Вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи

Види самостійної та індивідуальної роботи Рекомендована література Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макси мальна кількість балів
- активна робота під час лекцій, практичних занять, консультацій   протягом семестру  
- участь у конференціях, олімпіадах з дисципліни Наукові видання, публікації, інформація про діяльність конкретних підприємств публікація статті, диплом  
- підготовка статті, роботи на конкурс
Всього балів за вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи

2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Індивідуальне завдання 1

Оцінка стану, відтворення та використання основних фондів

Умова завдання

Охарактеризуйте використання основних виробничих фондів на підприємстві, використовуючи наступні показники:

1. Середньорічна вартість основних фондів.

2. Показники відтворення основних фондів

- коефіцієнт відновлення

- коефіцієнт вибуття

- коефіцієнт приросту

- коефіцієнт зносу на кінець року

- коефіцієнт придатності на кінець року

3. Часткові показники ефективності використання основних фондів

- коефіцієнт екстенсивного використання устаткування

- коефіцієнт інтенсивного використання устаткування

- коефіцієнт інтегрального використання устаткування

- коефіцієнт змінності

4. Загальні показники ефективності використання основних фондів

- фондовіддача

- фондомісткість

- фондорентабельність

- фондоозброєність

5. Проведіть аналіз чинників, що впливають на зміну показника фондовіддачі методом ланцюгових підстановок.

Вихідні дані наведені за варіантами в таблиці 4

Вихідні дані

Таблиця 4

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показник Варіант
1. Ціна одиниці продукції, грн.          
- за планом 12,8 15,2 16,5 18,1 13,6
- фактично 13,3 18,6 20,7 17,6 12,1
2. Собівартість виробленої продукції, млн. грн.          
- за планом
- фактично
3. Первісна вартість основних фондів на початок року, млн. грн.
4.Введення основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом квітень січень жовтень серпень квітень
- фактично квітень лютий листопад серпень квітень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом травень березень грудень жовтень вересень
- фактично червень березень грудень листопад жовтень
5.Вибуття основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом лютий серпень липень вересень червень
- фактично березень серпень липень жовтень червень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом липень вересень листопад листопад серпень
- фактично серпень жовтень грудень листопад вересень
6. Залишкова вартість основних фондів на кінець року, млн. грн.          
- за планом
- фактично
7. Число календарних днів у році
8. Число вихідних і святкових днів за планом
9. Коефіцієнт змінності за планом
10. Тривалість зміни, годин          
- за планом
- фактично 7, 8 7, 6 7, 8 7,7 7,9
11. Фактично відпрацьовано устаткуванням змін за добу в середньому
12. Число днів фактично відпрацьованих
13. Середньорічна кількість встановленого основного устаткування
14. Простої устаткування, годин          
- за планом
- фактично
15. Середня норма продуктивності устаткування, одиниць/годину          
- за планом 11, 39 11, 33 11, 15 10, 07 11, 92
- фактично 10, 88 11, 07 9, 12 9.94 11, 33
16. Середньооблікова чисельність працівників, осіб          
- за планом
- фактично

Продовження таблиці 4

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показник Варіант
1. Ціна одиниці продукції, грн.          
- за планом 18, 6 15, 0 9, 9 15, 8 15, 6
- фактично 19, 3 20, 5 12, 0 13, 5 17, 2
2. Собівартість виробленої продукції, млн. грн.          
- за планом
- фактично
3. Первісна вартість основних фондів на початок року, млн. грн.
4.Введення основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом вересень травень квітень червень січень
- фактично жовтень травень квітень липень січень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом листопад серпень листопад серпень вересень
- фактично листопад вересень грудень серпень жовтень
5.Вибуття основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом квітень січень квітень жовтень травень
- фактично травень січень березень жовтень червень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом грудень вересень травень листопад липень
- фактично грудень жовтень травень листопад липень
6. Залишкова вартість основних фондів на кінець року, млн. грн.          
- за планом
- фактично
7. Число календарних днів у році
8. Число вихідних і святкових днів за планом
9. Коефіцієнт змінності за планом
10. Тривалість зміни, годин          
- за планом
- фактично 7, 5 7, 9 7, 4 7, 8 7, 5
11. Фактично відпрацьовано устаткуванням змін за добу в середньому
12. Число днів фактично відпрацьованих
13. Середньорічна кількість встановленого основного устаткування
14. Простої устаткування, годин          
- за планом
- фактично
15. Середня норма продуктивності устаткування, одиниць/годину          
- за планом 11, 67 11, 12 10, 62 9, 49 10, 71
- фактично 11, 12 10, 94 10, 09 9, 41 10, 46
16. Середньооблікова чисельність працівників, осіб          
- за планом
- фактично

