Комплексний тест з матеріалу 3-го модуля

Складається з 10 запитань (загальна оцінка – максимум 10 балів)

1. Провідна промислова держава світу середини XIX ст.:

2. Адам Мюллер вважав вчення Адама Сміта:

3. Закон вартості, сформульований Карлом Марксом, говорить:

4. Підприємці якої з форм монополій зберігали й комерційну, і виробничу

самостійність?

5. Світовим лихварем наприкінці XIX – початку XX ст. вважали:

6. Термін «економікс» ввів у вжиток:

7. Антикризова програма, проведена в США, відома як «новий курс»

здійснювалася під керівництвом:

8. Уряд нацистів у Німеччині на чолі з А. Гітлером, особлива увага приділяв на

прискорений розвиток:

9. Лідером кон'юнктурно-статистичного інституціоналізму є:

10. Дж. М. Кейнс називав попит, що дозволяє забезпечити повну зайнятість:

11. Американський шлях розвитку в сільському господарстві характеризується:

12. Загальні економічні закони, на думку прихильників історичної школи:

13. Причиною зниження норми прибутку за Марксом є:

14. Після введення «антитрестовського» закону Шермана в США одержує

посилене поширення така форма монополій:

15. Лідер світового автомобілебудування наприкінці XIX – початку XX ст.:

16. Центральною ланкою методології маржиналізму є:

17. У військовий блок Антанта не входила:

18. Широкомасштабна система допомоги США союзникам під час Другої

світової війни називалася:

19. На думку Веблена, людина в ринковій економіці:

20. Основними інструментами стабілізаційної політики кейнсианці вважають:

21. Підйом англійського сільського господарства середини XIX ст. був

зв'язаний:

22. Засновником німецької історичної школи вважається:

23. Прибавочну вартість, отриману в результаті збільшення тривалості

робочого дня, Маркс назвав:

24. Монополістичне об'єднання, для якого характерна угода про умови збуту

товарів:

25. Основна одиниця міжнародного грошового обігу на початку XX ст.:

26. Рушійною силою економіки за Маршаллом є:

27. Антикризова програма, проведена в США, відома як «новий курс»

включала:

28. Економіка Німеччини в період завершення Другої світової війни:

29. На думку Веблена основне протиріччя капіталістичної економіки – це

протиріччя:

30. Кейнсіанська теорія зайнятості стверджує, що:

31. Відповідно до Закону про гомстеди:

32. Мотивом економічної поведінки людини, на думку представників

історичної школи є:

33. Карл Маркс вважав прибавочну вартість породженням:

34. Мілітаристські настрої наприкінці XIX – початку XX ст. були найбільш

сильні в:

35. Лідером американського автомобілебудування на початку XX ст. була

компанія:

36. До австрійської школи маржиналізму не відноситься:

37. До Першої світової війни в Троїстий союз входили:

38. Німеччина і Японія після завершення Другої світової війни:

39. Інституціоналісти пропонували враховувати в економічному аналізі:

40. Яке поняття ввів у науковий оборот Кейнс:

41. Пануюча доктрина в торговельній політиці Англії середини XIX ст.:

42. Прихильники німецької історичної школи вважали, що процвітання націй

може бути забезпечене за допомогою:

43. Прибавочна вартість (за Марксом) створюється:

44. Форма монополії, при якій на чолі об'єднання стоїть велика компанія або

банк, а навколо неї групуються формально незалежні підприємства:

45. Найважливішу роль в економіці Німеччини грав концерн:

46. Маржиналісти визначили предмет економічної теорії як дослідження:

47. Основні причини Великої депресії полягають в:

48. Єдиною країною, що у період Другої світової війни пережила економічне

зростання є:

49. Термін «інновації» увів:

50. Дж. М. Кейнс пояснював циклічний характер виробництва:

51. Головним предметом експорту Німеччини в 1850–1860-і рр. були:

52. За Фрідріхом Лістом вирішальна роль у створенні прогресивної економіки

належить:

53. Прибавочну вартість, отриману в результаті скорочення необхідного часу,

Маркс назвав:

54. Підприємці якої з форм монополій втрачали виробничу самостійність?

55. Лідируючі позиції в Європі на початку XX ст., за промисловим

виробництвом належать:

56. Засновником американської школи маржиналізму вважається:

57. Наприкінці першої світової війни США вступили у війну на стороні:

58. Факторами німецького «економічного дива» є:

59. Яке поняття Веблен увів у науковий оборот:

60. Існуючу закономірність відставання споживання від темпів росту доходу

Кейнс зв'язував з:

61. Лідерами промислового розвитку Німеччини були:

62. Засновником «нової» історичної школи є:

63. Норма прибутку за Марксом – це:

64. До 1900 р. найбільшою колоніальною імперією була:

65. Нафтовий трест «Стандарт Ойл» був заснований у США:

66. Засновником англійської (Кембриджської) школи маржиналізму

вважається:

67. У якій країні в 1920-і рр.. темпи розвитку промисловості були найбільшими

в Західній Європі?

68. В 1944 р. на конференції в Бреттон-Вудсі було ухвалене рішення створити:

69. Характерною рисою інституціоналізму є:

70. Прусський шлях розвитку в сільському господарстві характеризується:

71. Автором книги «Протестантська етика або Дух капіталізму» був:

72. Вартість товару з погляду Карла Маркса визначається:

73. Провідною країною по вивозі прямих інвестицій у період кінець XIX –

початок XX ст. була:

74. Лідируючі позиції у світі на початку XX ст., за промисловим виробництвом

належать:

75. Засновником австрійської школи маржиналізму вважається:

76. Після закінчення Першої світової війни в найважчому положенні

опинилася:

77. Від участі в плані Маршалла відмовилися:__

Наши рекомендации