Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар.

Анықтама. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда теңдігі орындалса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ( Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru шамасы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ға ұмтылғанда)шексіз аз шама (ш.а.ш.) деп аталады.

Анықтама. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru -ғы шексіз үлкен шама (ш.ү.ш.) деп атайды.

Теорема. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru (ш.а.ш.) болса, Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru - функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru -ға ш.ү.ш. болады. Бұл теорема керісінше де ақиқат.

Шектер туралы негізгі теоремалар.Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru , Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru , болса, онда

1. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

2. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

3.Кезкелген Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru үшін, Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru және Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

1-мысал. 1. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru . Шекті есептеу үшін х-тің мәнін қойғанда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru т.с.с. анықталмағандықтар пайда болады. Шекті есептеу деп осы анықталмағандықтарды ашуды айтады.

2. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

3. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

4. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

Әдебиеттер: нег.[128-163], [173-181], 11 қос. [314-334].

Бақылау сұрақтар:

1. Фукцияның анықтамасын беріңіз. Функцияның анықталу облысы дегеніміз не?

2. Тақ және жұп функциялардың анықтамасын беріңіз.

3. Период және периодты функциялар.

4. Функциялардың шектері туралы негізгі теоремаларды атаңыз.

Дәріс. Бірінші және екінші тамаша шектер.

Бірінші тамаша шек. Құрамында тригонометриялық функциялар бар өрнектердің шектерін есептегенде бірінші тамаша шекті қолданады: Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru . Дәлелдеу: Радиусы бірге тең шеңбер аламыз. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru , сонда:

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru , мұндағы

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

1-мысал. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

2-мысал. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

Екінші тамаша шек: .

Мұндағы е»2,718282… – иррационал сан.

3-мысал. Шекті есептеу керек

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

Шексіз аздарды салыстыру. Екі шексіз аз шамаларды салыстыру үшін олардың қатынасын қарастырады. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru - ш.а.ш. болсын, яғни Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru және Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

1. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ұмтылғанда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ш.а.ш.-ның аздық реттері бірдей дейді.

2. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ұмтылғанда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru шексіз аз шамалар эквивалентті деп аталады және Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru деп белгіленеді.

Мысал. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru шексіз аздар Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ұмтылғанда эквивалентті, бұл бірінші тамаша шектің қасиетінен шығады.

Теорема. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ұмтылғанда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ш.а. болсын, онда:

1. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ; 2. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ;

3. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ; 4. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ;

5. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ; 6. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru , Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ;

Теорема. Егер ш.а.ф. –ды оларға эквивалентті функциялармен алмастырса, онда екі ш.а.ф. қатынасының шегі өзгермейді.

4-мысал. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ,

себебi, Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ~ Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru .

Функцияның үзіліссіздігі.Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі ұғымын беру үшін 3 шартты келтіреміз:

1. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде анықталған (яғни Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru мәні бар);

2. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ( Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru шамасы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru -ге ұмтылғанда) болғанда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясының ақырлы шегі Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru бар;

3. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru шегі функцияның Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесіндегі мәніне тең: Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

1−анықтама. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы келтірілген үш шартты қанағаттандырса, онда оны Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде үзіліссіз дейді. Функцияның Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесіндегі үзіліссіздігінің анықтамасының формуласын былай жазуға болады: Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru Функция Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде үзіліссіз болса, онда оның графигін Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесі арқылы үзіліссіз сызуға (қарындашты қағаздан алмай) болады. Енді үзіліссіздіктің екінші анықтамасын берейік. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru аргументіне Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru өсімшесін берсек, Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru өсімшесін алады. Ол Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru формуласымен анықталады.

2−анықтама. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде анықталса және Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru теңдігі орындалса, онда ол функцияны Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде үзіліссіз дейді. Үзіліссіздіктің осы екі анықтамасы өзара эквивалентті. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде үзіліссіз болмаса, онда бұл нүкте Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясының үзіліс нүктесі деп аталады. Үзіліс нүктесінің екі түрі бар. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясың Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде оң жақты және сол жақты шектері бар болып, бірақ олар өзара тең болмаса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесі Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясының біріншітекті үзіліс нүктесі деп аталады. Егер оң жақты және сол жақты шектердің ең болмағанда біреуі не шексіздікке тең болып, не жоқ болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесі Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясының екіншітекті үзіліс нүктесі деп аталады. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде ақырлы оң жақты және сол жақты шектер бар болып, бірақ олар осы нүктедегі функцияның мәніне тең болмаса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесі Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясының түзетілетін үзіліс нүктесі деп аталады.

5-мысал. Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы үшін Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесі екінші текті үзіліс нүктесі болады, себебі

Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

 
  Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru

Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru аралығының әрбір нүктесінде үзіліссіз болса, онда оны Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru аралығында үзіліссіз дейді. Егер Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясы Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru аралығында үзіліссіз болып, ал Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде оң жақтан (яғни Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ), ал Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru нүктесінде сол жақтан (яғни Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru ) үзіліссіз болса, онда Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru функциясын Шексіз аз және шексіз үлкен функциялар. - student2.ru кесіндісінде үзіліссіз дейді.

Наши рекомендации