Продовження таблиці 4

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показник Варіант
1. Ціна одиниці продукції, грн.          
- за планом 12, 4 17, 5 14, 0 14, 5 18, 7
- фактично 10, 1 17, 7 20, 3 16, 8 17, 8
2. Собівартість виробленої продукції, млн. грн.          
- за планом
- фактично
3. Первісна вартість основних фондів на початок року, млн. грн.
4.Введення основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом березень вересень лютий липень жовтень
- фактично березень вересень березень липень жовтень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом серпень жовтень травень вересень листопад
- фактично вересень листопад травень жовтень грудень
5.Вибуття основних фондів          
а) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом лютий січень березень березень лютий
- фактично лютий лютий березень березень березень
б) на суму, млн. грн.          
- за планом
- фактично
місяць введення          
- за планом березень травень вересень квітень серпень
- фактично квітень травень вересень травень серпень
6. Залишкова вартість основних фондів на кінець року, млн. грн.          
- за планом
- фактично
7. Число календарних днів у році
8. Число вихідних і святкових днів за планом
9. Коефіцієнт змінності за планом  
10. Тривалість зміни, годин          
- за планом
- фактично 7, 7 7, 5 7, 7 7, 5 7, 6
11. Фактично відпрацьовано устаткуванням змін за добу в середньому
12. Число днів фактично відпрацьованих
13. Середньорічна кількість встановленого основного устаткування
14. Простої устаткування, годин          
- за планом
- фактично
15. Середня норма продуктивності устаткування, одиниць/годину          
- за планом 10, 59 10, 23 14, 44 13, 35 11, 60
- фактично 10, 47 10, 04 14, 11 13, 00 11, 45
16. Середньооблікова чисельність працівників, осіб          
- за планом
- фактично

Методичні вказівки

Для виконання завдання необхідно розрахувати всі показники, що характеризують стан, відтворення та використання основних фондів на підприємстві за планом та фактично, зазначити відхилення фактичних показників від планових.

Звести розрахункові показники в таблицю. Зробити висновки.

Далі наведені формули, що використовуються при розрахунках.

Середньорічна вартість основних фондів ОФс.р, грн.

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де ОФп.р – вартість основних фондів на початок року, грн.;

ОФвв – вартість основних фондів, що вводяться протягом року, грн.;

ОФвив – вартість виведених основних фондів протягом року, грн.;

п1 – кількість місяців до кінця року, впродовж яких функціонуватимуть введені основні фонди ;

п2– кількість місяців до кінця року з моменту вибуття з експлуатації основних фондів.

Показники відтворення основних фондів.

Вартість основних фондів на кінець року ОФк.р, грн. - кількісна характеристика відтворення основних фондів протягом року

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

Для детальнішого аналізу процесу відтворення основних фондів можна використовувати наступні показники:

- коефіцієнт оновлення (Кон) відображає інтенсивність введення основних виробничих фондів:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

- коефіцієнт вибуття (Квиб) характеризує ступінь інтенсивності вибуття основних фондів:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

- коефіцієнт приросту (Кпр) характеризує рівень приросту основних фондів: вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

- коефіцієнт придатності (Кприд) вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru характеризує технічний стан основних виробничих фондів

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru , вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де ОФзал – залишкова вартість основних виробничих фондів;

ОФперв – первісна вартість основних фондів ;

Кзносу– коефіцієнт зносу .

