Для студентів денної форми навчання

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою в кожному семестрі,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів за наступною шкалою оцінювання:

У семестрі VII:

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2 ) Разом (підсумкова оцінка – ПО-1)
Максимальна оцінка в балах

Максимальна кількість балів за 1,2 модулі VII семестру – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО-1):

ПО-1 = ЗМ1 + ЗМ2

У семестрі VIIІ:

  Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Разом (підсумкова оцінка – ПО-2)
Максимальна оцінка в балах

Максимальна кількість балів за 3,4 модулі VІII семестру – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО-1):

ПО-2 = ЗМ3 + ЗМ4

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

У випадку отримання студентом за результатом 3, 4 модулів VIII семестру не менше 60 балів, за його згодою зазначена оцінка автоматично враховується як підсумкова. У випадку незгоди студента з кількістю набраних протягом семестру балів, студент складає іспит загальною кількістю 100 балів (набрані протягом семестру бали не враховуються).

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

В межах 1,2 модулів VII семестру

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
1. Усна відповідь на семінарському занятті (УВ) до 5 9 х 5 = 40
2. Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР) до 5 2 х 5 = 10
3. Доповіді на задану тему до 5 2 х 5 = 10
4. Вирішення тестових завдань до 5 2 х 5 = 10
5. Модульна контрольна робота (МКР) до 10 2 х 10 = 20
  Всього   100 балів

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

В межах 3,4 модулів VIIІ семестру

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
1. Усна відповідь на семінарському занятті (УВ) до 5 7 х 5 = 35
2. Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР) до 5 4 х 5 = 20
3. Доповіді на задану тему до 5 2 х 5 = 10
4. Вирішення тестових завдань до 5 2 х 5 = 10
5. Модульна контрольна робота (МКР) до 10 2 х 10 = 20
6. Конспектування лекцій (К) до 5 1 х 5 =5
  Всього   100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за національною шкалою
90 <= RD =100 A – Відмінно Відмінно
82 <= RD <= 89 B – Дуже добре Добре
75 <= RD <= 81 C – Добре
68 <= RD <= 74 D – Задовільно Задовільно
60 <= RD <= 67 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
35 <= RD < 59 FХ – Незадовільно Незадовільно
RD < 35 F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) Не допущено

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

Наши рекомендации