на повторну перевірку і рецензування разом з першою рецензією на неї.

Захист здійснюється перед комісією у складі не менше трьох викладачів, які призначаються наказом директора і відбувається не пізніше останнього дня екзаменаційної сесії.

До захисту студент готує усний виступ на 5-7 хвилин. У такому виступі не потрібно детально переказувати зміст роботи, що нерідко стараються робити студенти, а варто розказати про те, за якими мотивами вибрана ця тема для виконання курсового дослідження, які завдання ставились, яким шляхом вони розв’язувались і які результати отримані. У виступі доцільно відзначити труднощі, які виникали при виконанні роботи, і показати те, як удалося їх побороти. Також потрібно зреагувати на рецензійні зауваження, вказавши на ті, з якими студент погоджується, і спробувати аргументовано спростувати ті, з якими не погоджується.

Доповідь студента може супроводжуватись плакатами, презентацією або слайдами доповіді. Презентація має бути збережена на диску та додаватись до курсової роботи (проекту).

Пам'ятка студентові «Як складати слайди доповіді»

1. На одному слайді відображайте не більше однієї ідеї: вона запам'ятається краще, якщо буде розміщена окремо, а не в групі з іншими.

2. Записуйте не більше шести слів в рядку і шести рядків на одному слайді.

3. Доповнюйте слайди графіками та рисунками.

4. Дотримуйтесь одного формату слайдів.

5. Використовуйте великий товстий шрифт різноманітність шрифтів заважатиме читати та розуміти інформацію. Використовуйте один тип шрифту на одному слайді та не більше двох для всієї доповіді.

6. Виділяйте курсивом тільки основні моменти.

7. При знятті копій на плівку за допомогою копіювального апарату підбирайте тільки якісні оригінали.

Пам'ятка студентові «Як підготувати та проголосити доповідь»

1. Сформулюйте мету та завдання виступу.

2. Підберіть необхідний матеріал з усього тексту курсової роботи (проекту).

3. Підготовка доповіді вимагає часу, тому не відкладайте її до останнього моменту.

4. Теоретичні тези повинні бути підтверджені практичними прикладами.

5. Завершивши підбір інформації, визначте власне бачення предмету, тобто висновки до яких ви дійшли.

6. Пам'ятайте, що розмовна мова значно відрізняється від писемної: вона менш формалізована, вільніша та менш структурована. Якщо є можливість, запишіть свою промову на касету і прослухайте, оцінивши її критично. З цією метою було б доречно записати найбільш важливі речення, щоб при нагоді відтворити їх дослівно. Пам'ятайте: чим коротші речення, тим легше вони сприймаються слухачами.

Після виступу студент повинен відповісти на запитання членів комісії та присутніх. Питання можуть стосуватися як конкретно самої курсової роботи (проекту), так і загальної теми курсу, проблеми якої досліджуються в цій роботі.

Процес захисту курсових робіт (проектів) має велике педагогічне значення, оскільки дає студентам досвід публічних виступів. Захищаючи курсову роботу (проект), студент вчиться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв'язання економічних завдань, а також глибоко осмислювати виконану роботу.

Кінцева оцінка одночасно залежить від:

- якості виконаної роботи та попередньої оцінки;

- виступу студента на захисті;

- наявності та якості візуального супроводу;

- відповідей на запитання щодо курсової;

- відповідей на питання, що стосуються теми курсу, до якої належить ця тема курсової роботи.

Згідно номенклатури справ коледжу курсові роботи (проекти) студентів зберігаються в архіві протягом трьох років, а потім списують в установленому порядку.

Додаток А

ПЛАН

Вступ

Розділ 1. (Назва)

1.1. (Назва)

1.2. (Назва)

1.3. (Назва)

Розділ 2. (Назва)

2.1. (Назва)

2.2. (Назва)

2.3. (Назва)

Розділ 3. (Назва)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Додаток Б

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи (проекту)

з навчальної дисципліни ___________________________________ студентки (студента) другого (третього) курсу, групи ____________

________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові студента)

Тема.____________________________________________________

При виконанні курсової роботи (проекту) повинні бути представлені:

1.Текстовий матеріал:

· Вступ.

· Розділи: теоретичний, дослідницький, проектний.

· Висновки та пропозиції.

2.Додатки:

· Установчі документи.

· Фінансові звіти.

· Схеми, таблиці тощо.

Графік виконання курсової роботи (проекту)

№ з/п Етапи виконання курсової роботи (проекту) Дата Відповідальний за виконання
1. Затвердження тематики курсових робіт (проектів) на засіданні циклової комісії    
2. Розподіл тем для написання курсової роботи (проекту)    
3. Проведення консультацій для написання курсової роботи (проекту)    
4. Здача курсових робіт (проектів)для попереднього оцінювання та рецензування    
5. Захист курсової роботи (проекту)    

Підпис студента ___________ Підпис керівника_______________

Підпис голови цк ___________ «___»_________ 20__р.

Додаток В

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

Відділення _________________

Спеціальність ______________

КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

Тема курсової роботи (проекту)

Виконавець студент (ка)

другого курсу, групи __Прізвище та ініціали студента

Керівник Прізвище та

ініціали викладача

Курсову роботу (проект)

захищено з оцінкою _______

Керівник _________________

Івано-Франківськ

20__

Додаток Г

Наши рекомендации