- коефіцієнт зносу (Кзносу)

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

Ефективність використання основних фондівхарактеризується системою показників, які діляться на часткові і загальні.

До системи взаємозв'язаних показників, що безпосередньо характеризують рівень використовування активної частини основних виробничих фондів відносяться часткові показники:

- коефіцієнт екстенсивного використання (Ке),який характеризує рівень використання активної частини основних виробничих фондів у часі:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Тф – фактичний час роботи машин і устаткування;

Тпл– плановий фонд часу роботи;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Др – робочі дні;

Тзм – тривалість зміни, година;

Кзм – коефіцієнт змінності, кількість змін роботи устаткування за добу;

Кпу– коефіцієнт працюючого устаткування

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Дк – календарні дні роботи;

Дв – число вихідних і святкових днів;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru , вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де а- відсоток простоїв;

Тпр – тривалість простоїв, годин.

- коефіцієнт змінності за фактом розраховується за формулою

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

де Всз – відпрацьовано устаткуванням в середньому змін за добу;

К – кількість установленого устаткування.

- коефіцієнт інтенсивного використання устаткування (Кі) характеризує рівень використання устаткування за продуктивністю:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Пуф– фактична продуктивність устаткування, од/год;

Пун– нормативна продуктивність устаткування, од/год.

- інтегральний коефіцієнт (Кінт),який характеризує рівень використання устаткування як за часом, так і по продуктивністю.

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

Загальні показники залежать від багатьох техніко-економічних чинників і виражають кінцевий результат використовування всіх груп основних фондів.

До загальних показників відносяться:

- фондовіддача (Фв) – показує, яка віддача (випуск продукції в грошовому вираженні) від використовування кожної грошової одиниці (1 грн.), витраченої на основні фонди. Під випуском продукції мають на увазі товарну, валову, чисту, реалізовану продукцію.

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де В – вартість виробленої за рік продукції, грн.

ОФс.р–середньорічна вартість основних фондів, грн.

- фондомісткість (Фм) продукції показує витрати на основні фонди, що відносяться на випуск однієї грошової одиниці (1грн) продукції, є зворотним показником фондовіддачі:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

- фондорентабельність (Фр) – прибуток, що приходиться на одну грошову одиницю, вкладену в основні фонди:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де П– прибуток, грн.

- фондоозброєність праці (Фо) характеризує технічний рівень виробництва на підприємстві: вартість основних фондів, що приходиться на одного працівника

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Ч–середньооблікова чисельність працівників, осіб

Розраховані показники звести в таблицю

Таблиця 5

Характеристика використання основних виробничих фондів

Показники За планом Фактично абсолютне відхилення  
1. Середньорічна вартість основних фондів, млн.. грн..      
2. Показники відтворення основних фондів: - коефіцієнт відновлення; - коефіцієнт вибуття; - коефіцієнт приросту; - коефіцієнт зносу на кінець року - коефіцієнт придатності на кінець року      
3. Часткові показники ефективності використання основних фондів: - коефіцієнт екстенсивного використання устаткування; - коефіцієнт інтенсивного використання устаткування; - коефіцієнт інтегрального використання устаткування; - коефіцієнт змінності.   ×   ×     ×     ×   ×     ×
4. Загальні показники ефективності використання основних фондів: - фондовіддача; - фондомісткість; - фондорентабельність, %; - фондоозброєність, тис. грн. /особу      

Зробити висновки про ефективність використання основних фондів фактично у порівнянні з планом.

Вплив різноманітних чинників на зміну показника фондовіддачі можна аналізувати методом ланцюгових підстановок, суть якого полягає в почерговій зміні одного з факторів, при цьому всі інші фактори залишаються незмінними.

