Список використаних джерел. Список використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

Список використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) Закони України (у хронологічній послідовності);

б) Укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) періодичні видання (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали підприємств (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. (див. додаток К.1). Літературні джерела вказуються мовою оригіналу.

У посиланнях на літературу необхідно вказувати сторінки, з яких використані певні матеріали. Використання матеріалів із збірників наукових праць, періодичних видань вказують таким чином: [31, С. 17-26].

Додатки

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття роботи:

· реальні документи господарюючих суб’єктів;

· рекламні матеріали;

· економічні доведення, формули, розрахунки;

· таблиці допоміжних цифрових даних;

· інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

· ілюстрації допоміжного характеру.

Праворуч малими літерами (з першої великої) друкують слово "Додаток" і поряд – велику літеру, що його позначає. Нижче подається заголовок додатка, написаними або надрукованими малими літерами (з першої великої літери) симетрично до тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, К, ї, Й, О, Ч, Ь.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують, у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка – велику літеру і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д.1.2." - другий рисунок першого розділу додатка Д, "формула (А.1)"- перша формула додатка А.

Теми курсових робіт

1. Застосування маркетингу для підвищення ефективності функціонування підприємства

2. Аналіз маркетингового середовища як передумова ефективного функціонування підприємства

3. Маркетингові дослідження на підприємстві

4. Вибір цільового сегменту ринку

5. Розробка комплексу маркетингу

6. Маркетингова товарна політика

7. Життєвий цикл товару і вибір маркетингової стратегії підприємства

8. Сервіс як елемент товарної політики

9. Управління товарним асортиментом

10. Планування нових товарів: методи розробки і стратегії висновку на ринок

11. Розробка цінової політики підприємства

12. Вибір цінової стратегії підприємства

13. Планування рекламної кампанії

14. Комплекс маркетингових комунікацій

15. Ринок комунікацій України і тенденції його розвитку

16. Зв’язки з громадськістю як елемент комплексу маркетингових комунікацій

17. Управління збутовою діяльністю підприємства

18. Роль маркетингу в управлінні інвестиційним проектом підприємства

19. План маркетингу як розділ бізнес-плану підприємства

20. Місце маркетингу в антикризовому управлінні підприємством

21. Оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства

22. Роль маркетингу в управлінні інноваційним проектом підприємства

23. Сучасні види маркетингу

24. Маркетинг некомерційних організацій.

25. Маркетинг послуг

26. Місткість ринку: методи розрахунку і прогнозування

27. Позиціонування товару і фірми

28. Організація маркетингу на підприємстві

29. Використання психологічних прийомів в маркетингу

30. Контроль маркетингової діяльності на підприємстві

31. Історія виникнення маркетингу

32. Управління конкурентоспроможністю підприємства

33. Формування системи маркетингової інформації на підприємстві

34. Поведінка споживача при здійсненні вибору

Додаток Б

Наши рекомендации