Як зазначалося раніше,

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

Необхідно визначити як вплинув кожен із цих чинників на зміну фондовіддачі.

Вихідні дані і результати розрахунків оформляються у вигляді таблиці.

Таблиця 6

Факторний аналіз зміни показника фондовіддачі

К Др Тзм Кзм Кпу Пу Ц ОФс.р. Фв Δ Фв
П П П П П П П П Фв1  
Ф П П П П П П П Фв2 Фв2 - Фв1
Ф Ф П П П П П П Фв3 Фв3 - Фв2
Ф Ф Ф П П П П П Фв4 Фв4 - Фв3
ф ф ф ф П П П П Фв5 і т.д.
Ф Ф Ф Ф Ф П П П Фв6  
Ф Ф Ф Ф Ф Ф П П Фв7  
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф П Фв8  
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Фв9  

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

У цю таблицю підставляють відповідні цифри: замість П- планові, замість Ф - фактичні значення.

Наприкінці, слід визначити резерви підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві

Індивідуальне завдання 2

Оптимізація використання оборотних коштів підприємства.

Умова завдання

Вивчення попиту на продукцію, що випускається даним підприємством, показало, що є можливість збільшити обсяг реалізації продукції. Виробничі потужності підприємства дозволяють збільшити обсяг виробництва. Проте, за незмінних інших умов, ріст обсягу виробництва і реалізації продукції призведе до збільшення суми оборотних коштів. Реалізація заходів з оптимізації запасів, запропонованих співробітниками, дозволить зменшити розмір обігових коштів у плановому році.

Розрахувати нормативи оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, готовій продукції і загальний норматив оборотних коштів у звітному році.

Визначити додаткові оборотні кошти, необхідні для розширення виробництва за планом при незмінних інших умовах, а також враховуючи пропозиції співробітників.

Розрахувати показники, що характеризують ефективність використання оборотних коштів у звітному та плановому році.

Вихідні дані за варіантами наведені в таблиці 7.

Вихідні дані

Таблиця 7

Показники діяльності підприємства

Показники В а р і а н т
1. Реалізована продукція за звітний рік, од.
тис. грн.
2. Імовірний ріст обсягу реалізації в натуральному виразі у плановому році, %
3. Собівартість одиниці продукції у звітному році, тис. грн. 1, 6 1, 8 1, 9 1, 75 2, 0 1, 7 1, 85 1, 95 1, 65 1, 6 1, 55 2, 0 1, 7 1, 85 1, 95
4. Імовірне зниження розміру оборотних коштів за умови реалізації відповідних заходів у плановому році , % 2,4 3,1 2,5 2,1 3,5 2,3 4,3 3,5 2,4 3,7 2,5 3,8 2,4 2,3 4,6
Дані про нормовані оборотні кошти за звітний рік
5. Норма витрат основного матеріалу на один виріб, кг 2, 9 2, 2 2, 1 1, 2 2, 2 2, 4 3, 0 2, 2 2, 3 1, 5 1, 9 2, 4 2, 5 2, 8 1,8
6. Ціна франко-склад покупця за 1кг основного матеріалу, тис. грн. 0, 40 0, 50 0, 42 0, 68 0, 46 0, 51 0, 43 0, 52 0, 33 0, 63 0, 54 0, 42 0, 51 0, 47 0,64
7. Норма поточного запасу основного матеріалу, днів
8. Норма страхового запасу у % від поточного
9.Норма запасу основного матеріалу на підготовку до виробництва, днів
10. Витрати допоміжних матеріалів за рік, тис. грн.
при нормі запасу, днів
11. Витрати палива за рік, тис. грн.
при нормі запасу, днів
12. Витрати інструменту, запасних частин, тис. грн.
при нормі запасу, днів
13.Витрати інших виробничих запасів, тис. грн..
при нормі запасу, днів
14. Тривалість циклу виготовлення виробу, днів
15. Одноразові витрати (витрати на початок циклу) у % від собівартості
16. Норматив оборотних коштів у витратах майбутнього періоду, тис. грн.
17. Норма запасу готових виробів, днів

Методичні вказівки

1.Норматив оборотних коштів - мінімальний розмір необхідних підприємству оборотних коштів, достатніх для нормального протікання процесу виробництва та реалізації продукції.

Загальний норматив оборотних коштів( НОКзаг ) є сумою нормативів, обчислених за окремими елементами нормованих оборотних коштів:

- виробничі запаси ( НОКз )

- незавершене виробництво ( НОКнзв )

- готова продукція ( НОКгп )

- витрати майбутніх періодів (НОКвмп)

Норматив оборотних коштів у запасах (НОКз) визначається як сума нормативів оборотних коштів в запасах основних матеріалів (НОКзом), допоміжних матеріалів(НОКздм), палива(НОКзп), інструментів(НОКзінстр), інших запасів(НОКзінш).

Для кожного з наведених елементів норматив оборотних коштів визначаємо за формулою:

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

де ВИдн –середньодобова витрата окремих видів матеріальних ресурсів, грн.;

Нз – норма запасу в днях

- для основного матеріалу

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Нв – норма витрати матеріалу на один виріб,у натуральних одиницях;

Он – обсяг випуску (реалізації) у натуральних одиницях;

Цм – ціна за одиницю матеріалу, грн.;

Д – число днів в періоді; у практиці фінансових розрахунків прийнято вважати тривалість будь-якого місяця рівну 30 дням, кварталу – 90 дням, року – 360 дням

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Нзпот – норма запасу поточного (час призначений для безперебійного забезпечення виробництва в період між двома черговими поставками. При рівномірному споживанні матеріалів норма запасу дорівнює половині інтервалу між двома черговими поставками, при нерівномірному споживанні – розраховують з використанням коефіцієнта затримки матеріалів в запасі)

Нзпідг – норма запасу підготовчого (технологічного)( час необхідний для підготовки матеріалу, що є в запасі, до передачі у виробництво, а також час, необхідний для приймання, розвантаження і сортування матеріалів, що поступають на склад)

Нзтр – норма запасу транспортного (час необхідний для забезпечення безперебійної роботи на період транспортування матеріалів)

Нзстр – норма запасу страхового (час необхідний для задоволення непередбачуваного збільшення попиту і призначений для безперебійного забезпечення виробництва матеріалами при відхиленні від прийнятих інтервалів поставки)

- для допоміжних матеріалів, палива, інструментів, інших запасів

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де ВИ- витрата за даний період оборотних коштів по даному елементу за кошторисом витрат на виробництво, грн.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві (НОКнзв)

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - собівартість середньодобового випуску, грн.;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - тривалість виробничого циклу, днів;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - коефіцієнт наростання витрат.

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - собівартість одиниці продукції, грн.;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - обсяг виробництва у натуральних одиницях;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - число днів у періоді.

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - витрати на початок циклу, доля в загальних;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - інші витрати, доля в загальних;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - загальні витрати.

Норматив оборотних коштів у готовій продукції (НОКгп)

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - собівартість середньодобового випуску, грн.;

Нг – норма запасу готової продукції на складі, днів.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (НОКвмп)

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - залишок видатків майбутніх періодів на початок року, грн.;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - видатки майбутніх періодів за кошторисом планового року, грн.;

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru - видатки майбутніх періодів, включені в собівартість, грн.

Примітка. У вихідній інформації даного завдання вказаний норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів.

Додаткові оборотні кошти

- необхідні для розширення виробництва у плановому році при незмінних інших умовах ( вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru НОКзаг)

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru ,

де Тро– темп росту обсягу реалізації в плановому році.

- необхідні у плановому році за умови оптимізації запасів в порівнянні зі звітним роком( вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru )

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи - student2.ru

де Трок– темп росту обсягу оборотних коштів в плановому році.

Наши рекомендации